null

Trwa nabór wniosków o dotacje 2023

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Rozpoczęliśmy nabór wniosków o dotację na planowane prace przy zabytkach. Miejskie dofinansowanie może być przeznaczone na roboty, jakie będą prowadzone w 2023 r. przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków i ujętych w gminnej ewidencji zabytków. Wnioski można składać do 31 października 2022 roku.

 

 

Wnioski można złożyć na dwa sposoby:

1)    w wersji papierowej  

lub

2)    elektronicznie, za pośrednictwem portalu „Moja Warszawa” 
 

Wnioski w formie papierowej prosimy składać w Biurze Stołecznego Konserwatora Zabytków przy ul. Nowy Świat 18/20 lub Kancelarii Ogólnej Urzędu m.st. Warszawy przy Al. Jerozolimskich 44. Liczy się data wpływu wniosku do urzędu. Te, które wpłyną po 31 października br., nie będą rozpatrywane.

Ci z Państwa, którzy chcą złożyć wniosek elektronicznie, mogą to zrobić wyłącznie za pomocą Profilu Zaufanego. Gdy wniosek składa pełnomocnik, musi on załączyć skan pełnomocnictwa. 
Do wniosku składanego elektronicznie prosimy załączyć skany wszystkich wymaganych załączników. W przypadku dużych projektów budowalnych możecie Państwo złożyć skan pierwszej strony oraz tę część projektu, która jest związana z zakresem wniosku o dotację. 

Nie pominąć żadnego dokumentu

Prosimy zwrócić szczególną uwagę na to, żeby składane wnioski były kompletne. Najczęściej nie dostajemy zdjęć i szczegółowego kosztorysu na KNR-ach. Brak załączników skutkuje mniejszą liczbą punktów, a przede wszystkim utrudnia, a nawet uniemożliwia ocenę wniosku. Aby nie pominąć żadnego dokumentu, najlepiej skorzystać z listy wymaganych załączników, która jest na końcu formularza wniosku (część IV formularza).  

Konieczna opinia SKZ

W przypadku zabytków w GEZ, należy pamiętać, że jednym z załączników wymaganych do wniosku jest opinia Stołecznego Konserwatora Zabytków. Zawiera ona informacje, czy planowane prace są zgodne z uchwałą dotacyjną i czy kwalifikują się do udzielenia dotacji.


Informacje o dotacjach