Informacje o sektorze nauki

Warszawski sektor nauki jest największym w Polsce i jednym z największych w Europie.

Informacje o współpracy Urzędu m.st. Warszawy i instytucji naukowych pokazują sieć powiązań międzyinstytucjonalnych, obszary wspólnych zainteresowań i skalę współpracy.

Dane statystyczne pozwalają monitorować sytuację uczelni i instytutów naukowych, ich pracowników naukowych i studentów.

 

Sprawozdanie za 2021

Sprawozdanie ze współpracy Urzędu m.st. Warszawy i sektora nauki powstaje co roku jako element monitoringu wspólnych przedsięwzięć.

Raport koncentruje się na działaniach pozwalających uzyskać lub pogłębić wiedzę o mieście. Należy do nich na przykład współpraca przy projektach badawczych, opiniowanie przez naukowców planów i działań urzędu, udział urzędników w zajęciach, przekazanie danych do celów naukowych lub dydaktycznych. Sprawozdanie obejmuje zarówno kontakty nieformalne, jak i te uregulowane porozumieniami lub umowami. Dzięki niemu wiadomo, które biura i dzielnice korzystają ze wsparcia naukowców, jakie instytucje naukowe podejmują wspólne działania z miastem, a także jakie są produkty tej współpracy.

 

 

Sprawozdano 47 wspólnych przedsięwzięć podjętych w 2021 roku. Odpowiedzi udzieliło 14 biur Urzędu miasta i 6 dzielnic.

 

 

 

 

Przy jednym przedsięwzięciu biura i dzielnice mogły współpracować z kilkoma partnerami. W sprawozdaniu należało wskazać głównego partnera, z którym np. zainicjowano, sformalizowano współpracę albo kontaktowano się w trakcie prac. Jako głównych partnerów przedsięwzięcia wskazano 23 razy uczelnie/jednostki naukowe, 10 razy naukowca/naukowców, 5 razy studenta/studentów, 5 razy doktoranta/doktorantów „Inne” wskazano 4 razy, w tym 3 razy trudno wskazać, a raz była to firma prywatna.

 

 

Biura i dzielnice wskazywały instytucję, z którą współpracowały, bądź z którą związany był główny partner przedsięwzięcia. Jako instytucje partnerskie wskazano Uniwersytet Warszawski 16 razy, Politechnikę Warszawską 10 razy, Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego – 3 razy, Akademię Wychowania Fizycznego 2 razy, Szkołę Główną Handlową raz, Akademię Pedagogiki Specjalnej raz, Akademia Leona Koźmińskiego raz, Akademie Ekonomiczno-Humanistyczna raz. Jako „Inne” wskazano: Instytut Badawczy, Warszawska Szkoła Filmowa, Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy, Polska Akademia Nauk, Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania, Wyższa Szkoła Menadżerska, raz wskazano wielu i raz nie wykazano partnerów.

 

 

Współpraca została sformalizowana przy 36 przedsięwzięciach. 11 przedsięwzięć było nieformalnych.

 

 

W sprawozdaniu po raz pierwszy biura i dzielnice mogły wskazać produkt współpracy z listy wybieralnej. Otrzymaliśmy raporty, prezentacje np. power-point, metodyka / koncepcja badania, zajęcia dla studentów, opracowania specjalistyczne, np. ekspertyza techniczna, prawna, narzędzia badawcze, recenzje np. opinia, ocena, wykłady, publikacje, pliki graficzne, konferencje / seminaria, bazy danych, wydarzenia studenckie  i szkolenie, np. dla urzędników.  Odpowiedź „inne” padła 23 (na 47). Była wybierana po to, by podać doprecyzowane informacje, w trzech przypadkach. Pozostałe to: patronat, nagrania (wpisane 3 razy, mimo możliwości w kafeterii materiał multimedialny, np. film, podcast). W dwóch przypadkach współpraca jest nadal w toku (rozpoczęta w 2021 r.) i nie powstał jeszcze żaden produkt.

 

 

Spośród 47 przedsięwzięć aż 46 zostało ocenionych pozytywnie.

 

 

Rejestr porozumień to wykaz dokumentów regulujących partnerską współpracę Urzędu m.st. Warszawy i instytucji naukowych.

Można z niego dowiedzieć się:
•    kto zawarł porozumienie po stronie urzędu,
•    jaka instytucja naukowa jest stroną porozumienia,
•    czego dotyczy porozumienie,
•    do kiedy jest ważne.
W każdym porozumieniu wskazany jest koordynator – osoba odpowiadająca z ramienia stron porozumienia za kontakty ze stroną naukową. Kontakty do koordynatorów porozumień w urzędzie można uzyskać za pośrednictwem zespołu ds. współpracy z nauką: naukowa@um.warszawa.pl.

Rejestr jest aktualizowany dwa razy do roku.

Rejestr porozumień zawartych z uczelniami i instytucjami naukowymi, stan na 31.08.2022.

Aktualizację planujemy przeprowadzić w styczniu 2023 r.

Rejestr porozumień 31.08.2022