null

Procedura wznoszenia pomników

Drukuj otwiera się w nowej karcie
pomnik Syreny
pomnik Syreny


Wniosek składany do Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków w sprawie wzniesienia pomnika lub upamiętnienia na terenie m.st. Warszawy winien zawierać:

 1. oznaczenie wnioskodawcy;
 2. uzasadnienie;
 3. wskazanie źródeł finansowania;
 4. wskazanie inwestora;
 5. zgodę zarządcy terenu;
 6. w przypadku pomnika związanego z walkami niepodległościowymi bądź martyrologią narodu polskiego mającego miejsce po 08 listopada 1917 r. – stanowisko Instytutu Pamięci Narodowej; (art.1 ust. 6 i art. 53j. ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Dz. U.  z dnia 29 września 2016 r. poz. 1575 tj.)
 7. w przypadku pomnika związanego z walkami niepodległościowymi bądź martyrologią narodu polskiego mającego miejsce przed 08 listopada 1917 r. – stanowisko Departamentu Dziedzictwa Kulturowego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego;
 8. w przypadku kolizji lub sąsiedztwa proponowanego obiektu z infrastrukturą podziemną – zgodę gestorów sieci;
 9. w przypadku lokalizacji na terenie zielonym bądź w bezpośrednim sąsiedztwie zieleni wysokiej – stanowisko jednostki pełniącej funkcję zarządcy terenu, na którym rosną drzewa lub krzewy (Zarządu Zieleni m.st. Warszawy, Zarządu Terenów Publicznych, Zarządu Praskich Terenów Publicznych lub właściwego Wydziału Ochrony Środowiska dla Dzielnicy);
 10. w przypadku lokalizacji w bezpośrednim sąsiedztwie pomnika przyrody – stanowisko Biura Ochrony Środowiska
 11. w przypadku lokalizacji na terenie wpisanym do rejestru zabytków, bądź ujętym w Gminnej Ewidencji Zabytków – zalecenia konserwatorskie lub pozwolenie właściwego Konserwatora Zabytków
 12. koncepcję formy pomnika wraz z jego opisem;
 13. szkic na podkładzie do celów projektowych ze wstępną propozycją lokalizacji obiektu.

 

Etap proceduralny:

 

Wystąpienie Inwestora do Prezydenta Miasta (za pośrednictwem Dyrektora Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków Urzędu m.st. Warszawy) o przygotowanie i przedłożenie Radzie Warszawy projektu uchwały o wzniesieniu pomnika.  

Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków występuje o stanowisko Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy oraz w przypadku pomnika niezwiązanego z walkami niepodległościowymi bądź martyrologią narodu polskiego, o stanowisko Biura Kultury Urzędu m.st. Warszawy. Po uzyskaniu pozytywnej opinii ww. jednostek Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków przygotowuje i przedkłada Radzie Warszawy projekt uchwały o wzniesieniu pomnika. 

Podjęcie uchwały przez Radę Warszawy o wzniesieniu pomnika.

Ewentualne zorganizowanie przez Inwestora konkursu urbanistycznego, architektonicznego lub rzeźbiarskiego, dotyczącego formy upamiętnienia i zagospodarowania otoczenia (możliwe też po uzyskaniu decyzji o warunkach zabudowy).

Wystąpienie do dzielnicowego wydziału architektury i budownictwa o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (w zależności od miejsca i przedmiotu upamiętnienia: decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego lub decyzja o warunkach zabudowy). Decyzja jest wymagana w przypadku, gdy na danym terenie brak obowiązującego planu miejscowego. Dzielnicowy wydział architektury i budownictwa przygotowując projekt decyzji, opiniuje ją i uzgadnia, stosownie do przedmiotu upamiętnienia, formy i lokalizacji pomnika, w odniesieniu do obowiązujących przepisów.

Sporządzenie przez Inwestora i uzgodnienie projektu budowy pomnika.

Uzyskanie przez Inwestora prawa do dysponowania terenem (możliwe różne formy w zależności od przedmiotu upamiętnienia, formy i lokalizacji pomnika).

Wystąpienie Inwestora do właściwego terytorialnie dzielnicowego wydziału architektury i budownictwa o wydanie pozwolenia na budowę.

Etap realizacji (w kompetencjach Inwestora):

Zebranie funduszy na budowę.

Zorganizowanie budowy i nadzoru (w tym autorskiego) oraz uzyskanie zgody na zajęcie terenu.

Budowa, prowadzona również pod nadzorem jednostki władającej terenem (lub tej, która ewentualnie przejmowałaby wybudowany pomnik na własność).

Odebranie zakończonej budowy przez jednostkę miejską, (która przejmowałaby pomnik na własność Miasta), ze sprawdzeniem, jakości wykonanych robót i zgodności dokumentacji powykonawczej, (jeżeli pomnik wybudowany został na gruncie miejskim).

Oddanie pomnika do użytkowania, ewentualne uzgodnienie i przekazanie pomnika na własność władającemu terenem (Miastu, jeżeli grunt należy do Miasta).

Załączniki: