Wyniki wyszukiwania w serwisie WCIES - Aktualności

 • Artykuł

  Warsztaty realizowane są w ramach cyklu  Wyzwania wielokulturowej szkoły, w trakcie którego uczestnicy zapoznają się  z najważniejszymi wyzwaniami związanymi z pracą w wielokulturowym środowisku szkolnym oraz nabywają umiejętności niezbędne do pracy z dziećmi (cudzoziemskimi, polskimi z doświadczeniem życia w innym kręgu kulturowym lub i z rodzin migrujących) doświadczonymi migracją.

 • Artykuł

  Zapraszamy dyrektorów, nauczycieli, wychowawców warszawskich placówek edukacyjnych do udziału w wydarzeniu będącym podsumowaniem/uhonorowaniem Wyróżnionych w ramach VIII edycji Warszawskiej Nagrody Wychowawczej imienia Janusza Korczaka oraz inauguracją jej kolejnej, nowej odsłony.

 • Artykuł

  Zapraszamy kadrę kierowniczą szkół i placówek oświatowych do udziału w formach doskonalenia w roku szkolnym 2021/2022.

 • Artykuł

  Celem Nagrody jest promowanie pozytywnych wzorców społecznych, rozwijanie empatii, budowanie etyki życia społecznego. Ma kształtować i promować wśród młodych ludzi postawę otwartości, altruizmu, solidarności i niezgody na obojętność, ma przyczynić się do budowania więzi międzypokoleniowej i uwrażliwić młodych ludzi na zagrożenia wynikające z fanatyzmu i braku tolerancji.

 • Artykuł

  We WCIES działa Punkt kontaktowy oraz Zespół ds. nauczania dzieci cudzoziemskich. Celem Punktu i Zespołu jest pomoc nauczycielom i dyrektorom szkół, w których uczą się dzieci cudzoziemskie, w tym dzieci uchodźców, imigrantów, jak też reemigrujące dzieci polskie.