null

Refundacje za prace w 2021 roku. Czas składać wnioski

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Rozpoczął się nabór wniosków o refundacje za prace przy zabytkach. O refundacje można się ubiegać wyłącznie za prace wykonane i rozliczone w całości w 2021 r.

Plakat informujący o refundacjach.

Wnioski można składać od 1 kwietnia do 2 maja 2022 roku. Liczy się data wpływu wniosku do urzędu. Te, które nadejdą po 2 maja nie będą rozpatrywane.

Wniosek można złożyć w jednej z dwóch form:
•    papierowo
- w siedzibie Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków przy ul. Nowy Świat 18/20,
- w Kancelarii Ogólnej Urzędu m.st. Warszawy przy Al. Jerozolimskich 44 lub
- za pośrednictwem poczty (liczy się data wpływu do urzędu, a nie data nadania).

•    elektronicznie 
- za pośrednictwem platformy Moja Warszawa dostępnej pod adresem https://moja.warszawa19115.pl

Aby złożyć wniosek przez Internet obowiązkowe jest uwierzytelnienie Profilem Zaufanym.
W przypadku, gdy wniosek składa pełnomocnik wnioskodawcy lub jeden z członków zarządu (np. wspólnoty mieszkaniowej) konieczne jest posiadanie i dołączenie w systemie ważnego pełnomocnictwa.

Proszę szczególnie zwrócić uwagę na to, żeby składane wnioski były kompletne. 
Brak załączników skutkuje niższą liczbą punktów, a przede wszystkim utrudnia, a nawet uniemożliwia ocenę merytoryczną wniosku. Aby nie pominąć żadnego z dokumentów, można skorzystać z tabeli załączników na końcu formularza wniosku (część IV). 
Najczęściej występujące braki załączników to: brak zdjęć w formie elektronicznej, dokumentacji powykonawczej, dziennika budowy, szczegółowego kosztorysu powykonawczego na KNR-ach. 

W przypadku zabytków ujętych w gminnej ewidencji zabytków (GEZ), należy pamiętać, że jednym z załączników wymaganych do wniosku jest opinia Stołecznego Konserwatora Zabytków (SKZ). Opinia ta zawiera informacje, czy wykonane prace są zgodne z uchwałą dotacyjną i czy kwalifikują się do udzielenia dotacji.
O taką opinię należy wystąpić dużo wcześniej, by SKZ zdążył wydać opinię przed zakończeniem naboru wniosków.