null

Stołeczny Konserwator Zabytków będzie czuwać nad miejskimi inwestycjami przy zabytkach

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Z dniem 14.05.2018 r. weszło w życie Zarządzenie Nr 754/2018 r. PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY, z dnia 14 maja 2018 r., w sprawie udziału Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków w realizacji inwestycji przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków lub ujętych w gminnej ewidencji zabytków miasta stołecznego Warszawy podejmowanych przez jednostki m. st. Warszawy.

 

 

Celem zarządzenia jest zapewnienie, że inwestycje podejmowane przez jednostki podległe m.st. Warszawa będą realizowane w sposób optymalny dla zachowania i wyeksponowania wartości zabytkowych obiektów miejskich. Instrumentem, który ma pozwolić na jego osiągnięcie, są wytyczne Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków co do sposobu realizacji tych inwestycji. Ponadto, zarządzenie ustanawia ramy współpracy pomiędzy jednostkami realizującymi inwestycje przy zabytkach, a Biurem Stołecznego Konserwatora Zabytków. Zapewni to potrzebne wsparcie specjalistyczne w planowanych przedsięwzięciach.

 

 

Treść zarządzenia dostępna jest na stronie:

https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/55FBE93E-21BB-4FAB-A9C6-C3292F9C88EB,frameless.htm