Wyniki wyszukiwania w serwisie Zabytki - Aktualności

 • Artykuł

  Odbudowa Starego Miasta nie ma precedensu ani w historii Polski, ani żadnego innego miasta na świecie.

 • Artykuł

  9 listopada, Targi „DZIEDZICTWO”, godz. 10.30- 12.30, sala A

 • Artykuł

  Zabytki ujęte w gminnej ewidencji zabytków (GEZ) na portalu mapowym m.st. Warszawy.

 • Artykuł

  3 lipca 2014 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski podpisał rozporządzenie w sprawie uznania za Pomniki Historii: Zespołu zabytkowych cmentarzy wyznaniowych na Powązkach w Warszawie.

 • Artykuł

  Wzrasta zainteresowanie historią żołnierzy antykomunistycznego podziemia. Temat, będący do tej pory przedmiotem badań historyków i nielicznej grupy pasjonatów, od kilku lat dociera do powszechnej świadomości ludzi. Zachęcamy do zapoznania się ze stanowiskiem Stołecznego Konserwatora Zabytków w sprawie prowadzenia poszukiwań zabytków w miejscach pochówków ofiar terroru komunistycznego.

 • Artykuł

  Zasady udzielania miejskich dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków i ujętych w gminnej ewidencji zabytków.

 • Artykuł

  Organizacja Miast Światowego Dziedzictwa OWHC (Organization of the World Heritage Cities) zrzesza ponad 300 miast z całego świata, w których znajdują się obiekty wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Zadaniem organizacji jest organizowanie spotkań i wymiana doświadczeń by pomóc samorządom lokalnym w zarządzaniu i budowaniu strategii uwzględniających rozwój i zachowanie dziedzictwa. Organizacja działa od 1991 r., a Warszawa jest jej członkiem od 1996 roku. Od 2020 roku Sekretariat...

 • Artykuł

  "Warszawskie wnętrza - autentyzm nieznany. Zabytkowe lokale miejskie – zasób niedoceniony". Biuro Stołecznego Konserwator Zabytów organizuje IV już Warszawską Konferencję Konserwatorską. Tegoroczne wydarzenie poświęcone będzie ochronie zabytkowych wnętrz zarządzonych przez Miasto Stołeczne Warszawa. Wydarzenie organizowane jest z myślą o zarządzających zabytkowymi obiektami, w tym przypadku lokalami użytkowymi i mieszkaniowymi (jednostki miejskie, wspólnoty, indywidualni użytkownicy,...

 • Artykuł

  Warszawskie Stare Miasto - autentyzm nieznany. Zachowanie i konserwacja tynków i malarstwa ściennego zabytku światowego dziedzictwa UNESCO. 29 września 2020 r. w Pałacu Ślubów przy pl. Zamkowym 6 odbyła się konferencja z okazji 40. rocznicy wpisu warszawskiego Starego Miasta na Listę światowego dziedzictwa UNESCO. Tematem konferencji była problematyka autentyzmu w kontekście prac konserwatorskich i konserwatorsko-budowalnych prowadzonych przy obiektach światowego dziedzictwa. Problem ten...

 • Artykuł

  Rany pamięci. Ślady zniszczeń z okresu II wojny światowej w topografii miasta. W związku z przypadającą w 2019 roku 80. rocznicą wybuchu II wojny światowej, w dniach 26-27 września 2019 w Domu Artysty Plastyka w Warszawie (ul. Mazowieckiej 11A) odbyła się konferencja pt. „Rany pamięci. Ślady zniszczeń okresu II wojny światowej w topografii miasta”. Projekt poświęcony był materialnym śladom działań zbrojnych zachowanym do dnia dzisiejszego. Celem konferencji było rozpoznanie i ochrona...

 • Artykuł

  Dojście/dojazd: Przystanki komunikacji zbiorowej w pobliżu obiektu: Foksal 01, 02; Miejsca parkingowe dla Osób z Niepełnosprawnością; Wejście dostępne: wejście od ulicy Nowy Świat jest łatwe do zlokalizowania przez osoby słabowidzące. Wejście nie jest wyposażone w drzwi automatycznie otwierane i nie jest dostępne dla osób na wózku. Na elewacji znajduje się oznakowanie wejścia WEJŚCIE GŁÓWNE; Obsługa mieszkańca odbywa się na: parter - pracownicy schodzą do Klientów; Dostosowanie budynku: ...

 • Artykuł

  Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków Urzędu m.st. Warszawy ul. Nowy Świat 18/20, 00-373 Warszawa Kancelaria - tel. 22 443 36 77/79, fax 22 443 36 76 Sekretariat - tel. 22 443 36 40/41, fax 22 443 36 42 mail: sekretariat.bskz@um.warszawa.pl Więcej informacji: www.bip.um.warszawa.pl Opłata skarbowa: Centrum Obsługi Podatnika 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

 • Artykuł

  Do obowiązkowych działań podejmowanych w zakresie prowadzenia polityki ochrony i opieki nad zabytkami należy rozpoznanie istniejących zasobów dziedzictwa kulturowego. Opracowanie wszelkiego rodzaju wytycznych, projektów, czy też planów adaptacji i przekształceń obiektów zabytkowych, powinno uprzedzać działania ewidencyjne. Określenie zasobu zabytków jest jednym z podstawowych zadań służb konserwatorskich. Zgodnie z art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad...

 • Artykuł

  Od 13 kwietnia 2021 r. obowiązują nowe procedury wznoszenia pomników i realizowania upamiętnień w Warszawie. Nowe rozwiązanie zapewnia większy udział społeczny w ich powstawaniu, ale też lepszą jakość w kształtowaniu przestrzeni publicznej. Nowa procedura obejmuje te upamiętnienia (pomniki, popiersia, tablice, głazy pamiątkowe itd.), które mają stanąć na gruntach należących do m.st. Warszawy. Jej realizacją zajmuje się Zespół do spraw pomników i upamiętnień, który doradza prezydentowi m.st....

 • Artykuł

  Czym się zajmujemy: Upowszechnianie oraz prowadzenie działań edukacyjnych z zakresu ochrony i opieki nad zabytkami to cel naszego zespołu. Poprzez realizację wystaw i publikacji staramy się poszerzać wiedzę na temat dziedzictwa kulturowego Warszawy. Jednym z naszych działań jest stworzenie programów edukacyjnych dotyczących historii i architektury stolicy skierowanych do szkół, ale także realizacja warsztatów mających na celu edukację właścicieli i zarządców zabytków. Odpowiadamy również za...

 • Artykuł

  Czym się zajmujemy: Wydział prowadzi gminną ewidencje zabytków oraz interdyscyplinarne projekty z zakresu opieki nad zabytkami. Jednym z kluczowych zadań wydziału jest prowadzenie w imieniu Prezydenta m.st. Warszawy gminnej ewidencji zabytków (GEZ), jej weryfikacja i aktualizacja oraz udzielanie informacji i zaświadczeń dotyczących zakresu form ochrony zabytków. W ramach badań nad zabytkami opracowywane są dokumentacje obiektów zabytkowych, w tym specjalistyczne karty ewidencyjne. Nasz...

 • Artykuł

  O wydziale: Kompleksowo prowadzi sprawy związane z realizacją uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków i ujętych w gminnej ewidencji zabytków. Przeprowadza nabór wniosków dotacyjnych, ich ocenę, organizuje posiedzenie komisji oceniającej wnioski i przygotowuje projekty uchwał o udzieleniu dotacji, umowy dotacyjne. Następnie w ramach udzielonych dotacji...

 • Artykuł

  Czym się zajmujemy: Ustalanie zakresu prac konserwatorskich przy zabytkach będących własnością m.st. Warszawy oraz zapobieganie zagrożeniom tych zabytków. Przygotowywanie dokumentacji i nadzorowanie prac konserwatorskich oraz robót budowlanych przy zabytkach stanowiących własność m.st. Warszawy. Monitorowanie stanu zachowania zabytków. Przygotowywanie specjalistycznych opinii w zakresie ochrony zabytków w trakcie postępowań administracyjnych prowadzonych przez inne komórki organizacyjne...

 • Artykuł

  Czym się zajmujemy : Przygotowywanie opinii i wytycznych konserwatorskich do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, ocena i opiniowanie projektów w budżecie obywatelskim, tworzenie i zarządzanie parkami kulturowymi, prowadzenie spraw i projektów związanych z lokalizacją pomników i upamiętnień, prowadzenie inwentaryzacji cmentarzy zabytkowych, prowadzenie spraw związanych z historycznymi pracowniami artystycznymi, przygotowywanie opinii i nadzór nad pracami...

 • Artykuł

  Czym się zajmujemy: Wydział Organizacji i Budżetu pełni kluczową rolę w kwestii zarządzania i organizacji biura prowadząc sprawy z zakresu planowania i realizacji budżetu biura, planu zamówień publicznych i polityki kadrowej. Do zakresu jego działania przypisano również odpowiedzialność za prowadzenie sekretariatu i kancelarii biura wraz z obsługą systemu 19115 czyli bezpośrednią obsługę klienta zewnętrznego. Wydział zapewniania również wsparcie administracyjne dyrekcji biura oraz pełni...

 • Artykuł

  Społeczna Rada Ochrony Dziedzictwa Kulturowego przy Prezydencie Miasta Stołecznego Warszawy jest ciałem opiniodawczym i pomocniczym dla Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy. W skład Rady wchodzą przedstawiciele uczelni oraz organizacji społecznych działających na rzecz ochrony zabytków. Do zakresu działania Rady należy opiniowanie: 1) podstawowych założeń programowych oraz metod realizacji zadań w dziedzinie ochrony dziedzictwa kulturowego m.st. Warszawy; 2) ...

 • Artykuł

  Gromadzenie danych dotyczących pomników nagrobnych występujących na terenie wpisanego do rejestru zabytków cmentarza Stare Powązki

 • Artykuł

  Organizacja Miast Światowego Dziedzictwa OWHC

 • Artykuł

  Zapraszamy do zapoznania się z PORADNIKIEM DOBRYCH PRAKTYK ARCHITEKTONICZNYCH FABRYKI PRAWEGO BRZEGU wydanym przez Stowarzyszenie "Porozumienie dla Pragi". Projekt współfinansowany ze środków m.st. Warszawa.

 • Artykuł

  Zachowanie i konserwacja tynków i malarstwa ściennego zabytku światowego dziedzictwa UNESCO

 • Artykuł

  Zapraszamy do zapoznania się z PORADNIKIEM DOBRYCH PRAKTYK ARCHITEKTONICZNYCH DLA MURANOWA wydanym przez Stowarzyszenie fundację Jeden Muranów. Projekt współfinansowany ze środków m.st. Warszawa

 • Artykuł

  Wielkomiejska kamienica z początku XX wieku składa się z dwóch budynków powiązanych łącznikiem. Jedna elewacja znajduje się od ul. Pięknej, a druga od ul. Koszykowej. Dzięki miejskiej dotacji w wysokości 200 tys. zł fasada kamienicy od ul. Koszykowej obecnie przechodzi remont.

 • Artykuł

  Stowarzyszenie Akademia Wilanowska i Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków Miasta Stołecznego Warszawy zapraszają na cykl wykładów pn.: Ukryte/odkryte. Opowieści o kolekcjach sztuki ludowej w pracowni Karola Tchorka przy ul. Smolnej.

 • Artykuł

  Domy pod adresem Łochowska 15 mają ciekawą historię. Choć znajdują się na jednej posesji powstały w różnym czasie. Pierwszą zbudowano dwupiętrową oficynę. Po dwudziestu latach powstała stojąca w pierzei, trzypiętrowa kamienica frontowa.

 • Artykuł

  Przy ul. Puławskiej 59 stoi neogotycka wieża z bramą, przez którą można wjechać do parku Morskie Oko. Została wzniesiona w końcu XVIII wieku. Zaprojektował ją Szymon Bogumił Zug dla właścicielki dóbr mokotowskich – Izabeli z Czartoryskich Lubomirskiej. Wieża i sąsiedni Domek Mauretański to jedyne zachowane do dziś pawilony z tamtego okresu.