null

Gminna Ewidencja Zabytków

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Do obowiązkowych działań podejmowanych w zakresie prowadzenia polityki ochrony i opieki nad zabytkami należy rozpoznanie istniejących zasobów dziedzictwa kulturowego. Opracowanie wszelkiego rodzaju wytycznych, projektów, czy też planów adaptacji i przekształceń obiektów zabytkowych, powinno uprzedzać działania ewidencyjne.

Określenie zasobu zabytków jest jednym z podstawowych zadań służb konserwatorskich.

Zgodnie z art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami: wójt (burmistrz, prezydent miasta) prowadzi gminną ewidencję zabytków w formie zbioru kart adresowych zabytków nieruchomych z terenu gminy. Stosownie do art. 22 ust 5 ww. ustawy: W gminnej ewidencji zabytków powinny być ujęte: 1) zabytki nieruchome wpisane do rejestru, 2) inne zabytki nieruchome znajdujące się w wojewódzkiej ewidencji zabytków, 3) inne zabytki nieruchome wyznaczone przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w porozumieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków. W gminnej ewidencji zabytków ujęte są zabytki nieruchome: budynki, układy urbanistyczne, zespoły budowlane i zabytki archeologii.

Ujęcie obiektu w gminnej ewidencji zabytków skutkuje obowiązkiem uzgadniania z urzędem konserwatorskim dla takiego obiektu:

decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o warunkach zabudowy, na podstawie art. 53 i 60 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

• pozwolenia na budowę lub rozbiórkę, na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.

Powyższych uzgodnień dokonuje właściwy organ administracji budowlanej. Należy przy tym zaznaczyć, iż gminna ewidencja zabytków ma charakter zbioru otwartego, a kolejne zmiany tj. włączenia lub wyłączenia z gminnej ewidencji zabytków są publikowane w formie zarządzeń Prezydenta m.st Warszawy, dostępnych w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu m.st. Warszawy.

Fakt założenia gminnej ewidencji zabytków m. st. Warszawy został obwieszczony w drodze Zarządzenia Prezydenta m. st. Warszawy nr 2998/2012 z 24.07.2012 r.

Aktualny wykaz obiektów ujętych w GEZ jest dostępny na stronie Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków (patrz link poniżej) i BIP Urzędu m.st. Warszawy: http://bip.warszawa.pl/Menu_podmiotowe/biura_urzedu/KZ/default.htm

Zmiany w GEZ są na bieżąco aktualizowane w serwisie mapowym Urzędu m.st. Warszawy: www.mapa.um.warszawa.pl, zakładka: "zabytki".

Więcej na temat serwisu pod linkiem: https://internal.um.warszawa.pl/waw/zabytki/-/null

REJESTR ZABYTKÓW I WOJEWÓDZKA EWIDENCJA ZABYTKÓW

Sprawy wpisu do rejestru zabytków oraz sprawy wojewódzkiej ewidencji zabytków należą do kompetencji Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków: www.mwkz.pl

Zobacz galerię (3 zdjęć)