null

Wilanowski Park Kulturowy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Wilanowski Park Kulturowy

Jego powierzchnia wynosi ok. 1450 ha, zaś administracyjnie znajduje się na terenie dwóch dzielnic - Wilanowa (prawie 90% powierzchni całej dzielnicy) oraz Ursynowa. Długość granicy wynosi ok. 21 km. Objęty ochroną został teren o wyjątkowych wartościach kulturowo - krajobrazowych i przyrodniczych, na który składa się rozległy kompleks wilanowskich rezydencji z zespołem pałacowo - parkowym w Wilanowie - Morysinie, filialnymi rezydencjami w Natolinie i Ursynowie oraz Gucin Gaj i kościół św. Katarzyny.

Wysokie walory krajobrazowe zapewniają zarówno komponowane założenia parkowo - ogrodowe wraz z terenem dawnego folwark, jak i naturalne ukształtowanie terenu Skarpy Warszawskiej, otwarte przestrzenie doliny Wisły oraz układy cieków wodnych. Na terenie Wilanowskiego Parku Kulturowego znajdują się trzy rezerwaty przyrody Morysin, Skarpa Ursynowska i Las Natoliński.

Uzasadnieniem dla utworzenia parku kulturowego na tym obszarze była potrzeba ochrony zachowanych i jeszcze czytelnych elementów wielkoprzestrzennej kompozycji urbanistycznej, zagrożonej przez niezwykle szybki rozwój zabudowy na terenie dawnych pól wilanowskich.

Zapisy planu ochrony zawierają wytyczne dla ochrony, udostępniania i zagospodarowania elementów składowych Wilanowskiego Parku Kulturowego, zakładające wykorzystanie zróżnicowanych polityk ochrony i zagospodarowania terenów, opartych na podziale na dwie strefy ochrony konserwatorskiej i krajobrazowej - wzmożonej i czynnej oraz strefy intensywnego zagospodarowania.

Należy podkreślić, iż zapisy uchwały i planu ochrony nie miały blokować nowych inwestycji, ale miały doprowadzić (głównie poprzez zapisy planistyczne) do stanu, w którym skala, charakter i kompozycja nowej zabudowy były zharmonizowane z zabytkowymi zespołami rezydencjonalnymi, nie niszczyły ciągów komunikacyjnych, powiązań kompozycyjnych i widokowych oraz nie naruszyły różnorodności biologicznej i walorów przyrodniczych.

Jeśli masz pytania – napisz na adres: wilanowskiparkkulturowy@um.warszawa.pl lub zadzwoń 22 44 33 628.