null

Zmiany dot. naboru wniosków o REFUNDACJE w 2020 r.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Z uwagi na stan epidemii zmieniamy zasady naboru wniosków o refundacje. Wnioski można składać elektronicznie na adres: dotacjeBSKZ@um.warszawa.pl

  • W terminie 1-30 kwietnia wnioski można składać elektronicznie wysyłając na adres:

dotacjeBSKZ@um.warszawa.pl

  • wystarczy wysłać na powyższy adres sam wniosek bez załączników
  • podpisany wniosek oraz załączniki w formie papierowej będzie można uzupełniać do dnia 30 czerwca br., bez utraty punktów za braki formalne.

 

Mając na uwadze Państwa zdrowie i bezpieczeństwo zachęcam do korzystania z tej formy składania wniosków.

 

Jeśli to możliwe wraz z wypełnionym formularzem wniosku, proszę o dołączenie zeskanowanych załączników, w szczególności:

 

  • dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do zabytku (wystarczy nr KW)
  • protokołu odbioru prac pomiędzy wnioskodawcą i wykonawcą prac,
  • rachunków bądź faktur oraz kopii przelewów dotyczących realizacji finansowej wnioskowanego zadania,
  • 2-3 zdjęć,
  • dokumentacji projektowej w formacie pdf
  • kosztorysu w formacie pdf

 

Wniosek wraz załącznikami nie może przekraczać 20 MB.

 

Złożone w tej formie wnioski (nawet bez załączników) będą uznane za złożone w terminie określonym w uchwale nr XVII/428/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze m.st. Warszawy.