Na czym polega program stypendialny?

Miasto przyznaje stypendia młodym naukowcom/ naukowczyniom, którzy chcą przeprowadzić badanie dotyczące Warszawy. Pomysł na badanie musi się wiązać z konkretnym obszarem funkcjonowania miasta. Obszary te zgłaszają biura urzędu, które potrzebują dodatkowej wiedzy, aby skuteczniej wykonywać swoje zadania.

W V edycji stypendiów m.st. Warszawy dla doktorantów wnioski można było składać w poniższych obszarach badawczych (Obszary zostały podzielone na kategorie zgodnie z podziałem w systemie do składania wniosków ESdOS):

     Obszary Wydziału Smart City Biura Informatyki (opis obszarów pod linkiem): 

 1. Otwarte dane Warszawy i wartość rynku jaki tworzą
 2. Cyfrowy leadership w podmiotach publicznych – czy istnieje, jak funkcjonuje?
 3. Korzystanie z aplikacji miejskich – perspektywa użytkownika
 4. Standard ESG w instytucji publicznej

Obszar dotyczący parkingów P+R Wydziału Rozwoju Transportu Publicznego Biura Infrastruktury (opis obszaru pod linkiem):

 1. Analiza wykorzystania parkingów P+R

Obszary Wydziału Rozwoju Kultury Biura Kultury (opis obszarów pod linkiem, film z omówieniem pod linkiem):

 1. Uczestnictwo „nowych warszawianek i warszawiaków” (osób z doświadczeniem migracji lub uchodźctwa) w kulturze – potrzeby, mapowanie, dostępność
 2. Społeczne instytucje kultury
 3. Instytucje kultury w zmianie
 4. Język włączający we współczesnej Polsce

Obszar dotyczący zapotrzebowania na mieszkania Wydziału Polityki Przestrzennej Biura Architektury i Planowania Przestrzennego (opis obszaru pod linkiem):

 1. Zapotrzebowanie na mieszkania w Warszawie w kontekście struktury gospodarstw domowych

Obszary Wydziału Polityki Przestrzennej Biura Architektury i Planowania Przestrzennego (opis obszarów pod linkiem):

 1. Suburbanizacja a zanieczyszczenie światłem na terenach cennych przyrodniczo
 2. Rolnictwo miejskie – rola planowania przestrzennego w budowaniu suwerenności żywieniowej i wspieraniu oddolnych inicjatyw
 3. Kolizje zwierząt z samochodami na terenie miasta

Obszary Wydziału Wsparcia Innowacji Biura Rozwoju Gospodarczego (opis obszarów pod linkiem):

 1. Ekonomia behawioralna – teoria i praktyka w tworzeniu polityk i interwencji publicznych
 2. System żywnościowy Warszawy – opis i diagnoza systemu żywnościowego Warszawy, ujęcie systemowe, obszary problemowe, potencjał do innowacji, dane, w tym metody i narzędzia zbierania danych o systemie żywnościowym, angażowanie mieszkanek i mieszkańców do zbierania danych (wykorzystanie nauki obywatelskiej)

Stypendysta/ stypendystka współpracuje ze swoim opiekunem merytorycznym/ opiekunką merytoryczą. Jest to urzędnik/ urzędniczka, który w pracy zajmuje się tematyką projektu badawczego. Opiekun merytoryczny/ opiekunka merytoryczna zapewnia stypendyście/ stypendystce wsparcie poprzez np. pomoc w kontaktach z innymi biurami i jednostkami, udostępnianie materiałów merytorycznych, czy doradztwo.

Współpraca trwa nie dłużej niż 12 miesięcy. Wyniki i wnioski z badania powinny przyczynić się do usprawnienia pracy urzędu i do podniesienia jakości życia mieszkańców i mieszkanek.

Często zdawane pytania na temat stypendiów m.st. Warszawy dla doktorantów

Maksymalna wysokość stypendium wynosi 30 000 zł. Stypendium może być przyznane na okres do 12 miesięcy.

Wniosek należy złożyć przez stronę stypendia.um.warszawa.pl

Po wybraniu właściwej katgorii należy wypełnić wniosek, dołączyć załączniki, a następnie wniosek:

 1. wydrukować
 1. podpisać
 1. zeskanować
 1. dołączyć skan pod wnioskiem, we wskazanym na stronie miejscu

 

 

W każdej edycji ogłaszane są nowe obszary badawcze. Tabela z obszarami badawczymi w V edycji wraz z opisami i terminami spotkań konsultacyjnych dostępna jest na stronie.

 

 

 

Spotkania dla doktorantów odbywają się w trakcie naboru, nie później niż 2 tygodnie przed zakończeniem naboru. Podczas spotkań można zapoznać się z obszarem badawczym z perspektywy biura zgłaszającego temat i zadać pytania dotyczących potrzeb badawczych miasta.

Lista spotkań konsultacyjnych w V edycji dostępna na stronie stypendiów.

Proszę o zgłaszanie chęci uczestnictwa w spotkaniach na mail naukowa@um.warszawa.pl

Jeśli nie mogą Państwo uczestniczyć w spotkaniu konsultacyjnym, proszę o przesłanie pytań wskazując obszar, którego dotyczą na adres naukowa@um.warszawa.pl

W celu ubiegania się o stypendium doktorant/ doktorantka wypełnia formularz wniosku, który znajduje się na stronie stypendia.um.warszawa.pl. Przyjmowane są tylko wnioski złożone przez tę stronę.

Do wniosku doktorant/doktorantka dołącza:

 • dokument potwierdzający rozpoczęcie studiów doktoranckich/ podjęcie kształcenia w szkole doktorskiej lub wszczęcie przewodu doktorskiego wydany przez dziekanat studiów lub szkołę doktorską, nie starszy niż 1 miesiąc;
 • opinię promotora/promotorki lub kierownika/ kierowniczki szkoły doktorskiej na temat stypendialnego projektu badawczego według Załącznika nr 3 do zarządzenia.

Spełnienie wymogów formalnych polega na:

 • prawidłowym wypełnieniu wniosku,
 • dołączeniu kompletu załączników.

Po wypełnieniu wniosku na stronie stypendia.um.warszawa.pl wniosek należy:

 • wydrukować,
 • podpisać,
 • zeskanować,
 • załączyć w systemie na stronie, na której jest już wersja elektroniczna.

Wniosek uważa się za złożony dopiero po załączeniu skanu podpisanego wniosku.

 

Termin zgłaszania wniosków podawany jest w ogłoszeniu o naborze. Zwykle nabór odbywa się na przełomie maja i czerwca.

W V edycji zapraszamy do składania wniosków do poniedziałku 10 lipca 2023 r.

Złożenie wniosku jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu przyznawania stypendiów m.st. Warszawy, stanowiącego załącznik do uchwały nr XXVII/809/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zasad przyznawania stypendiów doktorantom

Informacja o przyznaniu stypendiów jest ogłaszana zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy, publikowanym w Biuletynie Informacji Publicznej. Przewidywany termin ogłoszenia informacji - wrzesień/październik.

W IV edycji stypendiów ogłoszenie wyników naboru planowane jest na przełomie września i października 2022 r.

Ogłoszenie wyników naboru zostanie umieszczone również na stronie stypendiów.

Każda osoba, która złoży wnioske otrzyma informację o wynikach naboru.

W razie dalszych pytań zapraszamy do kontaktu: