Zastępcy Prezydenta m.st. Warszawy

Michał Olszewski Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy

Prowadzi w imieniu Prezydenta m.st. Warszawy sprawy z zakresu architektury, zagospodarowania przestrzennego, polityki związanej z pozyskiwaniem funduszy europejskich, polityki miejskiej oraz polityki metropolitarnej, polityki inwestycyjnej m.st. Warszawy, polityki mobilności i zarządzania ruchem drogowym oraz infrastruktury drogowej

Sprawuje nadzór nad następującymi komórkami organizacyjnymi Urzędu m.st. Warszawy:

  1. Biurem Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)
  2. Biurem Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju (FE)
  3. Biurem Zarządzania Ruchem Drogowym (ZR)

Kontakt

pl. Bankowy 3/5, pok. 114
00-950 Warszawa

tel.: 22 443 10 17, 22 443 10 18
faks: 22 443 99 21

e-mail: sekretariat.molszewski@um.warszawa.pl

Renata Kaznowska Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy

Prowadzi w imieniu Prezydenta m.st. Warszawy zadania z zakresu edukacji, ochrony zdrowia i polityki zdrowotnej, sportu i rekreacji oraz ochrony konserwatorskiej zabytków.

Sprawuje nadzór nad następującymi komórkami organizacyjnymi Urzędu m.st. Warszawy:

  1. Biurem Edukacji (BE)
  2. Biurem Polityki Zdrowotnej (PZ)
  3. Biurem Sportu i Rekreacji (SR)
  4. Biurem Stołecznego Konserwatora Zabytków (KZ)

Kontakt:

pl. Bankowy 3/5, pok. 119
00-950 Warszawa

tel.: 22 443 10 24, 22 443 10 25
faks: 22 443 99 54

e-mail: sekretariat.rkaznowska@um.warszawa.pl

Aldona Machnowska-Góra Zastępczyni Prezydenta m.st. Warszawy

Tomasz Bratek Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy

Prowadzi w imieniu Prezydenta m.st. Warszawy sprawy z zakresu spraw z zakresu geodezji i katastru, gospodarki nieruchomościami, oddawania gruntów w użytkowanie wieczyste w trybie Dekretu o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m. st. Warszawy oraz w trybie ustawy o gospodarce nieruchomościami, wypłat odszkodowań za nieruchomości warszawskie na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Sprawuje nadzór nad następującymi komórkami organizacyjnymi Urzędu m.st. Warszawy:

  1. Biurem Geodezji i Katastru (BG);
  2. Biurem Mienia Miasta i Skarbu Państwa (BM);
  3. Biurem Spraw Dekretowych (SD).

Kontakt:

pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa

tel.: 22 443 10 19, 22 443 10 20
e-mail: sekretariat.tbratek@um.warszawa.pl