Wybory samorządowe w Warszawie

Kalendarium wyborów

 1. do 25 III 2024 r. Głosowanie korespondencyjne 

 2. do 29 III 2024 r.  Głosowanie przez pełnomocnika

 3. 7 IV 2024 r. – wybory samorządowe

Często zadawane pytania

Spis wyborców to spis wszystkich osób, którym przysługuje prawo do głosowania.

Spis wyborców dla każdego obwodu głosowania sporządza wójt (burmistrz, prezydent miasta) na podstawie rejestru wyborców. Wyborca może być wpisany tylko do jednego spisu wyborców.

Centralny Rejestr Wyborców obejmuje:

 1. osoby, którym przysługuje prawo wybierania;
 2. osoby, które ukończyły 17 lat;
 3. osoby pozbawione praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu; pozbawione praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu; ubezwłasnowolnione prawomocnym orzeczeniem sądu;
 4. informacje o stałych obwodach głosowania i okręgach wyborczych.

Centralny Rejestr Wyborców służy m.in. do:

 1. sporządzania spisów wyborców;
 2. sporządzania spisów osób uprawnionych do udziału w referendum;
 3. ustalania liczby wyborców;
 4. sprawdzania posiadania prawa wybierania lub prawa udziału w referendum w związku z weryfikacją podpisów złożonych właściwemu organowi w związku z zamiarem przeprowadzenia referendum lub zgłoszeniem inicjatywy ustawodawczej przez obywateli lub obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej przez mieszkańców gminy, powiatu lub województwa.

W Centralnym Rejestrze Wyborców można być ujętym w jednym stałym obwodzie głosowania.

Wpis do Centralnego Rejestru Wyborców powoduje ujęcie w spisie wyborców w miejscu stałego zamieszkania w każdych kolejnych wyborach, przeprowadzanych na obszarze danej gminy.  

Jeżeli jesteś zameldowany na pobyt stały, jesteś z urzędu ujęty w Centralnym Rejestrze Wyborców. Jeśli jesteś zameldowany na pobyt czasowy, musisz złożyć wniosek o dopisanie do Centralnego Rejestru Wyborców pod adresem, w którym przebywasz, abyś mógł tam głosować.

Jeśli nie jesteś zameldowany w dzielnicy, w której mieszkasz, nadal możesz w niej głosować. Musisz dopisać się do Centralnego Rejestru Wyborców. Sprawdź, jak to zrobić 

Tak, Straż Miejska w Warszawie zapewnia bezpłatny transport na wybory dla osób starszych oraz dla osób z niepełnosprawnościami.

Jeśli przy nazwisku kandydata z wybranej listy postawimy znak inny niż “X”. 

Stawiając znak “X” musimy pamiętać o tym, żeby tworzące go dwie linie przecinały się dokładnie w obrębie kratki. Jeśli linie przetną się poza kratką – głos będzie uznany przez obwodową komisję wyborczą za nieważny. 

Nieważnym głosem będzie również głos, w którym znaki “X” zostaną postawione przy nazwiskach kandydatów z kilku różnych list.