Źródła dochodów

Dochody budżetowe pozyskaliśmy z 98 źródeł dochodów. Największe dochody pochodziły z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, które rozliczają PIT w Warszawie, dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone oraz części oświatowej subwencji ogólnej z budżetu państwa.

 

 

 

Wyszczególnienie Struktura Wykonanie 2021
Dochody ogółem   21 594 768 515
z podatku dochodowego płaconego przez mieszkańców Warszawy 32,1% 6 931 913 316
z podatku dochodowego płaconego przez firmy mające siedzibę w Warszawie 4,8% 1 030 043 462
ze środków na projekty w ramach programów UE 3,3% 721 278 815
z innych źródeł dochodów 8,5% 1 835 978 123
ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej   615 403 876
z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej   116 146 627
z dotacji na komunikację podmiejską z innych jednostek samorządu terytorialnego   89 803 878
z wpływów z różnych dochodów   165 359 290
z budżetu państwa 27,9% 6 020 435 413
z części oświatowej subwencji ogólnej   2 461 057 890
z dotacji celowych z budżetu państwa   2 732 701 583
z podatków i opłat lokalnych płaconych przez mieszkańców Warszawy 17,6% 3 797 009 542
z podatku od nieruchomości   1 362 643 062
z podatku od czynności cywilnoprawnych   1 058 480 794
z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi   973 647 335
z opłaty skarbowej   105 139 600
z opłat za zajęcie pasa drogowego   72 513 802
z majątku miasta (najem, dzierżawa, sprzedaż, użytkowanie wieczyste) 5,8% 1 258 109 844
z najmu i dzierżawy mienia   643 503 374
ze sprzedaży lokali i nieruchomości   224 991 131
z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości   312 661 217
100,0% 21 594 768 515