null

Park Kulturowy Historyczne Centrum Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

W granicach projektowanego parku znajdzie się Nowe Miasto i wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO Stare Miasto wraz z nabrzeżem wiślanym i Mariensztatem. Ochroną krajobrazową otoczone zostaną tereny historycznych jurydyk i rezydencji magnackich wzdłuż ulic Świętojerskiej, Długiej i Senatorskiej. Na terenie parku kulturowego znajdą się ważne dla rozwoju stolicy place: Bankowy, Teatralny, Saski, Małachowskiego i Żelaznej Bramy. Głównym trzonem planowanego parku będzie Trakt Królewski i skarpa wiślana. Po stronie zachodniej granica parku opierać się będzie o zaplecza Krakowskiego Przedmieścia, Nowego Światu i Alei Ujazdowskich. Od wschodu przebiegać ona będzie w dużej mierze wzdłuż położonych poniżej skarpy rozległych terenów zielonych i parków: Kazimierzowskiego, Marszałka Rydza-Śmigłego, Agrykoli i Łazienek Królewskich. Zasięg terenowy przyszłego parku kulturowego jest w dużej mierze zbieżny z śródmiejskim obszarem pomnika historii, ustanowionego zarządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 1994 r.

Objęcie Historycznego Centrum Warszawy tą formą ochrony konserwatorskiej ma na celu zachowanie i zapewnienie warunków godnej ekspozycji krajobrazu kulturowego najbardziej reprezentacyjnego obszaru miasta, gdzie zlokalizowane są najważniejsze obiekty zabytkowe, świadczące o historii oraz roli politycznej i kulturotwórczej Warszawy.

Uchwała tworząca park kulturowy wprowadzi zakazy i ograniczenia, mające na celu m.in. ochronę oryginalnych materiałów wykończeniowych i historycznej kolorystki elewacji budynków. Określi standardy umieszczania na budynkach urządzeń technicznych, takich jak klimatyzatory czy bankomaty. Zachowując zgodność z procedowaną aktualnie uchwałą krajobrazową, ustanowi dodatkowe wymogi dotyczące reklam, w tym szyldów. Wykorzystując obowiązujące Zarządzenie nr 1636/2018 w sprawie wprowadzania czasowych zmian w zagospodarowaniu obszaru reprezentacyjnego m.st. Warszawy (…), ureguluje kwestię ogródków gastronomicznych oraz organizacji wystaw i imprez plenerowych. Obejmie ochroną lokale handlowe i usługowe o długiej tradycji, które wpisały się w krajobraz kulturowy Warszawy. Analizowana jest możliwość wprowadzenia do uchwały standardów dla robót budowlanych na bardzo rozległych w Historycznym Centrum terenach zielonych oraz opracowania katalogu mebli miejskich odpowiednich dla reprezentacyjnego obszaru przeszłego parku kulturowego. Wnioski z przeprowadzonych analiz funkcjonalno-przestrzennych i widokowych posłużą do opracowania wytycznych konserwatorskich dla będących w opracowaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, przyczyniając się do rewitalizacji przestrzeni publicznych i terenów zieleni oraz objęcia ochroną charakterystycznych panoram, punktów i osi widokowych.

W maju 2019 r. Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków zorganizowało cykl trzech spacerów varsavianistycznych. Trasy spacerów ilustrowały trzy najbardziej charakterystyczne cechy krajobrazu kulturowego Warszawy: wielowiekowy rozwój wzdłuż wysokiego brzegu skarpy wiślanej, stałe przesuwanie się centrum miejskiego i imponujące dzieło powojennej odbudowy Historycznego Centrum Warszawy. Niezwykle nas cieszy duże zainteresowanie warszawianek i warszawian spacerami. Cenne były dla nas rozmowy ze spacerowiczami na temat problemów związanych z jakością otaczającego nas miejskiego krajobrazu.

W czerwcu 2019 r. odbył się cykl pięciu spotkań dyskusyjnych, dedykowanych użytkownikom przestrzeni i obiektów znajdujących się w granicach przyszłego parku kulturowego: właścicielom i zarządcom nieruchomości, przedstawicielom licznych instytucji kultury, zlokalizowanych na tym prestiżowym obszarze oraz przedsiębiorcom, prowadzącym działalność handlową, usługową i gastronomiczną. Głosy użytkowników Historycznego Centrum pozwoliły nam spojrzeć z innej perspektywy na zdiagnozowane przez nas problemy i zaproponowane rozwiązania. Zebrane podczas spotkań liczne pomysły i cenne uwagi przeanalizowane zostaną w dalszych pracach nad utworzeniem parku. Celem spotkań było też wyłonienie spośród interesariuszy przyszłego parku kulturowego ambasadorów każdej z grup, których chcielibyśmy zaangażować w aktywne prace nad projektowaną uchwałą.

W drugiej połowie 2019 r. wykonana zostanie dokumentacja fotograficzna, obrazująca obecny stan krajobrazu kulturowego Historycznego Centrum Warszawy. Kontynuowane będą spotkania interdyscyplinarnego zespołu ds. parku kulturowego, złożonego z przedstawicieli różnych jednostek Urzędu Miasta. Proponowane zapisy przyszłej uchwały dyskutowane będą też z grupami ambasadorów. Na rok 2020 planowane jest zaopiniowanie projektu uchwały przez jednostki Urzędu Miasta i Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Po uzyskaniu wymaganych uzgodnień przyszła uchwała zostanie wyłożona do publicznego wglądu, co połączyć chcemy z przeprowadzeniem szerokich konsultacji społecznych. Chcielibyśmy, aby uchwała powołująca do życia park kulturowy, porządkujący przestrzeń Historycznego Centrum Warszawy przyjęta została przez Radę m. st. Warszawy w 2021 r.

O postępach prac nad tym dokumentem będziemy Państwa informować na bieżąco. Zapraszamy też wszystkich zainteresowanych: mieszkańców Warszawy oraz przedsiębiorców, przedstawicieli instytucji i organizacji społecznych do kontaktu z Biurem Stołecznego Konserwatora Zabytków. Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania i wysłuchamy Państwa opinii na temat ochrony krajobrazu kulturowego Historycznego Centrum Warszawy.

Jeśli masz pytania – napisz na adres: historycznecentrum@um.warszawa.pl

lub zadzwoń 22 44 30 260

Link do uchwały intencyjnej: https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/96AD257C-2A68-46AA-B9E5-07B342CB4FD7,frameless.htm

Załączniki: