null

Procedura umieszczania tablic pamiątkowych i upamiętnień

Drukuj otwiera się w nowej karcie
upamiętnienie Akcji pod Arsenałem
upamiętnienie Akcji pod Arsenałem

1)      Określenie inwestora:

­          Osoba fizyczna,

­          Jednostka posiadająca osobowość prawną i zarejestrowana w KRS (np. stowarzyszenie),

­          Jednostka samorządowa (np. miejska),

­          Jednostka rządowa (np. IPN)

 

2)      Etap planowania (pozostający w kompetencjach inwestora):

 

Wystąpienie inwestora o wstępne uzgodnienia, opinie lub pozwolenia dotyczące przedmiotu             

upamiętnienia, jego formy i lokalizacji do:

 

  • ­w przypadku tablicy pamiątkowej lub upamiętnienia związanego z walkami niepodległościowymi bądź martyrologią narodu Polskiego mającego miejsce po 08 listopada 1917 r. – stanowisko Instytutu Pamięci    Narodowej;
  • w przypadku tablicy pamiątkowej lub upamiętnienia związanego z walkami niepodległościowymi bądź martyrologią narodu polskiego mającego miejsce przed 08 listopada 1917 r. – stanowisko Departamentu Dziedzictwa Kulturowego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego;
  • Zarządzającego obiektem lub władającego terenem w proponowanej lokalizacji obiektu (np. wspólnota mieszkaniowa, spółdzielnia mieszkaniowa, instytucja państwowa, jednostka samorządowa);
  • w przypadku zbliżenia się proponowanego obiektu do infrastruktury podziemnej – zgodę gestorów sieci;
  • w przypadku lokalizacji na terenie zielonym bądź w bezpośrednim sąsiedztwie zieleni wysokiej – stanowisko jednostki pełniącej funkcję zarządcy terenu, na którym rosną drzewa lub krzewy (Zarządu Zieleni m.st. Warszawy, Zarządu Terenów Publicznych, Zarządu Praskich Terenów Publicznych lub właściwego Wydziału Ochrony Środowiska dla Dzielnicy);
  • w przypadku lokalizacji w bezpośrednim sąsiedztwie pomnika przyrody – stanowisko Biura Ochrony Środowiska.

 

               Zakres uzgodnień może wskazać Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków po zapoznaniu  

               się z konkretną lokalizacją i przedmiotem upamiętnienia.

               Na inwestorze spoczywa opracowanie projektu umiejscowienia tablicy pamiątkowej lub

               upamiętnienia z propozycją treści i grafiki.  

               Do dokumentacji inwestor załącza koncepcję finansowania tablicy pamiątkowej lub

               upamiętnienia.

 

3)      Etap proceduralny

  • ­Uzyskanie pozwolenia Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków - dotyczy obiektów i terenów wpisanych do rejestru zabytków.
  • Złożenie czterech egzemplarzy projektu tablicy pamiątkowej lub upamiętnienia wraz z kopiami opisanych wyżej uzgodnień i pozwoleń w Biurze Stołecznego Konserwatora Zabytków w celu uzyskania opinii końcowej. Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków występuje o stanowisko Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy oraz w przypadku tablicy pamiątkowej lub upamiętnienia niezwiązanego z walkami niepodległościowymi bądź martyrologią narodu polskiego, o stanowisko Biura Kultury Urzędu m.st. Warszawy. Po uzyskaniu pozytywnej opinii ww. jednostek Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków przygotowuje opinie końcową.
  •  Złożenie trzech egzemplarzy projektu tablicy pamiątkowej lub upamiętnienia wraz ze stosownymi uzgodnieniami, decyzją Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (pozwolenie na prace w przypadku obiektów i terenów wpisanych do rejestru zabytków) opinią Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków oraz oświadczeniem o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane we właściwym terytorialnie dzielnicowym Wydziale Architektury i Budownictwa w celu dokonania zgłoszenia wykonania robót budowlanych (art. 30 ustawy prawo budowlane).

 

4)      Etap realizacji (w kompetencjach inwestora):

              Jeżeli Wydział Architektury i Budownictwa w dzielnicy nie wyda w ciągu 30 dni od dnia  

              złożenia zgłoszenia decyzji o sprzeciwie, Inwestor może przystąpić do montażu  tablicy 

              pamiątkowej lub upamiętnienia.

Załączniki: