null

Konkurs na koncepcję pomnika Wojciecha Korfantego

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków, realizując zapisy uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie wzniesienia pomnika Wojciecha Korfantego, ogłosiło konkurs na jego koncepcję. Po rozstrzygnięciu konkursu pomnik stanie przed ogrodzeniem ogrodu botanicznego, po południowo-wschodniej stronie skrzyżowania Al. Ujazdowskich z ul. Agrykola.

Informacja

 

W dniu 16.10.2018 r. decyzją Kierownika Zamawiającego pana Michała Krasuckiego, z uwagi na nieobecność p. Ewy Masny-Askanas, obowiązki Przewodniczącego Sadu Konkursowego powierzono pani Beacie Madany, a także ze składu sądu wykluczono pana Jarosława Makowskiego, ze względu na niepodjęcie przez niego obowiązków sędziego konkursowego.

 

 

Informacja o modyfikacji treści Regulaminu konkursu na opracowanie koncepcji pomnika Wojciecha Korfantego w Warszawie.

 

      Działając na podstawie ust. 1.4.8 Regulaminu konkursu na opracowanie koncepcji pomnika Wojciecha Korfantego w Warszawie, informujemy o następującej modyfikacji treści regulaminu:

 

Punkt 13.1. Regulaminu konkursu w brzmieniu:

 

Oceny złożonych prac konkursowych oraz wyboru najlepszych dokona na posiedzeniach niejawnych Sąd Konkursowy, powołany przez Organizatora w składzie:

Przewodniczący Sądu:

 Ewa Masny-Askanas - Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Stołecznego Warszawy             

 Sędzia referent:                                   

 Sylwia Brzezińska - architekt, Główny Specjalista, Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków 

Członkowie Sądu Konkursowego:

dr hab. Maciej Aleksandrowicz, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

dr Jarosław Bełdowski, Członek Rady Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach

Halina Bieda , Dyrektor Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach, radna sejmiku śląskiego

prof. dr hab. Sławomir Brzoska, Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach

dr hab. Maciej Fic, Z-ca Dyrektora Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego

Wojciech Hawryłkiewicz, przedstawiciel Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta

Tomasz Konior, Architekt

Bronisław Korfanty, członek rodziny Wojciecha Korfantego, radny sejmiku śląskiego    

Beata Madany, historyk sztuki, Naczelnik Wydziału Opinii Konserwatorskich, Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków       

dr Jarosław Makowski, b. Dyrektor Instytutu Obywatelskiego, radny sejmiku śląskiego

dr Józef Musioł, Prezes Towarzystwa Przyjaciół Śląska w Warszawie, Sędzia Sądu Najwyższego w stanie spoczynku

Michał Olszewski, Z-ca Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy

Adam Siwek, Dyrektor Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa Instytutu Pamięci Narodowej

Wojciech Wagner, Z-ca Dyrektora Biura Architektury i Planowania Przestrzennego

 

 

Otrzymuje brzmienie:

 

Przewodniczący Sądu:

Ewa Masny-Askanas, Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Stołecznego Warszawy             

 Sędzia referent:                                   

Sylwia Brzezińska, architekt, Z-ca Dyrektora, Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków 

Członkowie Sądu Konkursowego:

dr hab. Maciej Aleksandrowicz, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

dr Jarosław Bełdowski, Członek Rady Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach

Halina Bieda, Dyrektor Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach, radna sejmiku śląskiego

prof. dr hab. Sławomir Brzoska, Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach

dr hab. Maciej Fic, Z-ca Dyrektora Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego

Wojciech Hawryłkiewicz, przedstawiciel Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta

Magdalena Jędraszko-Macukow, Naczelnik Wydziału Ochrony Krajobrazu Miasta, Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego

Tomasz Konior, Architekt

Bronisław Korfanty, członek rodziny Wojciecha Korfantego, radny sejmiku śląskiego    

Beata Madany, historyk sztuki, Naczelnik Wydziału Opinii Konserwatorskich, Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków       

dr Jarosław Makowski, b. Dyrektor Instytutu Obywatelskiego, radny sejmiku śląskiego

Marek Mikos, Z-ca Dyrektora Biura Architektury i Planowania Przestrzennego

dr Józef Musioł, Prezes Towarzystwa Przyjaciół Śląska w Warszawie, Sędzia Sądu Najwyższego w stanie spoczynku

Adam Siwek, Dyrektor Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa Instytutu Pamięci Narodowej

 

Szczegóły w załączniku poniżej.

 

 

Informacja o wynikach dopuszczenia do udziału w konkursie

 

Do dnia 16 lipca 2018 r. do godz. 16.00 złożono 22 wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie. Do udziału w konkursie zostało zakwalifikowanych 21 Uczestników konkursu, natomiast 1 Uczestnik konkursu nie został dopuszczony do dalszego udziału w konkursie.

Szczegółowe informacje oraz lista Uczestników w załączniku poniżej.

 

 

Informacja dla uczestników konkursu.

 

Informacja na temat osób zakwalifikowanych do udziału w konkursie zostanie podana do dnia 27.07.2018 r.

 

 

Wojciech Korfanty jest jedną z najbardziej znaczących postaci dwudziestowiecznej historii Polski, jednym z współtwórców tworzącego się Państwa Polskiego. Jego postać winna znaleźć godne miejsce obok Józefa Piłsudskiego, Ignacego Daszyńskiego, Romana Dmowskiego, Ignacego Paderewskiego czy Wincentego Witosa. Pamięć o Nim i najwyższy szacunek dla Jego dokonań były inspiracją do podjęcia starań, aby w Stolicy Polski, gdzie pracował i gdzie zmarł, przypominać Jego działalność, dzięki której część Górnego Śląska znalazła się w odrodzonej Rzeczypospolitej.

 

Organizatorem konkursu jest Miasto Stołeczne Warszawa, w imieniu którego postępowanie prowadzi Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków.  

 

Konkurs jest jednoetapowy. Uczestnicy  składają wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie. Organizator dopuszcza do udziału w konkursie i zaprasza do składania prac konkursowych Uczestników spełniających wymagania określone w regulaminie konkursu.  

 

Przedmiot konkursu został zakwalifikowany­ jako roboty budowlane w zakresie pomników historycznych lub miejsc pamięci.

 

Uczestnikiem konkursu może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, zarówno krajowa jak i zagraniczna, spełniająca wymogi regulaminu konkursu.

 

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszej koncepcji pomnika – rzeźby figuralnej wraz z zagospodarowaniem terenu otaczającego, upamiętniającego Wojciecha Korfantego, jedną z najbardziej znaczących postaci XX-wiecznej historii Polski. Upamiętniana postać to przede wszystkim mąż stanu. Koncepcja plastyczna pomnika powinna to w wyraźny sposób eksponować. Oczekuje się od autorów koncepcji pomnika znajomości życiorysu Wojciecha Korfantego. Należy przewidzieć powierzchnię na towarzyszącą pomnikowi inskrypcję upamiętniającą. Materiał pozostaje do wyboru przez autora koncepcji, powinien on jednak zapewnić wysoką estetykę, trwałość eksploatacji w wielkomiejskich warunkach.

 

Lokalizacja pomnika: Warszawa, po południowo-wschodniej stronie skrzyżowania Al. Ujazdowskich z ul. Agrykola przed ogrodzeniem Ogrodu Botanicznego, działki ew. o nr 1 i 3 z obrębu 50615. Zadaniem konkursu jest wyłonienie przez Sąd Konkursowy, poprzez weryfikację i ocenę zgodnie z zasadami regulaminu, najlepszej koncepcji pomnika.

 

Pierwszą nagrodą jest kwota pieniężna w wysokości 40.000 złotych brutto oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie koncepcji pokonkursowej pomnika Wojciecha Korfantego będącej szczegółowym opracowaniem pracy konkursowej.

 

Terminy:

Wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie należy złożyć w formie pisemnej w nieprzekraczalnym terminie do 16 lipca 2018 r., do godziny 16.00.

 

Pytania o wyjaśnienia treści regulaminu dotyczące składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie można przesyłać na adres poczty elektronicznej: korfanty-pomnik@um.warszawa.pl do 4 lipca 2018 r. do godz. 16.00. Odpowiedzi na pytania zostaną udzielone nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie.

Załączniki: