null

Konkurs na koncepcję pomnika "Bitwy Warszawskiej 1920"

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków, realizując zapisy uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie wzniesienia pomnika Bitwy Warszawskiej 1920 r., ogłosiło konkurs na jego koncepcję. Po rozstrzygnięciu konkursu pomnik stanie na Placu Na Rozdrożu.

04 lutego 2020 r.

Zmiana Regulaminu Konkursu w zakresie składu sądu konkursowego.

W związku z art. 17 Ustawy Pzp ze składu sądu konkursowego wyłączyła się Pani Sylwia Brzezińska.

Obowiązki Przewodniczącego Sądu pełnić będzie Pani Marlena Happach, architekt, Dyrektor Biura Architektury i Planowania Przestrzennego.

W związku z rezygnacją Pani Pauliny Florjanowicz obowiązki sędziego pełnić będzie Pan Piotr Szpanowski, Zastępca Dyrektora Departamentu Dziedzictwa Kulturowego, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Zmiana Regulaminu Konkursu w zakresie terminu składania prac.

Na stronie 5 w punkcie 4.1 zmieniono termin składania prac konkursowych z 14 lutego 2020 r.  na 17 lutego 2020 r., do godz. 16.00.  

Regulamin ze zmianami dostępny poniżej.

 

Uprzejmie informujmy, że zakończona została weryfikacja wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie na koncepcję pomnika Bitwy Warszawskiej 1920 r. Na adresy mailowe Uczestników została wysłana informacja o wyniku weryfikacji.

Bardzo prosimy o sprawdzenie wiadomości (także katalogu SPAM) i w razie nieotrzymania informacji skontaktowanie się z Sekretarzem Sądu Konkursowego.

 

Informujemy, że trwa weryfikacja wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie. Część wniosków wymaga uzupełnień. Na adresy mailowe podane we wnioskach wysyłane są wezwania do złożenia uzupełnień lub wyjaśnień w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania.

 

Kwalifikacja uczestników będzie możliwa po upływie terminu na uzupełnienie wniosków. Zaproszenia do złożenia pracy konkursowej zostaną rozesłane drogą mailową do uczestników dopuszczonych do udziału w konkursie. Organizator dołoży wszelkich starań, aby nastąpiło to w jak najbliższym terminie.

 

 

 

Pytania dotyczące opracowania i składania prac:

 

Pytanie nr 1 : Czy istnieje możliwość podniesienia terenu w którym ma stanąć pomnik ? Jeśli tak, to do jakiego poziomu ? Do poziomu jezdni ulic Koszykowej i Al. Wyzwolenia ? Bo z regulaminu wynika że nie do poziomu Al. Ujazdowskich.

Odpowiedź: Ze względów technicznych nie ma możliwości podwyższenia terenu do poziomu jezdni al. Ujazdowskich. Jest możliwość niewielkiej korekty poziomu niecki, jednak w taki sposób, aby nie było konieczności wznoszenia muru oporowego od strony Al. Wyzwolenia. Projekt powinien uwzględniać uwarunkowania ekonomiczne określone przez Zamawiającego.

 

Pytanie nr 2: Jaki miasto planuje dostęp do pomnika w przypadku podniesienia terenu ? Czy jedyny możliwy, to taki jaki istnieje czyli poprzez pochylnie z wiaduktu Al Ujazdowskich ?

Odpowiedź: Prowadzone są prace projektowe obejmujące przebudowę placu Na Rozdrożu - likwidacja przejścia podziemnego i realizacja przejść naziemnych od strony gmachu Ministerstwa Sprawiedliwości i Al. Wyzwolenia.

 

Pytanie nr 3: W pkt. 4.2 Wytyczne zawarte w Regulaminie zawierają zapis: „Z uwagi na planowaną likwidację przejścia podziemnego zagospodarowanie terenu otoczenia pomnika należy projektować tak, jakby zejście do przejścia podziemnego już nie istniało.” oraz w pkt. 1.4 Opis stanu istniejącego (Pieszy układ komunikacyjny): „Zarząd Dróg Miejskich prowadzi prace projektowe obejmujące przebudowę placu Na Rozdrożu (likwidacja przejścia podziemnego i realizacja przejścia naziemnego od strony gmachu Ministerstwa Sprawiedliwości).” Zakres opracowania konkursowego nie obejmuje ulic, jednak lokalizacja przejścia podziemnego jest istotnym elementem założenia i może w znaczący sposób wpłynąć na projekt zagospodarowania terenu będący przedmiotem opracowania konkursowego. Czy w związku z tym, że lokalizacja przejścia dla pieszych od strony Ministerstwa Sprawiedliwości wiąże się z koniecznością pokonania znacznej wysokości między poziomem ulicy a projektowanym placem Organizator może udostępnić Uczestnikom Konkursu projekt naziemnego przejścia dla pieszych w którym zagadnienie to będzie rozwiązane? Prosimy o uszczegółowienie lokalizacji planowanego miejsca przejścia od strony gmachu Ministerstwa Sprawiedliwości, na rysunku planu pokazującym zakres opracowania konkursowego.

Odpowiedź: Nie dysponujemy projektem naziemnego przejścia dla pieszych od strony Ministerstwa Sprawiedliwości. Lokalizacja przejścia wskazana jest na załączonej mapie - Placnarodrożu projekt  (załącznik19)

 

Pytanie nr 4: W pkt. 4.2 Wytyczne zawarte w Regulaminie zawierają zapis: „Z uwagi na planowaną likwidację przejścia podziemnego zagospodarowanie terenu otoczenia pomnika należy projektować tak, jakby zejście do przejścia podziemnego już nie istniało.” Czy Organizator dopuszcza rozwiązanie projektowe, w którym podziemne przejście dla pieszych nie będzie likwidowane?

Odpowiedź: Nie takie rozwiązanie projektowe nie jest dopuszczalne.

 

Pytanie nr 5: W załącznikach do pobrania Organizator udostępnia rysunek mapy zasadniczej, jednak jest on w formacie pdf. Czy organizator jest w posiadaniu załącznika dwg lub/i prostego modelu najbliższego otoczenia? Odpowiedź: Nie dysponujemy mapą w formacie dwg, ani modelem najbliższego otoczenia.

 

Pytanie nr 6: Proszę o sprecyzowanie jaka ilość plansz graficznych 70x100 cm jest wymagana. Regulamin konkursu w pkt. 2.2 informuje ze należy złożyć MAKSYMALNIE 6 plansz, natomiast w kolejnych punktach Regulamin informuje o 10-ciu planszach: 3.1.1 - rysunek koncepcji zagospodarowania ... 3.1.2 - minimum 3 wizualizacje .... 3.1.3 - minimum 3 wizualizacje w szerszym ujęciu urbanistycznym ... 3.1.4 - detale architektoniczne, rzeźbiarskie ... 3.1.5 - rzut rozwinięcia całości kompozycji w skali 1:50 lub 1:100 ... 3.1.6 - całość upamiętnienia w skali 1:200 lub 1:100 ...

Odpowiedź: Dopuszczalne jest złożenie maksymalnie 6 plansz. Wymienione w pkt. 3 Regulaminu rysunki, wizualizacje, rzuty i rozwinięcia muszą zmieścić sią na 6 planszach o wym. 70x100 cm.

 

Pytanie nr 7: Czy wizualizacje muszą być rysunkowe, czy tam gdzie jest to możliwe mogą być fotograficzne, na zasadzie fotomontażu, np. na tle istniejącego tła urbanistycznego (np. budynki, ulice) wmontowanie fotografii pomnika w odpowiedniej skali ?

Odpowiedź: Dopuszczalne są zarówno wizualizacje rysunkowe, jak i fotograficzne.

 

Pytanie nr 8: Na jakiej głębokości znajduje się kolektor KB600 w obrębie istniejącej fontanny fi 25m. Jaka jest technologia wykonania kolektora (czy rura jest obudowana)?

Odpowiedź: Rzędna dna kolektora 27.295. Kanał o wymiarach 0,60 x 1,10 m wykonany jest z cegły.

 

uszczegółowienie odpowiedzi na pytanie nr 8

W odpowiedzi na pytanie jest informacja o rzędnej dna kolektora 27.295., a na mapie rzędne terenu opracowania opiewają na około 110.04.

Na jakiej głębokości w takim razie znajduje się kolektor KB600, ponieważ te rzędne są dosyć rozbieżne.

Odpowiedź:

Rzędna 110.04 odnosi się do poziomu morza, rzędna 27.295 do lokalnego poziomu Wisły.

Poziom dna kolektora można określić na podstawie danych z jednego układu: rzędna dna 27.295, rzędna dna fontanny 31.17.

 

 

Pytanie nr 9: Czy jest dopuszczalne użycie środków multimedialnych jako elementów pomnika (np. ekranu), co później będzie wymagało technicznego nadzoru ze strony miasta? Nie mam na myśli stałego pilnowania, ale dozór, czy sprzęt działa i ewentualnych napraw.

Odpowiedź: Tak, dopuszczalne jest użycie środków multimedialnych jako elementów pomnika.

 

Pytanie nr 10: Czy przedstawienie oprócz plansz modelu trójwymiarowego spowoduje dyskwalifikację projektu? Pytam, bo to bardzo rzadka sytuacja - konkurs na pomnik bez modelu materialnego.

Odpowiedź: Część graficzna pracy konkursowej musi zostać złożona na jednostronnie zadrukowanych planszach, w formacie 100x70 cm w układzie poziomym (maksymalnie 6 plansz). Przedstawienie modelu trójwymiarowego nie spowoduje dyskwalifikacji, jednak materiały wykraczające poza ww. zakres pracy konkursowej nie będą rozpatrywane (Rozd. IV pkt. 3.5 Regulaminu Konkursu).

 

Pytanie nr 11: Czy dopuszczalne jest wykonanie w projekcie drobnych korekt zagospodarowania terenu w obszarze wychodzącym poza zakres opracowania konkursu (np. modyfikacja istniejących schodów terenowych czy rampy dla niepełnosprawnych)?

Odpowiedź: Drobne korekty zagospodarowania terenu w obszarze wychodzącym poza zakres opracowania konkursu są dopuszczalne, jednak ocenie podlega praca konkursowa w zakresie terenu wskazanego w regulaminie konkursu.

 

Pytanie nr 12: Mam pytanie odnośnie prac konkursowych: czy wizualizacje, poza wizualizacjami komputerowymi, mogą być również w formie rysunków?

Odpowiedź: W Regulaminie Konkursu nie określono techniki, w jakiej powinny być wykonane wizualizacje. Dopuszczalne są wizualizacje komputerowe i w formie rysunków.

 

Pytanie nr 13: Czy dopuszczalnym jest przekroczenie przewidzianego budżetu w wysokości 3 mln zł, tak aby kwota ta np. została przeznaczona na prace związane z realizacją pomnika i jego bezpośredniego otoczenia, a inne prace związane z porządkowaniem całego objętego zamówieniem terenu realizowane były by z innych środków?

Odpowiedź: Maksymalny planowany łączny koszt wykonania prac realizowanych na podstawie pracy konkursowej wraz z wykonaniem szczegółowych opracowań wynosi 3 000 000 zł brutto. Nie jest dopuszczalne przekroczenie tej kwoty.

 

Pytanie nr 14: Czy takie prace jak: a/ przesadzenie części kwiatów (wyglądają na róże) z istniejących na placu rabat w inne, nowe miejsce, b/ oczyszczenie z napisów sprejem kamiennych ław, c/ odnowienie powłoki lakierniczej na metalowych oparciach istniejących kamiennych ław - należy ująć w kosztorys zagospodarowania terenu, czy Miasto może te prace wykonać w oparciu o własne ekipy pracownicze ?

Odpowiedź: Wszelkie prace planowane na obszarze wskazanym jako zakres opracowania konkursowego należy ująć w kosztorysie zagospodarowania terenu.

 

Pytanie nr 15: Co należy rozumieć przez sformułowanie w regulaminie konkursu, rozdział II, pkt. 1.3 oraz w umowie §1, pkt 2.2. o treści: ”wykonanie modelu realizacyjnego w skali 1:1” ? Jak się ma powyższe wymaganie w przypadku rzeźby o znacznych gabarytach np. wys. 12 m?

Odpowiedź: Przedmiot Umowy obejmuje wykonanie pomnika w tym: wykonanie  modelu realizacyjnego w skali 1;1;  np. w gipsie lub w glinie wraz z ewentualnym wykonaniem negatywu do odlewu. Gabaryty modelu realizacyjnego muszą odpowiadać wielkości zaprojektowanej rzeźby.

 

Pytanie nr 16: Czy kwota kosztu realizacji jest kwotą brutto,a jeśli tak, to jakie przyjąć stawki VAT na poszczególne prace, opracowania i roboty? 

Odpowiedź: Kwota realizacji jest kwotą brutto. W ofercie należy podać kwotę brutto i kwotę netto. Stawki VAT na poszczególne prace należy podać zgodnie z obowiązującymi stawkami.

 

Pytanie nr 17: Na czym polega podział na 2 etapy (załącznik kosztorysowy)?

Odpowiedź:  W § 1 pkt.2.2.  Umowy wskazano, że szczegółowy zakres prac dla budowy pomnika zostanie określony na podstawie wybranej pracy konkursowej. Zakres prac zostanie również podzielony na etapy. Dla wykonawcy wiąże się to z odbiorem każdego etapu i płatnością za każdy etap. Formularz „Zestawienie kosztów zamówienia” odnosi się do ww. punktu Umowy. Zależnie od specyfiki zwycięskiego projektu praca może być podzielona na kilka etapów.

 

Pytanie nr 18: Czy posiadacie w swojej dokumentacji info o rodzaju i nazwie koloru (odcienia) kamienia z którego wykonane zostały kamienne ławy stojące na brzegu obiektu wodnego na placu?

Odpowiedź:  Bortnice fontanny w formie kamiennych ław  wykonane są z czarnego, polerowanego granitu. Nie posiadamy dokumentacji określającej szczegółowo jego rodzaj.

 

 

 

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO REGULAMINU KONKURSU Pytania dotyczące składania wniosków:

 

Pytanie nr 1: Czy w punkcie 2 regulaminu WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE jako przestrzeń publiczną uznaje się także przestrzeń państwowej/narodowej galerii sztuki lub międzynarodowego biennale sztuki/designu/architektury oraz wnętrze budynku użyteczności publicznej? "właściwe przedmiotowi konkursu doświadczenie, przez co Organizator konkursu rozumie wykonanie w okresie 15 lat przed ogłoszeniem konkursu zrealizowanego kompleksowego projektu przestrzeni publicznej, placu, skweru, wykonanie rzeźby, pomnika bądź instalacji artystycznej funkcjonującej w przestrzeni publicznej"?

 

Odpowiedź: Przestrzeń państwowej/narodowej galerii sztuki lub międzynarodowego biennale sztuki/designu/architektury oraz wnętrze budynku użyteczności publicznej zazwyczaj stanowi przestrzeń publiczną, jednak eksponaty/rzeźby/instalacje artystyczne umieszczone w tej przestrzeni na pewien, ograniczony czas tj. stanowiące część czasowej wystawy/wydarzenia  nie są wymienionymi w regulaminie konkursowym „rzeźbami, pomnikami bądź instalacji artystycznymi funkcjonującymi w przestrzeni publicznej”. Przez funkcjonowanie obiektu w przestrzeni publicznej należy w tym przypadku rozumieć indywidualnie zaprojektowaną, trwałą relację obiektu do przestrzeni, w której się znajduje.

 

Pytanie nr 2:  Czy fragment "wykonanie w okresie 15 lat przed ogłoszeniem konkursu zrealizowanego kompleksowego projektu przestrzeni publicznej (...)" należy rozumieć jako "wykonanie w okresie najdłużej 15 lat przed ogłoszeniem konkursu zrealizowanego kompleksowego projektu przestrzeni publicznej (...)"?

 

Odpowiedź: Pod uwagę będą brane realizacje wykonane w ciągu ostatnich 15 lat tj. po 6 grudnia 2004 r.

 

 

Pytanie nr 3: Czy jest dopuszczalne aby być wpisanym do zespołu A (jako pracownia X) opracowując koncepcję oraz być wpisanym do zespołu B (jako pracownia X, ew. jako osoba Y by nie dublować uczestnictwa), nie opracowując koncepcji tylko umożliwiając zespołowi B spełnienie warunku udziału w konkursie (Rozdz. III pkt. 2.1 : posiadania w składzie zespołu osoby która w okresie 15 lat zrealizowała kompleksowy projekt przestrzeni publicznej) .W rzeczywistości nie byłoby to opracowanie dwóch prac tylko jednej (zgodnie pkt 5.4 Rozdz. IV). Czy jest to dopuszczalne? Czy wpisanie do jednego zespołu jako pracownia a do drugiego jako osoba fizyczna rozwiązuje problem? Czy trzeba wybrać zespół A lub B?

 

Odpowiedź: Nie jest to dopuszczalne. Każdy uczestnik może złożyć tylko jedną pracę. Uczestnik, który złoży więcej niż jedną pracę zostanie wykluczony. Za złożenie pracy uważa się również dokonanie takiej czynności wspólnie z innym uczestnikiem (Rozdz. IV pkt 5.4 Regulaminu Konkursu).

 

Pytanie nr 4: Czy zapis Rozdz. III pkt. 2.1 posiadania w składzie zespołu m.in. osoby która w okresie 15 lat przed ogłoszeniem konkursu zrealizowała kompleksowy projekt przestrzeni publicznej może być spełniony przez posiadanie w zespole osoby, która była finalistą konkursu na pomnik w okresie kilku lat przed ogłoszeniem konkursu (ostatni etap konkursu, finałowa 5tka, pomnik niezrealizowany).

 

Odpowiedź: Nie, warunek nie będzie spełniony. Warunkiem jest wykonanie w okresie 15 lat przed ogłoszeniem konkursu zrealizowanego kompleksowego projektu przestrzeni publicznej, placu, skweru, wykonanie rzeźby, pomnika bądź instalacji artystycznej funkcjonującej w przestrzeni publicznej (Rozdz. III pkt 2.1 Regulaminu Konkursu).

Załączniki: