Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń

Dowiedz się więcej

Doradztwo metodyczne Doradcy, oferta i zapisy
Centrum Zasobów YLRC(otwiera się w nowej karcie) Centrum Zasobów Dydaktycznych Języka Angielskiego.
Wspomaganie Warszawski Model Wspomagania
Pracownia Przyrodnicza Wsparcie nauczycielskich pracowni przyrodniczych
Akademia Dyrektora Wsparcie dyrektora
Akademia Wychowawcy Wsparcie wychowawcy
Pomoc p-p Pomoc psychologiczno-pedagogiczna
Publikacje WCIES Zbiór materiałów własnych
Dzieci cudzoziemskie Wsparcie dzieci cudzoziemskich
Eduwarszawa.pl Platforma edukacyjna Office365
Współpraca Projekty międzynarodowe i UE
Doradztwo zawodowe Centrum Rozwoju Doradztwa Zawodowego
SPK Specjalistyczne Punkty Konsultacyjne
Dla uzdolnionych Wspieranie uzdolnionych

Tablica informacyjna

Komunikaty i ogłoszenia

 • WRZ
  14

  Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Główny specjalista/główna specjalistka ds. finansowych

  Ogłoszenie o naborze nr 12/2023 dyrektora Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno Społecznych i Szkoleń 1. Nazwa i adres jednostki Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń, ul. Stara 4, 00-231 Warszawa 2. Określenie stanowiska Główny specjalista/ główna specjalistka ds. finansowych 3. Warunki pracy Umowa na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił mniej niż 6 proc. 4. Liczba etatów, na które trwa nabór 1/1 etat 5. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem Wymagania niezbędne: obywatelstwo polskie; o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 530); pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych; niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; nieposzlakowana opinia; wykształcenie wyższe I stopnia, II stopnia ekonomia/administracja; bardzo dobra znajomość pakietu MS Office 365. Wymagania dodatkowe: co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe w pracy w jednostkach samorządu terytorialnego, w szczególności oświaty; doświadczenie w opracowywaniu materiałów statystycznych i analitycznych z obszaru oświaty; doświadczenie w sporządzaniu pism urzędowych; komunikatywność, samodzielność, umiejętność pracy w zespole; logiczne i koncepcyjne myślenie; sumienność, systematyczność i konsekwencja w działaniu. 6. Zakres obowiązków Obsługa systemu rejestracji umów i zakupów zawieranych w ramach działalności WCIES; Obsługa finansowo-księgowa faktur i rachunków do umów; Przygotowywanie umów, aneksów, porozumień i innych dokumentów zawieranych w ramach działalności WCIES; Wykonywanie innych prac służbowych zleconych przez dyrektora WCIES lub upoważnionego przez niego pracownika nie objętych niniejszym zakresem czynności, pozostających w związku z zakresem zadań przypisanych do zajmowanego stanowiska oraz wykonywanie w razie potrzeby innych poleceń Dyrektora pozostających w związku z zatrudnieniem, zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami. Praca na stanowisku związana jest ze znajomością zagadnień dotyczących ww. zadań oraz m.in. następujących aktów prawnych: ustawa prawo zamówień publicznych, ustawa kodeks cywilny, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy, ustawy o dostępie do informacji publicznej, ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. 7. Wymagane dokumenty Życiorys — podpisany odręcznie wraz z listem motywacyjnym; Oryginał kwestionariusza osobowego z klauzulą RODO; Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego; Kserokopia dokumentów poświadczających staż pracy i doświadczenie zawodowe; Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie; Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych; Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; 8. Informacje o warunkach pracy na danym stanowisku Miejsce pracy: Praca w budynku WCIES. Budynek wyposażony w podjazdy umożliwiające poruszanie się osobom o obniżonej mobilności na wybranych poziomach budynku. Drzwi, korytarze, toalety umożliwiające poruszanie się wózkiem inwalidzkim. Stanowisko pracy: Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze, prowadzeniem rozmów telefonicznych, udziałem w spotkaniach, prowadzeniem spotkań. Na stanowisku pracy brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym. 9. Termin i miejsce składania dokumentów Wymagane dokumenty należy dostarczyć do dnia 25.09.2023 roku , w spakowanym zaszyfrowanym folderze za pomocą ZIP/7Zip-na adres: miroslawa.winiarz@wcies.edu.pl Należy używać hasła składającego się z co najmniej 8 znaków, zawierającego małe i wielkie litery oraz cyfry lub znaki specjalne. Hasło należy wysłać na adres: karolina.malczyk@wcies.edu.pl, a wiadomość email zatytułować: „Nabór — główny specjalista/główna specjalistka ds. finansowych” lub dostarczyć do dnia 25.09.2023 r. w godzinach pracy sekretariatu 8.00-16.00 (decyduje data wpływu do WCIES) osobiście lub za pośrednictwem poczty/ kuriera na adres: WCIES, ul. Stara 4, 00-231 Warszawa. Dokumenty przesłane po podanym wyżej terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

 • LIP
  24

  Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023

  Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023.

 • MAR
  01

  Bank Ofert Pracy i Rezerw Kadrowych | oferty dla nauczycieli (i osób niebędących nauczycielami) znających język ukraiński

  Szanowni Państwo Dyrektorzy, przypominamy o możliwości wykorzystania Banku Rezerw Kadrowych działającego przy stronie WCIES do pozyskiwania nauczycieli lub osób niebędących nauczycielami, znających język ukraiński.