null

Pytania i odpowiedzi do regulaminu

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Pytanie nr 1: Proszę mnie poinformować, czy żeby wziąć udział w konkursie trzeba należeć do izby architektów i posiadać uprawnienia na projektowanie bez ograniczeń?

Odpowiedź: Zgodnie z pkt. 5.2. Regulaminu Konkursu uczestnik konkursu ubiegający się o dopuszczenie do udziału w konkursie nie musi należeć do izby architektów, nie musi też posiadać uprawnień do projektowania bez ograniczeń.

 

Pytanie nr 2: W jakim czasie od zgłoszenia wniosku, dostanie się pozwolenie na wzięcie udziału w konkursie?

Odpowiedź: Zgodnie z pkt. 4.2. Regulaminu Konkursu termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie upływa w dniu 16 lipca 2018 r. o godz. 16.00. Organizator niezwłocznie po przeprowadzeniu kwalifikację wniosków powiadomi Uczestników konkursu o jej wynikach oraz zaprosi do składania prac konkursowych.

 

Pytanie nr 3: Czy udział w konkursie jest bezpłatny?

Odpowiedź: Organizator nie pobiera żadnych opłat związanych z uczestnictwem w konkursie. Zgodnie z pkt. 5.5. Regulaminu Konkursu uczestnicy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem wniosku.

 

Pytanie nr 4: Gdzie na internecie można znaleźć odpowiedzi na pytania?

Odpowiedź: Zgodnie z pkt. 2.5. Regulaminu Konkursu odpowiedzi są publikowane na stronie internetowej konkursu: http://zabytki.um.warszawa.pl/. Pod wyżej wymienionym adresem znajduje się zakładka: Pytania i odpowiedzi do regulaminu: https://internal.um.warszawa.pl/waw/zabytki/-/null

 

Pytanie nr 5: Jest wymaganie by przedstawić doświadczenie realizacyjne z ostatnich 5 lat. Chciałem przedstawić w formie zdjęć. Jaki format zdjęć? Zwykłe zdjęcia, czy naklejone na sztywny papier? Podpisane czego dotyczą, z tyłu, przodu? Osobna kartka i zdjęcia ponumerowane? Zdjęcia luźne czy w specjalnej teczce plastikowej do portfolia?

Odpowiedź: Zgodnie z załącznikiem nr 1a do Regulaminu Konkursu Uczestnik Konkursu składa wyłącznie informację na temat opracowanej rzeźby-pomnika funkcjonującego w przestrzeni publicznej, będącego upamiętnieniem wydarzenia historycznego, ogólnie znanej osoby lub grupy osób podając: nazwę pomnika, jego lokalizację i datę opracowania. Do wniosku nie dołącza się zdjęć pomnika.

 

Pytanie nr 6: Czy można przedstawić też realizacje z przed 5 ostatnich lat?

Odpowiedź: Nie. Zgodnie z pkt. 5.2. Regulaminu Konkursu wymagane jest opracowanie w przeciągu 5 lat przed ogłoszeniem konkursu rzeźby - pomnika funkcjonującego w przestrzeni publicznej. Pomniki zrealizowane wcześniej nie będą brane pod uwagę przy rozpatrywaniu wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie.

 

Pytanie nr 7: Czy uczestnikiem przedmiotowego konkursu na koncepcję pomnika Korfantego może być jedna osoba będąca np: uprawnionym architektem - lub rzeźbiarzem?

Odpowiedź: Tak. Zgodnie z pkt. 3.1.i 3.2 Regulaminu Konkursu Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna. Może ona samodzielnie brać udział w konkursie.

 

Pytanie nr 8: Proszę o wyjaśnienie czy wskazany w pkt. 5.2 Regulaminu Konkursu warunek będzie uznany za spełniony przez osobę składającą wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie, jeżeli obecnie prowadzone są prace związane z umieszczeniem rzeźby-pomnika w przestrzeni publicznej, a autor może okazać umowę o dzieło zawartą z Urzędem Miejskim obejmującym realizację rzeźby-pomnika? Informuję dodatkowo, że rzeźbiarz jest zwycięzcą konkursu ogólnopolskiego.

Odpowiedź: Warunek określony w pkt. 5.2. Regulaminu Konkursu nie będzie spełniony, jeśli najpóźniej w chwili rozpatrywania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie pomnik nie będzie faktycznie postawiony w miejscu przeznaczenia.

 

Pytanie nr 9: Czy jest możliwość przesadzenia drzewa w miejscu lokalizacji pomnika w inne miejsce?

Na zdjęciach drzewo wskazane strzałką. Proszę o pilną odpowiedź.

Odpowiedź: Nie. Lokalizacja pomnika nie może ingerować w istniejący drzewostan. Aleja lipowa jest elementem pierwotnego założenia Alei Ujazdowskich powstałych w XVIII wieku. Wchodzi w skład wpisanego do rejestru zabytków Stanisławowskiego założenia urbanistycznego. Pomnik należy zaprojektować w przestrzeni pomiędzy istniejącymi drzewami.