Deklaracja dostępności strony informacyjnej Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń

Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony informacyjnej Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń(link otwiera się w nowej karcie).

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Najpoważniejsze zidentyfikowane ograniczenia dostępności: niektóre zamieszczone na stronie publikacje w formie plików pdf nie są dostępne cyfrowo w całości; w niektórych materiałach multimedialnych brakuje napisów dla niesłyszących, transkrypcji oraz opisów tekstowych; przy znacznym powiększaniu widoku część elementów przestaje być widoczna oraz pojawia się problem z obcinaniem treści; przy włączonym w systemie operacyjnym trybie wysokiego kontrastu sporadycznie pojawiają się problemy z widocznością poszczególnych elementów serwisu; sporadycznie pojawiają się błędy w opisach i treściach przycisków oraz linków.

Wyłączenia

Mapy. Dokumenty archiwalne opublikowane przed 23 września 2018 roku. Treści zewnętrzne.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada:

 • Karolina Malczyk.
 • E-mail: kmalczyk@eduwarszawa.pl
 • Telefon: 22 628 67 64

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Biuro Marketingu Miasta
 • E-mail: sekretariat.bmm@um.warszawa.pl
 • Telefon: 22 44 300 30
 • Adres: ul. Senatorska 36 00-095 Warszawa

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.(link otwiera się w nowej karcie)

Dostępność architektoniczna

Sposób Dojazdu

 • Budynek znajduje się na ul. Starej 4 w Warszawie.
 • Dojścia piesze są od ulic: Rynek Nowego Miasta, Mostowa, Długa - Mostowa. Przejścia dla pieszych nie posiadają sygnalizacji dźwiękowej. Chodnik od ul. Mostowej nachylony do ok. 5% - budynek usytuowany jest na skarpie.
 • Najbliższe przystanki autobusowe: Boleść 1 (kierunek Ursynów Zachodni: 118, 185), Boleść 02 (kierunek Bródno Podgrodzie: 118, 185) ok. 300 m. Pl. Krasińskich 01 (kierunek Kapitulna: 116, 178, 180, 503, 518) pl. Kasińskich 02 (kierunek Franciszkańska: 116, 178, 180, 503, 518) ok. 700 m.
 • Stacja wypożyczania rowerów Veturilo 9716 znajduje się przy ul. Sanguszki – 650 m. Najbliższe miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajduje się przy ulicy Starej 4.
 • Miejsce parkingowe jest na chodniku.
 • Wejście do budynku i strefa obsługi mieszkańców. Budynek trzykondygnacyjny, w którym można wyróżnić trzy główne poziomy: przyziemie (pomieszczenia techniczne, komunikacja, sale wykładowe, pomieszczenia biurowe oraz zaplecze socjalne i sanitarne); parter (wejścia do budynku, komunikacja ogólna, biura, sale wykładowe, zaplecze sanitarne i socjalne), pierwsze piętro (wejścia do budynku, komunikacja ogólna, biura, sale wykładowe, zaplecze sanitarne i socjalne) – częściowo przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Wejście główne do budynku, widoczne oznaczenia zewnętrzne (tablice informacyjne, drogowskazy). W budynku jest instalacja przywoławacza (dzwonek). Atrium przylega do strefy wejściowej (stanowiska odstawiania rowerów oddzielone od głównego ciągu komunikacyjnego). Recepcja/punkt informacyjny – blat pośredni na poziomie >70cm.
 • Informacje dodatkowe

  Ułatwienia

  Klatka schodowa w centralnej części budynku łącząca przyziemie/parter piętro - na wyposażeniu platformy przyschodowe. W budynku jest dostosowana toaleta dla osób niepełnosprawnych, jednak dostęp ograniczony (dwa schody) – dostępny schodołaz.Pozostałe wyznaczone toalety dla ON tylko częściowo spełniają wytyczne ustawowe.

  Inne informacje i oświadczenia

  W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Szklanedrzwi i przeszklenia posiadają kontrastowe oznaczenia. Wśród pracowników Centrum nie ma osoby posługującej się językiem migowym ani tłumacza języka migowego. W sekretarciacie i recepcji można skorzystać z usługi tłumacza PJM online. Recepcja i sala konferencyjna posiada pętlę indukcyjną. Do budynku i jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.Recepcja i sekretariat czynne są od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00.