Więcej o współpracy z nauką

W zespole do spraw współpracy z nauką przygotowujemy i wdrażamy różne formy współpracy Urzędu m.st. Warszawy z naukowcami i instytucjami naukowymi. Wykorzystujemy procedury oraz rozwiązania nieformalne, które wzmacniają przepływ wiedzy między środowiskami naukowymi a samorządem. Ułatwiamy urzędnikom i naukowcom nawiązanie kontaktu i podjęcie współpracy.

Chcemy w ten sposób umożliwić  warszawskiej społeczności akademickiej zaangażowanie we wspieranie decyzji Urzędu wiedzą ekspercką. Dzięki temu Urząd m.st. Warszawy będzie mógł usprawnić swoje działania na rzecz jakości życia w mieście.

Współpraca między urzędnikami i naukowcami przynosi najwięcej korzyści, gdy wynika ze wspólnego poszukiwania wiedzy w określonym obszarze. Obszar ten określają z jednej strony zadania pracownika samorządowego, a z drugiej – specjalizacja i zainteresowania naukowe badaczy.

Jesteśmy pośrednikiem w kontaktach między samorządem i instytucjami naukowymi. Kontaktujemy naukowców z biurami lub jednostkami miejskimi, które zajmują się konkretnym tematem. 

Prowadzimy działania w trzech obszarach:

  • systematyzujemy współpracę,
  • wspieramy zainteresowanie badawcze Warszawą, szczególnie wśród młodych badaczy,
  • wspieramy wymianę wiedzy eksperckiej między naukowcami i urzędnikami.

Zapraszamy do kontaktu: naukowa@um.warszawa.pl.

O zasadach przyznawania patronatu honorowego Prezydenta m.st. Warszawy dla wydarzeń organizowanych przez instytucje naukowe oraz samorządy studenckie i doktoranckie można przeczytać na stronie Patronat honorowy Prezydenta m.st. Warszawy - Marka Warszawa (um.warszawa.pl)