null

MIEJSKIE ZABYTKI. Remont elewacji kamienicy przy ul. Mokotowskiej 50.

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Mokotowska 50
Mokotowska 50

Właśnie zakończył się kompleksowy remont elewacji frontowej, należącej do m.st. Warszawy ka-mienicy przy ul. Mokotowskiej 50. Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków prowadziło nadzór konserwatorski nad ta inwestycją. Budynek został wybudowany w 1894 roku przez firmę Bronisła-wa Pawłowskiego na zlecenie rodziny Dietzów, a następnie kupiony przez rodzinę warszawskich rzemieślników Sawickich, specjalizujących się w koronkarstwie i białoskórnictwie.

Ciekawym faktem z historii budynku, jest ponad dwutygodniowy pobyt w nim Józefa Piłsudskiego, w listopadzie 1918 roku, po jego powrocie do Warszawy. O tej historii informują tablice umieszczo-ne na elewacji. Stan techniczny elewacji kamienicy wymagał przeprowadzenia w pierwszej kolejności naprawy konstrukcji elementów nośnych płyt balkonowych oraz samych płyt kamiennych, wzmocnienia konstrukcji ścian oraz gzymsu wieńczącego. Następnie można było przystąpić do renowacji cera-micznej okładziny, konserwacji i restauracji detali architektonicznych wykonanych w narzucie oraz jako odlewy w masie sztukatorskiej, a także elementów metaloplastycznych. Elewacja budynku została bardzo starannie oraz z dużym wyczuciem zaprojektowana i wykonana.

 

 

Gładkie partie fasady pokryte są jasną okładziną z płytek ceramicznych, która zachowała się w bar-dzo dobrym stanie i wymagała oczyszczenia z zabrudzeń oraz naprawy drobnych ubytków.

 

http://zabytki.um.warszawa.pl/category/slownik/pracownie-artystyczne -ne

 

elementy okładziny, których brakowało na elewacji, zostały uzupełnione poprzez wklejenie nowych, dobranych kolorystycznie płytek. Detale architektoniczne dopełniające wystrój elewacji, w tym opaski okienne, gzyms wieńczący z bogatym fryzem płaskorzeźbionym, fryzy międzykondy-gnacyjne, pełnoplastyczne wazy, czy boniowanie, wykonane w tynku cementowo-wapiennym oraz jako zbrojone odlewy z mas sztukatorskich, zostały poddane szczegółowym pracom konserwator-skim i restauratorskim, polegającym między innymi na ich wzmocnieniu, oczyszczeniu, uzupełnieniu i zrekonstruowaniu ubytków. Piękne stalowe balustrady balkonów wymagały dużych nakładów pracy dla przywrócenia im wła-ściwego wyglądu.

 

Były bardzo skorodowane, z licznymi ubytkami małych dekoracyjnych elemen-tów. Balustrady zostały poddane gruntownej naprawie, w tym oczyszczeniu, zabezpieczeniu prze-ciw korozji, a brakujące elementy odtworzono. Bardzo dekoracyjnym i istotnym dla charakteru elewacji elementem wystroju, również poddanym naprawie i konserwacji, są metalowe obudowy stalowych belek podtrzymujących piaskowcowe płyty balkonów, tworzące atrapy masywnych konsoli. Pierwotnie wykonane z blachy cynkowo-ołowianej, zostały w czasie remontu prowadzonego w latach 90-tych XX w. częściowo wymienione na tytanowo-cynkowe.

 

Kolorystykę wypraw tynkarskich, elementów dekoracyjnych, wykonanych w narzucie oraz odle-wów, określono na podstawie badań stratygraficznych. Właściwy odcień wskazanych w badaniach barw, został ostatecznie potwierdzony dzięki wielu wykonanym na elewacji próbom kolorystycz-nym.

Elewacja frontowa przed remontem
Zobacz galerię (7 zdjęć)
Widok na taras nad bramą główną przed remontem
Stan przed remontem
Fragment elewacji po remoncie
Stan po remoncie
Balkon nad bramą po remoncie
Stan po remoncie