null

Dotacje na zabytki – bieżące informacje

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Kapitel pilastra po pracach konserwatorskich, Kościół pw. Wszystkich Świętych, pl. Grzybowski 3/5

Na fotografii kapitel pilastra po pracach konserwatorskich, Kościół pw. Wszystkich Świętych, pl. Grzybowski 3/5

Dotacje na prace planowane - informacja dla tegorocznych Wnioskodawców
Prace nad oceną złożonych wniosków dotacyjnych na prace planowane przebiegają zgodnie z harmonogramem. Pracujemy bez zmian pomimo ograniczeń związanych z epidemią.

Informację o wnioskach rekomendowanych do objęcia dotacją przekażemy w drugiej połowie kwietnia. Będziemy się kontaktować telefonicznie i mailowo ze wszystkimi, którzy otrzymają rekomendację. W drugiej kolejności przekażemy informację tym Wnioskodawcom, którzy nie zakwalifikowali się do udzielenia dotacji.

Przypominamy, że dotacja jest przyznawana po obradach komisji dotacyjnej na podstawie uchwały Rady m.st. Warszawy, natomiast jej udzielenie następuje na podstawie umowy.

Ważne informacje dla przyszłych potencjalnych beneficjentów, którzy już rozpoczęli prace lub rozpoczną je przed podpisaniem umowy dotacyjnej.

Po podjęciu uchwały przez Radę m.st. Warszawy, będziemy Państwa wzywać do przedłożenia dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy, min: 

  • umowy z wykonawcą bądź wykonawcami;
  • szczegółowego kosztorysu ofertowego prac w wersji papierowej i elektronicznej w formie edytowalnej, będącego załącznikiem do ww. umowy; kosztorys musi być sporządzony na podstawie powszechnie stosowanych Katalogów Nakładów Rzeczowych; w podsumowaniu każdej pozycji dodatkowo należy wskazać jej wartość wraz z narzutami lub cenę jednostkową z narzutami; kosztorys powinien być zweryfikowany w zakresie zastosowanych cen, norm kosztorysowania i przedmiaru przez inspektora nadzoru.

Przypominamy także, że postanowienia umowy dotacji będą wskazywać, między innymi: 

  • dokonywanie wszystkich płatności dotyczących realizacji zadania w formie przelewów z numeru rachunku bankowego wskazanego w umowie, na który będzie przekazana dotacja;
  • wykonywania dokumentacji zdjęciowej: stan przed, w trakcie i po zakończeniu prac (zwłaszcza dokładnie należy dokumentować roboty zanikające); dokumentacja zdjęciowa w formacie JPG będzie wymagana do sprawozdania z realizacji zadania.