null

Jak założyć źródełko w szkole?

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Źródełko w szkole

Każda szkoła zaopatrywana w wodę przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. i prowadzona przez m.st. Warszawę, może zgłosić się do projektu "Woda w szkole" i otrzymać bezpłatne źródełko. Niepubliczne szkoły zachęcamy do montażu źródełek na własny koszt.

Jak zgłosić chęć instalacji źródełka?

Aby zgłosić szkołę do projektu należy Deklarację (wypełnioną i podpisaną przez Dyrektora szkoły) i badanie wody (nie starsze niż rok i obejmujące wymagane parametry), wysłać pocztą na adres: "Wiem, co jem", Centrum Komunikacji Społecznej, ul. Kruczkowskiego 2, 00-412 Warszawa.

Montaż źródełka może nastąpić w szkole, w której dostawcą wody jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. (MPWiK), i pod warunkiem spełnienia wymagań opisanych poniżej. Za proces przygotowania do montażu źródełka w szkole oraz jego użytkowanie odpowiada dyrektor szkoły.


Warunkiem koniecznym montażu źródełka jest posiadanie przez szkołę pozytywnego wyniku badania jakości wody nie starszego niż rok i obejmującego wybrane parametry objęte monitoringiem kontrolnym zgodnie z zakresem opisanym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017, poz. 2294) oraz wytyczne Narodowego Instytutu Zdrowia - PZH zawarte w opracowaniu pt. "Zasady udostępniania wody wodociągowej dzieciom w placówkach szkolno-wychowawczych - bezpieczne formy i zalecenia higieniczno-sanitarne". W przypadku braku takich badań szkoła powinna zlecić ich przeprowadzenie przez jedno z zatwierdzonych laboratoriów, których lista znajduje się na stronie Państwowej Inspekcji Sanitarno-Epidemiologicznej w zakładce Higiena Komunalna.

Przez źródełko należy rozumieć urządzenie do udostępniania wody pitnej zamontowane do ściany, posiadające misę i kranik, do którego należy doprowadzić wodę zimną i zapewnić odpływ ścieków poprzez podłączenie do wewnętrznej instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej szkoły. Instrukcję instalacji można pobrać z załącznika.


Etapy procesu montażu źródełka w szkole:

ETAP I: Przygotowanie

1. Uzyskanie aprobaty społeczności szkolnej na montaż źródełka np. w formie ankiety, rozmowy, sondy lub opinii Rady Rodziców.

2. Wyznaczenie osoby odpowiedzialnej lub zespołu z personelu szkoły, przedstawiciela Rady Rodziców i uczniów, który będzie miał za zadanie:

 • koordynowanie procesu montażu źródełka, w tym kontakt z Urzędem i MPWiK,
 • zaplanowanie i wdrożenie działań edukacyjnych o wodzie oraz higienie i bezpieczeństwie użytkowania źródełka.

3. Zweryfikowanie wyników ostatniego badania jakości wody (nie starszego niż rok). W przypadku braku takiego badania, przeprowadzenie badania jakości wody z punktu poboru wody usytuowanego możliwie najbliżej od planowanego miejsca montażu źródełka. Jeśli wynik badania jakości wody będzie pozytywny należy go wysłać wraz z deklaracją do urzędu (ust. 4 pkt d) poniżej). Jeśli wynik badania jakości wody będzie negatywny należy zidentyfikować przyczynę i po jej usunięciu wykonać ponowne badanie jakości wody.

4. Określenie warunków niezbędnych do wykonania montażu źródełka:

 • Wybór miejsca montażu źródełka według: bliskości i stanu wewnętrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej (bliskość łazienki, kuchni), kryteriów funkcjonalności, bezpieczeństwa (szerokość korytarza, dostęp uczniów młodszych i starszych, liczba użytkowników itp.) oraz potrzeb uczniów. Źródełko nie wymaga zapewnienia zasilania energią elektryczną.
 • Weryfikacja technicznych możliwości montażu źródełka wynikających z konieczności wykonania dodatkowych wewnętrznych: instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej, aby zapewnić doprowadzenie wody zimnej i podłączenie do kanalizacji.
 • Sporządzenie kosztorysu przedsięwzięcia i ustalenie źródeł finansowania przedsięwzięcia, w tym kosztu badania jakości wody.
 • Przesłanie deklaracji montażu źródełka wraz z posiadanym pozytywnym wynikiem badania wody na adres: Kampania „Wiem, co jem”, Centrum Komunikacji Społecznej (CKS), ul. Kruczkowskiego 2, 00-412 Warszawa.
 • Po otrzymaniu deklaracji MPWiK dokona ostatecznej kwalifikacji szkoły, po przeprowadzeniu weryfikacji stanu sieci wodociągowej w otoczeniu szkoły. Wówczas CKS zawiadomi szkołę o wpisaniu na listę szkół, w których zostaną zamontowane źródełka.

Etap II. Instalacja

 1. Przeprowadzenie przez szkołę ewentualnej konsultacji z MPWiK odnośnie miejsca i warunków montażu źródełka w wytypowanym miejscu mailowo: marketing@mpwik.com.pl, telefonicznie: 22 445 92 01 (Uwaga, nastąpiła zmiana numeru telefonu).
 2. Wykonanie przez szkołę (na jej koszt), do wytypowanego miejsca, wewnętrznej instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej wraz z podejściami, w celu montażu źródełka zgodnie z „Instrukcją przygotowania instalacji wewnętrznej do montażu urządzenia” dostarczoną przez MPWiK przy użyciu materiałów dopuszczonych do kontaktu z wodą pitną. Zakończenie instalacji wodociągowej zaworem umożliwiającym pobranie próbki do badania jakości wody przed montażem urządzenia. Płukanie nowo zamontowanej instalacji wodociągowej.
 3. Przeprowadzenie przez szkołę (na jej koszt), badania jakości wody po wykonaniu nowo zamontowanej instalacji wodociągowej, zgodnie z rozporządzeniem wskazanym powyżej. 
 4. Przekazanie do MPWiK na adres: marketing@mpwik.com.pl lub pocztą na adres: Kampania „Wiem, co jem”, MPWiK, Dział Promocki i Edukacji Ekologicznej, Pl.Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa, wyniku badania jakości wody pobranej z nowo zamontowanej instalacji wodociągowej oraz uzgodnienie terminu montażu źródełka mailowo: marketing@mpwik.com.pl, telefonicznie: 22 445 92 01 (Uwaga, nastąpiła zmiana numeru telefonu). 
 5. Przeprowadzenie w uzgodnionym terminie montażu źródełka przez podwykonawcę MPWiK oraz przekazanie dyrektorowi szkoły „Instrukcji użytkowania źródełka”.
 6. Przeprowadzenie badania jakości wody po montażu źródełka przez podwykonawcę MPWiK (i na jego koszt). 
 7. Podpisanie protokołu odbioru zamontowanego źródełka po otrzymaniu pozytywnego wyniku badania jakości wody przez dyrektora szkoły z podwykonawcą MPWiK.
 8. Podpisanie umowy darowizny źródełka przez dyrektora szkoły i MPWiK.

Etap III. Udostępnienie źródełka do użytkowania.

 1. Zapoznanie społeczności szkolnej z wynikami badania jakości wody oraz zasadami higieny i bezpiecznego użytkowania zamontowanego źródełka.
 2. Przestrzeganie przez użytkowników źródełka zasad eksploatacji zgodnie z otrzymaną „Instrukcją użytkowania źródełka”.
 3. Przeprowadzanie przez szkołę okresowego badania wody.
 4. Prowadzenie w szkole działań edukacyjnych.

Załączniki: