null

Stołeczny Konserwator Zabytków pełnomocnikiem ds. UNESCO

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Prezydent m.st. Warszawy 2 lipca powołał Michała Krasuckiego, Stołecznego Konserwatora Zabytków, na swego pełnomocnika ds. zarządzania światowym dziedzictwem UNESCO.

Na zdjęciu Rynek Starego Miasta. Fot. UM

Rynek Starego Miasta otoczony kamieniczkami.

Do zadań pełnomocnika należy wdrożenie Planu Zarządzania Historycznym Centrum Warszawy, czyli Starym Miastem, wpisanym na listę światowego dziedzictwa UNESCO w 1980 roku.

Do obowiązków pełnomocnika należy m.in. podejmowanie, konsultowanie i monitorowanie działań mających na celu racjonalne zarządzanie Starym Miastem wraz z jego otuliną.

Może on także zgłaszać uwagi i propozycje do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miejsca wpisanego na listę UNESCO.

Zadaniem pełnomocnika jest także wydawanie opinii i uwag na temat planów i realizacji inwestycji oraz prac mogących oddziaływać na miejsce chronione wpisem.

Pełnomocnik będzie także reprezentował Prezydenta m.st. Warszawy na spotkaniach i konferencjach dotyczących zagadnień światowego dziedzictwa UNESCO.