null

Ruszył nabór wniosków o dotacje na prace planowane w 2021 r.

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Wnioski można składać do 2 listopada br.
Wnioski można składać do 2 listopada br.

 

Aby otrzymać wsparcie finansowe ze środków m.st. Warszawy na przyszłoroczne prace  przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków i ujętych w gminnej ewidencji zabytków, należy w terminie do 2 listopada 2020 r. złożyć  wniosek na formularzu dostępnym TUTAJ.

 

Decydująca jest data wpływu wniosku do Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków

 

Wraz z wnioskiem wymagane są także liczne załączniki, których lista znajduje się na końcu formularza. Brak któregokolwiek z nich skutkować będzie przyznaniem punktów ujemnych, co wpłynie na szansę otrzymania dotacji przez wnioskodawcę.

 

Staranne przygotowanie wniosku

 

Dofinansowaniu podlegać będą wyłącznie te wnioski, którym komisja podczas oceny formalnej i merytorycznej, przyzna najwięcej punktów. Przygotowując starannie wniosek, właściciel zbytku zwiększa swoje szanse na uzyskanie dotacji.

 

Komisja będzie dokonywała oceny złożonego wniosku na podstawie przedstawionych  materiałów. Analizowane będą: projekt lub program prac, dokumentacja fotograficzna  (najlepiej w formie elektronicznej) oraz szczegółowy kosztorys zawierający wycenę prac obliczoną na podstawie obowiązujących norm.

 

Dodatkowa dokumentacja

 

Jeśli wnioskodawca posiada dodatkową dokumentację, taką jak ekspertyzy, badania stratygraficzne, wyniki badań architektonicznych czy konserwatorskich, powinien ją złożyć wraz z wnioskiem. Pomogą one ocenić wartość merytoryczną planowanych prac.   
W przypadku obiektów ujętych w gminnej ewidencji zabytków, należy  załączyć stosowną opinię Stołecznego Konserwatora Zabytków. Jeszcze jest czas na wystąpienie o taką opinię. Formularz wniosku można znaleźć TUTAJ.

 

Broszura informacyjna

 

Przed złożeniem wniosku zachęcamy do zapoznania się z broszurą informacyjną, opracowaną przez Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków. Pomoże ona wnioskodawcy przejść pomyślnie przez cały proces. Broszurę można pobrać w wersji elektronicznej.

 

Gdzie złożyć wniosek?
Decydująca jest data wpływu wniosku wraz z załącznikami do Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków, a nie nadania przesyłki w urzędzie pocztowym! Jeśli wszystkie wymagane materiały wnioskodawca chce złożyć dopiero pod koniec października rekomendujemy najbezpieczniejszy sposób - osobiste ich dostarczenie do kancelarii BSKZ.

Wnioski należy składać pod adresem: Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków, Nowy Świat 18/20, 00-373 Warszawa.
Wnioski dostarczone do biura po 2 listopada nie będą podlegały ocenie.

 

Jak uzyskać refundację?
Trwający obecnie nabór dotyczy wyłącznie prac, które zostaną przeprowadzone i opłacone w 2021 r. Jeśli właściciel zabytku chce ubiegać się o refundację kosztów poniesionych w tym roku, musi poczekać na nabór, który rozpocznie się 1 kwietnia 2021 r.

 

Załączniki: