null

Zasady udziału

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Ręka sięgająca po książkę z półki

Stypendium polega na przyznaniu środków finansowych osobom fizycznym, które są doktorantami prowadzącymi projekt badawczy wspierający rozwój miasta.

O przyznanie stypendium mogą ubiegać się doktoranci z całej Polski w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85) uczelni prowadzącej szkołę doktorską.

Stypendium ma charakter indywidualny i jest przyznawane osobie fizycznej, przy czym w jednej edycji może być przyznane więcej niż jedno stypendium.

Maksymalna wysokość stypendium wynosi 30 000 zł (słownie: trzydzieści tysięcy). Stypendium może być przyznane maksymalnie na 12 miesięcy.

Stypendium przyznawane jest na podstawie rekomendacji komisji stypendialnej. Dokonując wyboru stypendystów komisja stypendialna bierze pod uwagę następujące kryteria oceny projektu badawczego przedstawionego we wniosku stypendialnym:

  1. użyteczność projektu badawczego dla m.st. Warszawy;
  2. wartość naukowa projektu badawczego.

Nabór na stypendia m.st. Warszawy dla doktorantów ogłaszany jest corocznie.

Informacja o ogłoszeniu nowego naboru:

  1. jest dostępna na tej stronie internetowej,
  2. jest przesyłana do uczelni warszawskich, które prowadzą studia doktorskie lub szkoły doktorskie
  3. publikowana jest w mediach społecznościowych.

Od 2020 roku nabór jest prowadzony w Elektronicznym Systemie do Obsługi Stypendiów. Wnioskodawcy wypełniają wnioski online na stronie stypendia.um.warszawa.pl, dołączają skan podpisanego wniosku oraz wymagane załączniki.

Załącznik do edycji 2022/2023:

Uchwała nr XXVII/809/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zasad przyznawania stypendiów doktorantom (Dz.Urz.Woj.Maz. z 2020 r. poz. 2942).

Zarządzenie nr 829/2022 z 13-05-2022 w sprawie postępowania w toku przyznawania stypendiów miasta stołecznego Warszawy dla doktorantów.