null

Przełamywanie barier. Wymiana wiedzy i doświadczeń ekspertów z dziedziny ochrony dziedzictwa kulturowego w zakresie adaptacji obiektów zabytkowych dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Wymiana wiedzy i doświadczeń ekspertów z dziedziny ochrony dziedzictwa kulturowego w zakresie adaptacji obiektów zabytkowych dla potrzeb osób niepełnosprawnych, projekt współfinansowany ze środków Funduszu Wymiany Kulturalnej w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

 

Przełamywanie barier. Wymiana wiedzy i doświadczeń ekspertów z dziedziny ochrony dziedzictwa kulturowego w zakresie adaptacji obiektów zabytkowych dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Wymiany Kulturalnej w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Projekt powstał z potrzeby zwrócenia uwagi ekspertów krajowych i zagranicznych, działających w dziedzinie ochrony zabytków na problem poprawy dostępu do obiektów zabytkowych, szczególnie użyteczności publicznej, dla osób o ograniczonej sprawności poruszania się. Obiekty zabytkowe są często nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych i przez to dla nich niedostępne, nie mogą zatem w pełni służyć całemu społeczeństwu. Dlatego też, tak ważne jest umiejętne dostosowanie zabytków do potrzeb osób niepełnosprawnych przy jednoczesnym zachowaniu ich wartości zabytkowych.

Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków aktywnie uczestniczy w rozwiązywaniu problemów dostępności i adaptacji do współczesnych wymogów obszarów i obiektów zabytkowych. Zagadnienia te są przedmiotem naszej bieżącej pracy: konsultujemy projekty i wydajemy pozwolenia na prace dostosowawcze. Doceniając rolę szerokiej dyskusji merytorycznej i potrzebę stałego uczenia się, podjęliśmy realizację projektu pt. Przełamywanie barier. Wymiana wiedzy i doświadczeń ekspertów z dziedziny ochrony dziedzictwa kulturowego w zakresie adaptacji obiektów zabytkowych dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Ze strony norweskiej partnerem projektu jest Departament Zarządzania Dziedzictwem Kultury miasta Bergen, które znajduje się na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. Celem projektu jest wymiana doświadczeń i pogłębienie wiedzy pomiędzy ekspertami w dziedzinie ochrony dziedzictwa kulturowego, w zakresie adaptacji obiektów zabytkowych dla osób niepełnosprawnych. Projekt realizowany jest od grudnia 2010 r. do sierpnia 2011 r.

W projekcie przewidziane są dwie wizyty studyjne/warsztaty w Warszawie i w Bergen oraz seminarium podsumowujące w Warszawie. W czasie wizyt studyjnych urząd przyjmujący ekspertów-gości wybiera obiekt, bądź zespół obiektów zabytkowych i zleca 2–osobowemu zespołowi do opracowania wytyczne adaptacji tego obiektu dla osób niepełnosprawnych. Zespół pracuje pod opieką i asystą osoby do tego wyznaczonej w biurze przyjmującym. Po powrocie wytyczne są konsultowane w biurze macierzystym oraz przez specjalistów ds. niepełnosprawnych. Wnioski z obu wizyt studyjnych zostaną zaprezentowane na 2-dniowym seminarium w Warszawie. Wyniki projektu zostaną opublikowane w postaci broszury przygotowanej w języku polskim i języku angielskim.

Łączna wartość projektu wynosi 198.567,00 zł, w tym 158.854,00 zł stanowi kwota dofinansowania z Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a pozostała część w wysokości 39.713,00 zł to wkład własny Miasta Stołecznego Warszawy.

Program rozpoczął się w grudniu 2010r. wizytą studyjną w Warszawie. Do opracowania wybrano dwa obiekty: budynek Ratusza przy pl. Bankowym 3/ 5 i zespół Starego Miasta w Warszawie.

 

 

 Więcej informacji na stronie: http://przelamywanie-barier.um.warszawa.pl/

 


 
Zobacz galerię (4 zdjęć)

Załączniki: