null

Zespół zabytkowych cmentarzy wyznaniowych na Powązkach uznany za Pomnik Historii

Drukuj otwiera się w nowej karcie

 

 

3 lipca 2014 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski podpisał rozporządzenie w sprawie uznania za Pomniki Historii: Zespołu zabytkowych cmentarzy wyznaniowych na Powązkach w Warszawie.

Uznanie obiektu nieruchomego za Pomnik Historii jest jedną z prawnych form ochrony konserwatorskiej zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, na wniosek Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w drodze rozporządzenia, uznaje za Pomnik Historii zabytek nieruchomy, o szczególnej wartości dla kultury, wpisany uprzednio do rejestru zabytków.

Status Pomnika Historii jest szczególną formą nobilitacji i oznacza uwzględnienie obiektu w elitarnym gronie najważniejszych zabytków o znaczeniu ogólnokrajowym. Zabytek taki posiada wartości historyczne, naukowe i artystyczne o znaczeniu ponadregionalnym dla polskiego dziedzictwa kulturalnego – wartości utrwalone w świadomości społecznej, stanowiące źródło inspiracji dla kolejnych pokoleń.

Zespół sześciu zabytkowych cmentarzy na Powązkach: Cmentarz Powązkowski, Cmentarz Ewangelicko-Augsburski, Cmentarz Ewangelicko-Reformowany, Cmentarz Żydowski, Cmentarz Muzułmański Kaukaski i Cmentarz Muzułmański Tatarski w Warszawie jest jedną z najstarszych nekropolii w Polsce. Na przestrzeni dwóch stuleci na terenach historycznych Powązek powstały cmentarze wyznawców trzech religii: chrześcijaństwa, judaizmu i islamu.

Terytorialna koegzystencja różnych kultur i tradycji w obrębie jednej nekropolii jest zjawiskiem unikalnym nie tylko w skali krajowej. Wielokulturowy charakter Zespołu kształtował się pod wpływem przełomowych zmian społecznych i geopolitycznych na przełomie XVIII - XIX ww. Nekropolie były terenem walk powstań niepodległościowych i miejscem wielu demonstracji patriotycznych.

Na cmentarzach spoczywają najwybitniejsi przedstawiciele polskiej kultury nauki i polityki. Będąc pomnikiem dziejów nekropolie kształtują świadomość historyczną współczesnych pokoleń i stanowią ważną część polskiego dziedzictwa kulturowego.

Zobacz galerię (16 zdjęć)

Załączniki: