null

Zalecenia dotyczące organizacji żywienia w przedszkolach i szkołach

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zalecenia dotyczące organizacji żywienia w przedszkolach i szkołach, dla których organem prowadzącym jest m.st. Warszawa

W artykule zostały opisane zalecenia dla dyrektora szkoły w zakresie organizacji żywienia zgodnie z zasadami prawidłowego żywienia, w tym zalecenia dotyczące organizacji przerwy śniadaniowej i obiadowej, zalecenia dotyczące funkcjonowania sklepiku, bufetu, automatu sprzedającego, zalecenia dotyczące posiłków wydawanych w stołówce oraz dotyczące zwalniania z opłat za posiłki.

Ilekroć poniej jest mowa o:

 • szkole – rozumie się przez to przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja oraz szkoły ponadgimnazjalne, dla których organem prowadzącym jest m.st. Warszawa;
 • uczniu – rozumie się przez to ucznia szkoły, wychowanka przedszkola,
 • sklepiku, bufecie – rozumie się przez to pomieszczenie przeznaczone na cele handlowe;
 • automacie sprzedającym – rozumie się przez to urządzenie służące do sprzedaży samoobsługowej;
 • przerwie śniadaniowej lub obiadowej – rozumie się przez to czas przeznaczony na spożycie śniadania lub posiłku obiadowego;
 • stołówce – rozumie się przez to miejsce spożywania posiłków;
 • kuchni – rozumie się przez to miejsce przygotowywania i wydawania posiłków.
 1. W celu stwarzania warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego dzieci i młodzieży zaleca się, aby dyrektor szkoły zapewnił organizację żywienia zgodnie z zasadami prawidłowego żywienia, w szczególności:
 1. umożliwił zakup posiłków śniadaniowych i obiadowych, a najmłodszym uczniom również podwieczorków;
 2. organizował przerwy śniadaniowe i obiadowe, podczas których uczniowie wspólnie i bez pośpiechu jedzą posiłki;
 3. w ramach dożywiania – w miarę możliwości organizacyjnych i finansowych – zapewnił pełne żywienie (śniadanie, obiad, podwieczorek) uczniom, w przypadku szczególnie trudniej sytuacji materialnej rodziny ucznia oraz w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych;
 4. w sklepiku, bufecie i stołówce udostępniał żywność o wysokiej wartości odżywczej;
 5. zapewniał wodę zdatną do picia oraz możliwość mycia rąk;
 6. upowszechniał wiedzę z zakresu prawidłowego żywienia oraz zachęcał uczniów do aktywności fizycznej;
 7. zakazał reklamowania, prezentacji i promowania produktów niezalecanych w diecie dzieci i młodzieży;
 8. umożliwiał raz w roku lub w każdym przypadku stwierdzenia nieprawidłowości przeprowadzenie przez Urząd m.st. Warszawy kontroli organizacji żywienia określonej Zaleceniami, (oprócz kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej). Dyrektor szkoły jest zobowiązany do wprowadzania sugerowanych zmian (zaleceń pokontrolnych).
 1. Zalecenia dotyczące organizacji przerwy śniadaniowej i obiadowej
 1. Zaleca się organizację i uwzględnianie w planie pracy szkoły przerwy śniadaniowej i obiadowej trwających odpowiednio: 15-20 min – przerwa śniadaniowa, 20-30 minut przerwa obiadowa.
 2. Zaleca się umożliwienie uczniom spożywania posiłków na siedząco w stołówce lub sali z zachowaniem podstawowych zasad higieny.
 1. Zalecenia dotyczące funkcjonowania sklepiku, bufetu, automatu sprzedającego
 1. Pomieszczenia na sklepik, bufet, automat sprzedający mogą być udostępniane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy cywilno-prawnej, która zawiera zapisy dotyczące oferowanego asortymentu.
 2. Dyrektor odpowiada za asortyment  produktów sprzedawanych uczniom na terenie szkoły.
 3. Asortyment musi spełniać wymogi zawarte w załączniku 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 26 sierpnia 2015 r.
 1. Zalecenia dotyczące posiłków wydawanych w stołówce
 1. Posiłki i napoje oferowane uczniom w szkole powinny być przygotowywane w odpowiednich warunkach higienicznych i mieć wartość energetyczną i odżywczą odpowiednią do wieku  i potrzeb odbiorców. Powinny być przygotowywane w dniu wydania do spożycia, w warunkach zabezpieczających przed rozwojem zanieczyszczeń mikrobiologicznych (odpowiedni sprzęt, temperatura obróbki i przechowywania). Posiłki powinny być urozmaicone oraz powinny charakteryzować się dobrym smakiem, zapachem i konsystencją.
 2. Jadłospisy muszą uwzględniać zasady ich układania, w tym zalecenia dotyczące doboru produktów spożywczych i metod obróbki kulinarnej.
 3. Pomieszczenia na przygotowanie i wydawanie posiłków mogą być udostępniane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy cywilno-prawnej, która zawiera zapisy dotyczące jakości oferowanych posiłków.
 4. Osoba odpowiedzialna za przygotowanie posiłków zobowiązuje się do dostarczania dyrektorowi szkoły do ostatniego dnia miesiąca, 20-dniowego jadłospisu na następny miesiąc wraz z recepturą zawierającą nazwę i gramaturę składników potrzebnych do przygotowania potraw wchodzących w skład jednej porcji planowanych posiłków.
 5. Dyrektor lub osoba przez niego upoważniona mają prawo kontrolowania jakości wydawanych posiłków, w tym ich zgodności z recepturą dostarczonych jadłospisów oraz podejmować działania zapobiegające nienależytemu przygotowywaniu oferowanych uczniom posiłków.
 6. Od 1 września 2015 r. posiłki wydawane w stołówce muszą spełniać wymogi zawarte w Załączniku nr 2 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 26 sierpnia 2015 r.
 1. Zalecenie dotyczące zwalniania z opłat za posiłki

Zaleca się, aby dofinansowanie/zwalnianie z opłat za posiłki uczniów znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej, organizowane zgodnie z zarządzeniem nr 2048/2008 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 11 września 2008 r. w sprawie zaakceptowania warunków korzystania ze stołówek zorganizowanych w przedszkolach i szkołach m.st. Warszawy oraz upoważnienia dyrektorów szkół i przedszkoli do zwalniania z opłat za posiłki oraz uchwałą nr XXXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów ,,Posiłek dla ucznia” obejmowało również inne niż obiad posiłki wydawane w szkole np. drugie śniadania, podwieczorki.