null

Zasady udzielania dotacji

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zasady udzielania dotacji przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze m.st. Warszawy W dniu 29 sierpnia 2019 r. Rada m.st. Warszawy podjęła uchwałę NR XVII/428/2019 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie,restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze m.st. Warszawy. Wnioski należy składać na formularzu stanowiącym załącznik do uchwały. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Wnioski spełniające wymogi formalne (zgodne z zasadami określonymi w uchwale), będą oceniane przez specjalnie powołaną komisję. Uchwała oraz formularz wniosków do pobrania w zakładce "DOTACJE" Zapraszamy.