null

Trwa ocena wniosków o refundacje

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Właściciele i administratorzy obiektów zabytkowych, którzy przeprowadzili w nich remonty, do końca kwietnia mogli ubiegać się o refundację poniesionych kosztów. Do 30 czerwca mają czas na uzupełnianie wniosków złożonych elektronicznie.

Właściciele i administratorzy obiektów zabytkowych, którzy przeprowadzili w nich remonty, do końca kwietnia mogli ubiegać się o refundację poniesionych kosztów. Do 30 czerwca mają czas na uzupełnianie wniosków złożonych elektronicznie.

Z uwagi na obowiązujący w kraju stan epidemii, w tym roku wnioski o refundacje można było składać w formie elektronicznej. Choć termin uzupełnienia wniosków upływa z końcem czerwca, zachęcamy Państwa do uzupełnienia wniosków już teraz.

 

Przypominamy, że do oceny wniosku wymagane są oryginały lub kopie (poświadczone za zgodność z oryginałem), wszystkich załączników wymienionych w uchwale dotacyjnej i formularzu wniosku o refundację.

 

Wniosek o refundację musi wpłynąć do Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków w formie papierowej, podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania wnioskodawcy.

 

Dokumentację fotograficzną można dostarczyć na nośniku elektronicznym. Powinna ona w sposób wyczerpujący obrazować przebieg przeprowadzonych prac.

 

Im szybciej dostarczą Państwo uzupełnienia, tym szybciej zakończymy oceny i powstanie lista rekomendowanych wniosków do objęcia dotacją.

 

Dokumenty można składać osobiście w kancelarii Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków przy ul. Nowy Świat 18/20 lub w Kancelarii Ogólnej Urzędu m.st Warszawy przy ul. Kredytowej 3, albo przesłać pocztą na adres: Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków, ul. Nowy Świat 18/20, 00-373 Warszawa.