Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń

Dowiedz się więcej

Doradztwo metodyczne Doradcy, oferta i zapisy
Centrum Zasobów YLRC(otwiera się w nowej karcie) Centrum Zasobów Dydaktycznych Języka Angielskiego.
Wspomaganie Warszawski Model Wspomagania
Pracownia Przyrodnicza Wsparcie nauczycielskich pracowni przyrodniczych
Akademia Dyrektora Wsparcie dyrektora
Akademia Wychowawcy Wsparcie wychowawcy
PPP Pomoc psychologiczno-pedagogiczna
Publikacje WCIES Zbiór materiałów własnych
Dzieci cudzoziemskie Wsparcie dzieci cudzoziemskich
Eduwarszawa.pl Platforma edukacyjna Office365
Współpraca Projekty międzynarodowe i UE
Doradztwo zawodowe Centrum Rozwoju Doradztwa Zawodowego
Dla uzdolnionych Wspieranie uzdolnionych

Tablica informacyjna

Komunikaty i ogłoszenia

 • LIS
  22

  Ogłoszenie o naborze na stanowisko głównego specjalisty ds. doskonalenia kadr kierowniczych oświaty

  Ogłoszenie o naborze nr 11/2022 Dyrektora Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń dnia 21 listopada 2022 roku

 • LIS
  04

  Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko doradcy metodycznego we WCIES

  Mazowiecki Kurator Oświaty ogłasza nabór kandydatów na stanowisko doradcy metodycznego szkół i placówek oświatowych województwa mazowieckiego w następujących specjalnościach (obszarach wspomagania): biblioteki szkolne – 1 osoba, biologia (szkoła podstawowa) – 1 osoba, chemia (szkoła podstawowa) – 1 osoba, fizyka (szkoła podstawowa) – 1 osoba, fizyka (szkoła ponadpodstawowa) – 1 osoba, historia (szkoła podstawowa) – 2 osoby, wiedza o społeczeństwie (szkoła podstawowa) – 1 osoba, język angielski (szkoła ponadpodstawowa) – 2 osoby, język niemiecki (wszystkie etapy) –1 osoba, języki romańskie (wszystkie etapy) – 1 osoba, język polski (szkoła podstawowa) – 2 osoby, język rosyjski ( wszystkie etapy) – 1 osoba, podstawy przedsiębiorczości – 1 osoba, oligofrenopedagog – 1 osoba, przedmioty ekonomiczne – 1 osoba, przedmioty zawodowe/doradztwo zawodowe – 4 osoby, wychowanie do życia w rodzinie (wszystkie etapy) – 1 osoba, wychowanie fizyczne (szkoła ponadpodstawowa) – 1 osoba, etyka i filozofia (wszystkie etapy) – 1 osoba. Miejsce zatrudnienia: Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń, Warszawa, ul. Stara 4. Pełna treść ogłoszenia. Dokumenty należy pobrać ze strony mko.waw.pl

 • WRZ
  22

  Ogłoszenie o naborze na stanowisko koordynatora doradztwa zawodowego

  Ogłoszenie o naborze 10/2022 Dyrektora Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń z dnia 22.09.2022 r. w związku z realizacją Projektu Warszawa Talentów rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Nazwa i adres jednostki: Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń, ul. Stara 4, 00-231 Warszawa Określenie stanowiska: Koordynator doradztwa zawodowego Stanowisko związane jest z bezpośrednią obsługą klienta, pracą przy komputerze, rozmowami telefonicznymi, praca wymagać będzie przemieszczania się pomiędzy budynkami/instytucjami. Na stanowisku brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, słabowidzącym i niesłyszącym. Warunki pracy: 1 etat/40 godzin tygodniowo, umowa o pracę na okres próbny 3 miesięcy, z mozliwością przedłużenia na czas realizacji projektu tj. od 1 października 2022 roku do 31 lipca 2023 roku (10 miesięcy). Praca w systemie zadaniowego czasu pracy. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił mniej niż 6 proc. Ilość etatów na które trwa nabór: W ramach projektu planowane jest zatrudnienie koordynatorów doradztwa zawodowego w ramach 5 etatów. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem: Wymagania niezbędne: pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych; niekaralność za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe; wykształcenie wyższe; kwalifikacje doradcy zawodowego (wykształcenie wyższe kierunkowe lub ukończone studia podyplomowe z doradztwa zawodowego); co najmniej 3 letnie doświadczenie w pracy w obszarze doradztwa zawodowego na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły ponadpodstawowej; doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego w ostatnich 5 latach; dyspozycyjność i mobilność; umiejętność posługiwania się narzędziami TIK; umiejętność pracy w zespole. Wymagania dodatkowe: doświadczenie w tworzeniu i/lub wdrażaniu wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły ponadpodstwowej; doświadczenie w zakresie opracowania pakietow edukacyjnych i/lub ofert szkoleniowych w obszarze doradztwa edukacyjno-zawodowego; doświadczenie w pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; doświadczenie w pracy z uczniem cudzoziemskim; Znajomość co najmniej jednego z wymienionych języków na poziomie B2: język angielski/rosyjski/ukraiński Praca na stanowisku związana jest ze znajomością zagadnień dotyczących m.in. następujących aktów prawnych: ustawa Prawo oświatowe i aktów wykonawczych do ustawy, ustawa o pracownikach samorządowych, ustawa o dostępie do informacji publicznej, ustawa kodeks cywilny, ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zakres obowiązków: przeprowadzenie diagnozy stanu doradztwa zawodowego we wskazanych szkołach opracowanie modelu wsparcia szkół w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego na podstawie przeprowadzonej diagnozy; bieżące wspieranie rozwoju szkoły w realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego; budowanie sieci współpracy szkoły z otoczeniem społeczno-gospodarczym; upowszechnianie informacji w obszarze doradztwa edukacyjno-zawodowego; prowadzenie rad pedagogicznych; prowadzenie zebrań z rodzicami; indywidualne konsultacje dla uczniów; prowadzenie warsztatów grupowych dla uczniów; przygotowanie paneli z ekspertami ds. rynku pracy; organizacja spotkań w szkołach kształcących w zawodowych; inne zadania wynikające z diagnozy stanu doradztwa zawodowego w szkołach; wsparcie organizacyjne działań Centrum Rozwoju Doradztwa Zawodowego; inne działania zlecone przez dyr. WCIES oraz Biuro Urzędu m.st. Warszawy. Wymagane dokumenty: życiorys zawodowy – podpisany odręcznie; kserokopie dokumentów poświadczających staż pracy i doświadczenie zawodowe opisane w wymaganiach niezbędnych i dodatkowych; kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie; oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe [załącznik nr 2]; oryginał kwestionariusza osobowego z oświadczeniem o zapoznaniu się z informacją dotyczącą przetwarzania danych [załącznik nr 1]; złożenie dodatkowych dokumentów ponad wymagane przez prawo oznacza jego zgodę na ich przetwarzanie [art.6 ust.1 lit. a RODO]. Termin i miejsce składania dokumentów: Wymagane dokumenty proszę dostarczyć do dnia 30 września 2022 roku , w spakowanym zaszyfrowanym folderze za pomocą ZIP/7Zip-na adres: mirosława.winiarz@wcies.edu.pl Należy używać hasła składającego się z co najmniej 8 znaków, zawierającego małe i wielkie litery oraz cyfry lub znaki specjalne. Hasło proszę wysłać na adres: karolina.malczyk@wcies.edu.pl , a wiadomość email zatutułować: „Nabór na stanowisko: Koordynator doradztwa zawodowego” Dokumenty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci/ kandydatki spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie powiadmieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

 • WRZ
  21

  Ogłoszenie o naborze na stanowisko: specjalista/specjalistka ds. doradztwa zawodowego

  Ogłoszenie o naborze nr 9/2022 Dyrektora Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznychi Szkoleń z dnia 22.09.2022 r. 1. Nazwa i adres jednostki: Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń, ul. Stara 4, 00-231 Warszawa 2. Określenie stanowiska: Specjalista/specjalistka ds. doradztwa zawodowego Stanowisko związane jest z bezpośrednią obsługą klienta, pracą przy komputerze, rozmowami telefonicznymi, praca wymagać będzie przemieszczania się pomiędzy budynkami/instytucjami. Na stanowisku brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, słabowidzącym i niesłyszącym. 3. Warunki pracy: 1 etat/40 godzin tygodniowo, umowa o pracę na okres próbny 3 miesięcy, z mozliwością przedłużenia na czas nieokreślony. Praca w systemie zadaniowego czasu pracy. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił mniej niż 6 proc. 4. Liczba etatów na które trwa nabór: Planowane jest zatrudnienie specjalisty/specjalistki ds. doradztwa zawodowego w wymierze 1 etatu. 5. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem: Wymagania niezbędne: 1) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych; 2) niekaralność za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe; 3) wykształcenie wyższe; 4) kwalifikacje doradcy zawodowego (wykształcenie wyższe kierunkowe lub ukończone studia podyplomowe z doradztwa zawodowego); 5) co najmniej 5 letnie doświadczenie w pracy w obszarze doradztwa zawodowego na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły ponadpodstawowej; 6) doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego w ostatnich 5 latach; 7) dyspozycyjność i mobilność; 8) umiejętność posługiwania się narzędziami TIK; 9) umiejętność pracy w zespole. Wymagania dodatkowe: 1) doświadczenie w tworzeniu i/lub wdrażaniu wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły ponadpodstwowej; 2) doświadczenie w zakresie opracowania pakietow edukacyjnych i/lub ofert szkoleniowych w obszarze doradztwa edukacyjno-zawodowego; 3) doświadczenie w pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; 4) doświadczenie w pracy z uczniem cudzoziemskim. 5) Znajomość co najmniej jednego z wymienionych języków na poziomie B2: język angielski/rosyjski/ukraiński Praca na stanowisku związana jest ze znajomością zagadnień dotyczących m.in. następujących aktów prawnych: ustawa Prawo oświatowe i aktów wykonawczych do ustawy, ustawa o pracownikach samorządowych, ustawa o dostępie do informacji publicznej, ustawa kodeks cywilny, ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 6. Zakres obowiązków: 1) przeprowadzenie diagnozy stanu doradztwa zawodowego we wskazanych szkołach 2) opracowanie modelu wsparcia szkół w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego na podstawie przeprowadzonej diagnozy; 3) bieżące wspieranie rozwoju szkoły w realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego; 4) budowanie sieci współpracy szkoły z otoczeniem społeczno-gospodarczym; 5) upowszechnianie informacji w obszarze doradztwa edukacyjno-zawodowego; 6) prowadzenie rad pedagogicznych; 7) prowadzenie zebrań z rodzicami; 8) prowadzenie szkoleń dla nauczycieli; 9) indywidualne konsultacje dla uczniów; 10) prowadzenie warsztatów grupowych dla uczniów; 11) przygotowanie paneli z ekspertami ds. rynku pracy; 12) organizacja spotkań w szkołach kształcących w zawodowych; 13) inne zadania wynikające z diagnozy stanu doradztwa zawodowego w szkołach; 14) współpraca z doradcami zawodowymi z Centrum Rozwoju Doradztwa Zawodowego; 15) inne działania zlecone przez dyr. WCIES oraz Biuro Urzędu m.st. Warszawy. 7. Wymagane dokumenty: 1) życiorys zawodowy – podpisany odręcznie; 2) kserokopie dokumentów poświadczających staż pracy i doświadczenie zawodowe opisane w wymaganiach niezbędnych i dodatkowych; 3) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie; 4) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (załącznik nr 2); 5) oryginał kwestionariusza osobowego z oświadczeniem o zapoznaniu się z informacją dotyczącą przetwarzania danych (załącznik nr 1); 6) złożenie dodatkowych dokumentów ponad wymagane przez prawo oznacza jego zgodę na ich przetwarzanie (art.6 ust.1 lit. a RODO). 8. Termin i miejsce składania dokumentów: Wymagane dokumenty proszę dostarczyć do dnia 30 września 2022 roku, w spakowanym zaszyfrowanym folderze za pomocą ZIP/7Zip-na adres: mirosława.winiarz@wcies.edu.pl. Należy używać hasła składającego się z co najmniej 8 znaków, zawierającego małe i wielkie litery oraz cyfry lub znaki specjalne. Hasło proszę wysłać na adres: karolina.malczyk@wcies.edu.pl , a wiadomość email zatutułować: „Nabór na stanowisko: Specjalista/specjalistka ds. doradztwa zawodowego” Dokumenty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci/ kandydatki spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie powiadmieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

 • MAJ
  06

  Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko doradcy metodycznego dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych

  Mazowiecki Kurator Oświaty ogłasza nabór kandydatów na stanowisko doradcy metodycznego szkół i placówek oświatowych województwa mazowieckiego w następujących specjalnościach (obszarach wspomagania): biblioteki szkolne, biologia (szkoła podstawowa), chemia (szkoła podstawowa), fizyka (szkoła podstawowa), fizyka (szkoła ponadpodstawowa), historia (szkoła podstawowa), historia (szkoła ponadpodstawowa), język angielski (szkoła ponadpodstawowa), język polski (szkoła podstawowa), język rosyjski (szkoła podstawowa/szkoła ponadpodstawowa), podstawy przedsiębiorczości, oligofrenopedagog, przedmioty ekonomiczne, przedmioty zawodowe, wiedza o społeczeństwie (szkoła podstawowa), wychowanie do życia w rodzinie (szkoła podstawowa/szkoła ponadpodstawowa) wychowanie fizyczne (szkoła ponadpodstawowa). Miejsce zatrudnienia: Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń, Warszawa, ul. Stara 4. Pełna treść ogłoszenia w załączniku.

Wyświetlanie 1 - 5 z 7 rezultatów.