null

Społeczna Rada Ochrony Dziedzictwa Kulturowego

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Przy Prezydencie m.st. Warszawy działa już Społeczna Rada Ochrony Dziedzictwa Kulturowego. Grono specjalistów zajmie się m.in. opiniowaniem miejskich działań i inwestycji mogących mieć wpływ na dziedzictwo kulturowe naszego miasta.

Grupa ludzi pozuje do zdjęcia.

- Wojna w Ukrainie z jeszcze większą mocą uświadomiła nam, jak ważna dla każdego kraju jest ochrona jego zabytków i dziedzictwa kulturowego. Tworzą one bowiem tożsamość narodu, są jego własnością, jako spuścizna przeszłych pokoleń. W mieście tak doświadczonym przez II wojnę światową, jak m.st. Warszawa, ochrona dziedzictwa kulturowego jest obowiązkiem każdego z nas – powiedziała Renata Kaznowska, wiceprezydentka m.st. Warszawy, podczas wręczania nominacji członkom Rady 21 marca 2022 r.

Do zadań Społecznej Rady Ochrony Dziedzictwa Kulturowego będzie należało m.in. opiniowanie podstawowych założeń programowych oraz metod realizacji zadań w dziedzinie ochrony dziedzictwa kulturowego Warszawy oraz dokumentów dotyczących planowania przestrzennego. Rada zajmie się też wytycznymi konserwatorskimi konkursów architektonicznych i rzeźbiarskich na koncepcje pomników. Będzie również wydawać opinie o miejskich inwestycjach o znaczeniu ponadlokalnym oraz włączania oraz wyłączania wybranych obiektów z gminnej ewidencji zabytków. Członkowie rady będą też nadzorować inne sprawy zgłoszone przez Prezydenta m.st. Warszawy z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego Warszawy.

- Od kilkunastu lat stolica udziela dotacji na remonty właścicielom zabytków znajdujących się w rejestrze zabytków lub w wpisanych do gminnej ewidencji zabytków. Prace konserwatorskie przy historycznych kamienicach nie tylko przywracają ich urodę, ale przyczyniają się także do tego, że nasze miasto pięknieje – zaznaczyła Renata Kaznowska. 

W skład Społecznej Rady Ochrony Dziedzictwa Kulturowego przy Prezydencie m.st. Warszawy wchodzą przedstawiciele uczelni wyższych oraz organizacji społecznych działających na rzecz ochrony zabytków, mający także doświadczenie z zakresu architektury, urbanistyki, muzealnictwa, konserwacji, historii sztuki, archeologii.

Do rady powołano: dr. Rafała Soleckiego (przewodniczący Rady), dr Katarzynę Uchowicz (wiceprzewodniczącą) oraz prof. dr. hab. Waldemara Baraniewskiego, Jolantę Gumulę, dr hab. prof. Monikę Jadzińską, Agnieszkę Kozłowską, dr. inż. arch. Piotra Kilanowskiego, Hannę Kusiak, dr inż. Izabelę Myszkę, Jolantę Przygońską, prof. dr hab. inż. arch. Jadwigę Roguską, dr. arch. Tomasza Sławińskiego, dr. Mariusza Smolińskiego oraz Marię Wojtysiak.