null

Strona główna

Drukuj otwiera się w nowej karcie

aaaa

Społeczna opieka nad zabytkami Rolą społecznej opieki nad zabytkami jest uzupełnianie i wspomaganie działalności organów ochrony zabytków. Status społecznego opiekuna zabytków nadaje się na podstawie art. 102-105 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 ze zm.). Społecznym opiekunem zabytków może być osoba, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, nie była karana za przestępstwa popełnione umyślnie oraz posiada udokumentowaną wiedzę w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami. Wniosek o ustanowienie społecznego opiekuna zabytków, z załączonym dokumentem poświadczającym posiadaną wiedzę oraz oświadczeniem kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, składa się u Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, ul. Jasna 10, 00-013 Warszawa. Po akceptacji kandydata przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, wniosek przekazywany jest do Prezydenta m. st. Warszawy.