null

Społeczni Opiekunowie Zabytków, Warszawa (SOZ)

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Społeczni Opiekunowie Zabytków - miłośnicy materialnej przeszłości – są to osoby (ew. osoby prawne lub inne jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej), które posiadają wiedzę w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami zdobytą m. in. podczas kursów i szkoleń organizowanych przez Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków oraz spotkań z Wojewódzkim Mazowieckim Konserwatorem Zabytków.

Grafika dekoracyjna

Wspierając i współpracując z Biurem Stołecznego Konserwatora Zabytków oraz Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków SOZ podejmują działania związane z zachowaniem wartości zabytków i utrzymaniem ich w jak najlepszym stanie oraz upowszechniają wiedzę o zabytkach[1].

Na co dzień SOZ monitorują przestrzeń zabytkową, najczęściej bliską ich miejscu zamieszkania – ulice, dzielnice, cmentarze, parki, skwery. Tą bowiem znają najlepiej. Z tego powodu mogą na bieżąco reagować oraz informować odpowiednie urzędy państwowe oraz organy władz samorządowych, a także służby takie jak policja czy straż miejska o istniejących zagrożeniach i nieprawidłowościach.

Współpracując z różnymi organizacjami i fundacjami SOZ z pasją podejmują się działań popularyzatorskich, których jednym z celów jest podniesienie świadomości społecznej na temat otaczającej przestrzeni o historycznym znaczeniu. Wcale często SOZ są autorami dokumentacji opisowej, fotograficznej oraz rysunków technicznych oraz tekstów publikowanych w prasie lokalnej na temat zabytków. SOZ bywają też inicjatorami wpisów obiektów do Rejestru zabytków oraz Gminnej ewidencji zabytków (https://um.warszawa.pl/waw/zabytki/gez).   

Dzięki platformie stworzonej przez Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków SOZ spotykają się by dyskutować o bieżących, przeszłych ale i przyszłych problemach związanych z zabytkami w Warszawie i województwie mazowieckim. Spotkania sprzyjają także wymianie informacji na temat literatury fachowej oraz popularnonaukowej. Ponadto aktywnie uczestniczą w konferencjach i sesjach naukowych.


Zapraszamy na profil Społecznych Opiekunów Zabytków na fb

Wioletta Pawlikowska, SOZ Warszawa

 

[1] Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. Dz.U. z 2014 r., poz. 1446 z zm.) https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/ochrona-zabytkow-i-opieka-nad-zabytkami-17051617