null

Jak oddać ważny głos? Poradnik wyborczy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Wyborco, sprawdź, kto może brać udział w głosowaniu na posłów do Parlamentu Europejskiego. Sprawdź, co będzie potrzebne, żeby wziąć udział w głosowaniu i o czym trzeba pamiętać.

Poradnik wyborczy:

 1. Sprawdź, czy możesz głosować.
 2. Dopisz się do rejestru wyborców.
 3. Chcesz głosować w miejscu pobytu czasowego? – Dopisz się do spisu wyborców lub uzyskaj zaświadczenie o prawie do głosowania
 4. Znajdź lokal wyborczy.
 5. Weź dokument tożsamości.
 6. Głosowanie w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych.

Czy mogę głosować?

Tak, jeśli:

 • najpóźniej w dniu głosowania kończysz 18 lat,
 • jesteś wpisany do rejestru wyborców w Warszawie,
 • nie jesteś pozbawiony praw wyborczych orzeczeniem sądu,
 • nie jesteś ubezwłasnowolniony.

Rejestr wyborców

Jeżeli jesteś zameldowany na pobyt stały – jesteś z urzędu ujęty w rejestrze wyborców.

Jeżeli:

 • wymeldowałeś się z miejsca stałego pobytu,
 • zgłosiłeś wyjazd za granicę z zamiarem stałego pobytu,
 • stale mieszkasz na obszarze dzielnicy bez zameldowania na pobyt stały,
 • nigdzie nie mieszkasz, ale przebywasz stale na obszarze danej dzielnicy,

będziesz mógł głosować, jeżeli złożysz pisemny wniosek o wpisanie do rejestru wyborców.
Wniosek składasz w urzędzie dzielnicy, na terenie której mieszkasz lub przebywasz.

Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców 

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia oraz numer ewidencyjny PESEL. Do wniosku dołącza się kserokopię ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość i pisemną deklarację z podaniem obywatelstwa i adresu stałego zamieszkania bądź wskazaniem adresu ostatniego zameldowania.

Decyzję o wpisaniu lub odmowie wpisania do rejestru wyborców wydaje wójt (burmistrz, prezydent miasta) w terminie 5 dni od dnia złożenia wniosku.

Na decyzję o odmowie wpisania do rejestru wyborców przysługuje skarga, którą wnosi się do właściwego miejscowo sądu rejonowego, za pośrednictwem organu, który wydał odmowną decyzję. Skargę wnosi się w terminie 5 dni od doręczenia decyzji. 

Wpis do Centralnego Rejestru Wyborców powoduje ujęcie w spisie wyborców w miejscu stałego zamieszkania w każdych kolejnych wyborach, przeprowadzanych na obszarze danej gminy/dzielnicy.

Czy mogę głosować w miejscu pobytu czasowego?

Możesz głosować poza swoim miejscem stałego pobytu jezeli do dnia 6 czerwca 2024 złożysz wniosek o dopisanie do spisu wyborców w miejscu, w którym będziesz przebywał w dniu wyborów. Głosować w innym niż Twój stały obwód głosowania możesz również na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania. Zaświadczenie pobierzesz w dowolnym urzędzie gminy w kraju, najpóźniej w piątek 7 czerwca.

Znajdź lokal wyborczy

Żeby głosować w wyborach do Parlamentu Europejskiego, musimy udać się do lokalu wyborczego właściwego dla twojego miejsca pobytu, w godzinach jego otwarcia. Nie wiesz, gdzie znajduje się twój lokal wyborczy? Skorzystaj z wyszukiwarki obwodów głosowania na stronie wybory.gov.pl lub na naszej stronie um.warszawa.pl/waw/wybory.

Na głosowanie tylko z dokumentem tożsamości

By otrzymać karty do głosowania, należy udać się do komisji wyborczej z dokumentem ze zdjęciem, umożliwiającym potwierdzenie twojej tożsamości. Może to być np. dowód osobisty, paszport, e-dowód w aplikacji mObywatel.

Głosowanie w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych

Jeżeli w dniu wyborów będziesz przebywać w szpitalu, sanatorium, domu pomocy społecznej, zakładzie karnym lub areszcie śledczym, będziesz mógł w nim zagłosować. Dyrektor danej jednostki powiadomi Cię, że zostałeś wpisany do spisu wyborców sporządzonego dla obwodu głosowania utworzonego w takim miejscu.