null

Drugi konkurs na pomnik prezydenta Gabriela Narutowicza

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Miasto ogłasza konkurs na wykonanie koncepcji architektonicznej posadowienia pomnika Gabriela Narutowicza i zagospodarowania otoczenia na pl. Narutowicza, w związku z setną rocznicą śmierci prezydenta.

 

Popiersie mężczyzny
Popiersie G. Narutowicza stojące na pl. Narutowicza

Poprzedni konkurs rozstrzygnięty w marcu tego roku został unieważniony. Powodem było znaczne przekroczenie wartości zamówienia określonej w regulaminie konkursu, przedstawionej przez zwycięzcę konkursu na etapie negocjacji.

Termin składania prac konkursowych

Osoby chcące wziąć udział w konkursie powinny nadesłać swoje prace do 25 listopada 2022 r. do godz. 16.00. Prace konkursowe należy składać w systemie informatycznym – Platforma eZamawiający   

Warunki do spełnienia

Zamawiający pozostawia uczestnikom konkursu swobodę w doborze artystycznych środków wyrazu. Autorzy w swoich koncepcjach muszą wykorzystać istniejące popiersie G. Narutowicza, autorstwa Edwarda Wittiga, stojące na obrzeżach placu jego imienia. 

Innymi warunkami określonymi w Regulaminie są m.in.: całkowita wysokość upamiętnienia nie może przekroczyć 5 metrów, przy czym wysokość umieszczenia popiersia powinna zapewniać dobrą widoczność rzeźby z perspektywy przechodnia.
Pomnik powinien stanąć w miejscu dobrze eksponowanym, być dostępny z głównej płyty placu, zwrócony w stronę południowo-wschodnią.
Koncepcja powinna przewidywać towarzyszącą pomnikowi inskrypcję o treści: „Gabriel Narutowicz, 1865-1922, Pierwszy Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, zamordowany w piątym dniu urzędowania”.

Zgłoszona na konkurs koncepcja architektoniczna musi uwzględniać fakt planowanej przebudowy pl. Narutowicza. Praca konkursowa powinna przewidywać zachowanie istniejących drzew.
Maksymalny koszt wykonania zwycięskiego projektu, którego autor otrzyma nagrodę w postaci zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki, nie może przekroczyć 820 000 zł (wraz z kosztem dokumentacji projektowej i nadzorów autorskich).

Nagrody

W konkursie przewidziane są nagrody pieniężne oraz zaproszenie autora lub autorów wybranej pracy konkursowej do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki. Przyzna je 13-osobowy Sąd Konkursowy, którego przewodniczącą jest Sylwia Brzezińska, wicedyrektor Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków.

Zamawiający przewiduje przyznanie następujących nagród i ewentualnych wyróżnień:
 
• I nagroda pieniężna w wysokości 25 000 zł oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki, w celu wykonania usługi na podstawie wybranej pracy konkursowej. 
• II nagroda pieniężna w wysokości 15 000 zł, 
• III nagroda pieniężna w wysokości 10 000 zł, 
• wyróżnienie lub wyróżnienia pieniężne w łącznej puli 5 000 zł. 

Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się w terminie wskazanym przez zamawiającego.

Regulamin i szczegóły dotyczące konkursu.