null

WARS i SAWA

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Znak graficzny projektu. Napis WARS i SAWA

W ramach warszawskiego systemu spierania uzdolnionych WCIES wspiera szkoły
i placówki w realizacji działań adresowanych do ucznia uzdolnionego, w tym zadań wynikających z realizacji projektu WARS i SAWA.
W naszej ofercie znajdziecie formy doskonalenia skierowane do przedstawicieli szkół posiadających jak i ubiegających się o Certyfikat WARS i SAWA oraz do wszystkich zainteresowanych nauczycieli z warszawskich szkół.

Szkolenia dla liderów, członków szkolnych zespołów wspierania uzdolnionych ze wszystkich typów szkół wszystkich edycji WARS i SAWA, przedstawicieli placówek należących do warszawskiej sieci szkół wspierających uzdolnionych

Laboratorium Ewaluacji. Ewaluacja w programie WARS i SAWA |
28 godz. kurs doskonalący online, 4 spotkania zdalne, praca własna uczestników, konsultacje (16-17 listopada, 30 listopada,
7-8 grudnia 2023 r., w godz. 16.00-19.30, konsultacje – 16.00-17.30)

Cel:

 • przygotowanie przedstawicieli szkół do przeprowadzenia ewaluacji wewnętrznej 4-letniego programu wspierania uzdolnionych;
 • przybliżenie poszczególnych etapów procesu ewaluacji programu edukacyjnego.

Adresaci: przedstawiciele placówek należących do warszawskiej sieci szkół wspierających uzdolnionych (realizatorzy WARS i SAWA) odpowiedzialni za ewaluację spwu.

Treści szkolenia:

 • Proces ewaluacyjny i jego logika: rozumienie ewaluacji, ewaluacja kontra akredytacja, historia ewaluacji.
 • Fazy procesu ewaluacyjnego (aktorzy sceny ewaluacyjnej; rodzaje ewaluacji; modele ewaluacji; zależność pomiędzy procesem a projektem ewaluacji).
 • Funkcje i znaczenie projektowania ewaluacji: elementy projektu ewaluacyjnego; typowe błędy i pułapki projektowania (z odwołaniem do przykładów).
 • Metody badań społecznych: ankieta,  wywiad,  obserwacja, analiza dokumentów.
 • Analiza danych ilościowych zebranych w procesie ewaluacji: konstruowanie bazy danych, kodowanie danych, prezentacja danych.
 • Analiza danych jakościowych zebranych w procesie ewaluacji: kodowanie danych.
 • Raport z ewaluacji: formułowanie wniosków, funkcje raportu i jego rodzaje,  struktura raportu, wskazówki dla piszących raporty.

Praca z uczniami uzdolnionymi w ramach WARS i SAWA – założenia a realizm | 7 godz. szkolenie, 24 listopada 2023 r., w godz. 9.00 – 14.00

Cel:

Analiza głównych idei/założeń Programu WARS i SAWA oraz ich adaptacja i skonfrontowanie z praktyką.

Adresaci: przedstawiciele placówek należących do warszawskiej sieci szkół wspierających uzdolnionych (realizatorzy WARS i SAWA)

Treści szkolenia:

 • Założenia/idea Warszawskiego Systemu Wspierania Uzdolnionych. Systemowe rozwiązania pracy z uczniami uzdolnionymi - zysk czy strata.
 • Struktura/budowa szkolnego programu wspierania uzdolnionych.
 • Różnice w założeniach struktury/budowy szkolnego programu wspierania uzdolnionych a jego zrealizowaną, wdrożoną wersją.
 • Szkolne inicjatywy/działania podejmowane w ramach WiS na rzecz uczniów uzdolnionych - dobre praktyki.
 • Wymiana doświadczeń, inspiracje, nawiązywanie współpracy.

Przedłużenie Certyfikatu Prezydenta m. st. Warszawy WARS
i SAWA | 7 godz. szkolenie instruktażowo-informacyjne, 12 kwietnia 2024 r., w godz. 9.00 – 14.00

Cel: zwiększenie wiedzy na temat zasad ubiegania się o przedłużenie Certyfikatu WiS, nabycie umiejętności wypełniania wniosku.

Adresaci: przedstawiciele szkół, które zakończyły realizację czteroletniego programu wspierania uzdolnionych i będą aplikować o Certyfikat bezterminowy.

Treści szkolenia:

 • Wymogi formalne związane z przedłużeniem Certyfikatu WARS i SAWA.
 • Podstawowe rodzaje ewaluacji i strategie postępowania związanego z jej opracowaniem.
 • Zasady wypełniania wniosku podsumowującego ewaluację szkolnego programu wspierania uzdolnionych.

Przedłużenie Certyfikatu Prezydenta m. st. W-wy WARS i SAWA | 
4 godz. konsultacje zbiorowe, 4 czerwca 2024 r., w godz. 15.00 – 18.00

Cel: analiza i praca wokół problemów powstałych w trakcie przygotowania dokumentacji wymaganej w procedurze ubiegania się o przedłużenie Certyfikatu WARS i SAWA.

Adresaci: reprezentanci szkół (realizatorzy WARS i SAWA) ubiegających się o przedłużenie Certyfikatu.

Treści szkolenia: Zebranie problemów wymagających omówienia, ich analiza, wymiana doświadczeń, prezentacja przykładów dobrej praktyki.

Ewaluacja WARS i SAWA - konsultacje zbiorowe |  4 godz. spotkania konsultacyjne, 29 lutego i 23 kwietnia 2024 r., w godz. 15.00 – 18.00

Cel:

 • Analiza i praca wokół obszarów dot. ewaluacji wewnętrznej 4-letniego programu wspierania uzdolnionych.
 • Pozyskanie/uporządkowanie wiedzy na temat poszczególnych etapów procesu ewaluacji programu edukacyjnego.

Adresaci: przedstawiciele placówek należących do warszawskiej sieci szkół wspierających uzdolnionych, którzy odpowiadają za ewaluację szkolnego programu wspierania uzdolnionych, w oparciu o który szkoła otrzymała Certyfikat WARS i SAWA.

Treści konsultacji: 

 • Funkcje i znaczenie projektowania ewaluacji: elementy projektu ewaluacyjnego.
 • Typowe błędy i pułapki projektowania (z odwołaniem do przykładów).
 • Praktyczne ćwiczenia w przygotowywaniu poszczególnych elementów ewaluacji szkolnego programu wspierania uzdolnionych.
 • Przykłady dobrej praktyki/wymiana doświadczeń.

Letnie seminarium dla nauczycieli  WARSA i SAWY |  seminarium,
7 godzin, czerwiec 2024 r.

Cel:

 • poznanie nowych obszarów wiedzy pomocnych w pracy z uczniami uzdolnionymi;
 • innowacyjne sposoby łączenia treści  z różnych dziedzin nauki i warsztatu pracy nauczyciela ucznia zdolnego;
 • prezentacja przykładów dobrej praktyki/wymiana doświadczeń między placówkami realizującymi szkolne programy wspierania uzdolnionych;
 • sieciowanie szkół.

Adresaci: zainteresowani nauczyciele, przedstawiciele szkół z warszawskiej sieci wspierania uzdolnionych.

Treści seminarium: wykorzystanie zasobów/doświadczeń CNK oraz innych podmiotów w pracy na rzecz warszawskiego środowiska oświatowego, nauczycieli/szkół z projektu WARS i SAWA – zajęcia wokół wystaw CNK.


Doskonalenie/wsparcie dla przedstawicieli szkół aplikujących w roku szkolnym 2023/2024 o Certyfikat Prezydenta m.st. Warszawy WARS i SAWA (XV edycja)

Szkolny program wspierania uzdolnionych |  16 godz. kurs doskonalący, dwa dni szkoleniowe: 9 lutego i 1 marca 2024 r., w godz. 9.00 – 14.00

Cele:

 • przygotowanie do opracowania SPWU;
 • zwiększenie wiedzy na temat zasad ubiegania się o Certyfikat Prezydenta m.st. WARS i SAWA;
 • nabycie wiedzy na temat minimalnej zawartości Szkolnego Programu Wspierania Uzdolnionych;
 • nabycie umiejętności formułowania najważniejszych elementów Szkolnego Programu Wspierania Uzdolnionych.

Adresaci: przedstawiciele placówek, które będą ubiegać się o Certyfikat WARS i SAWA, w ramach kolejnej XV edycji WiS.

Treści:

 • idea Warszawskiego Systemu Wspierania Uzdolnionych;
 • sylwetka ucznia zdolnego;
 • formy pracy z uczniem zdolnym;
 • współpraca szkoły z różnymi podmiotami działającymi na rzecz uczniów zdolnych;
 • projekt a program;
 • cechy programu;
 • oczekiwania wobec szkolnego programu wspierania uzdolnionych;
 • oczekiwania wobec szkoły uczestniczącej w programie;
 • ramowy układ informacji w programie WARS i SAWA.

Szkolny program wspierania uzdolnionych | 4 godz. konsultacje zbiorowe, 9 kwietnia 2024 r., w godz. 15.00 – 18.00

Cel: weryfikacja przygotowywanych zapisów elementów szkolnego programu wspierania uzdolnionych.

Adresaci: przedstawiciele placówek, które będą ubiegać się o Certyfikat WARS i SAWA, w ramach kolejnej XV edycji WiS.

Treści szkolenia: Zebranie problemów wymagających omówienia, ich analiza, wymiana doświadczeń, prezentacja przykładów dobrej praktyki.


Szkolenia tematyczne dla wszystkich zainteresowanych rozwojem zawodowym i wsparciem w pracy z uzdolnionymi uczniami

Efektywne nauczanie i uczenie się – badania naukowe a praktyka | 12 godz. szkolenie online, trzy spotkania: 25 października, 8  i 29 listopada 2023 r., w godz. 15.00 – 18.00

Cel: wzrost wiedzy i kompetencji w obszarze efektywnych technik nauczania opierających się o wyniki badań naukowych z zakresu psychologii poznawczej, neurobiologii, a także badań metod stosowanych przez najbardziej efektywnych nauczycieli.

Adresaci: nauczyciele zainteresowani pogłębianiem wiedzy na temat efektywnych metod nauczania, popartych badaniami naukowymi.

Treści:

 • Fakty i mity w edukacji. Jakie metody nauczania mają poparcie w badaniach naukowych?
 • Jak stymulować motywację i uczyć skutecznie?
 • Wykorzystanie skutecznych technik nauczania w prowadzeniu lekcji

Tutoring jako metoda pracy z uczniem zdolnym, stopień I | 48 godz. kurs doskonalący, sześć dni szkoleniowych: cz. I - 27 i 28 października, cz. II – 17 i 18 listopada , cz. III -  1 i 2 grudnia 2023 r., w godz.: 12.00-18.30 i 9.00-15.00

Cel: poznanie zasad pracy tutorskiej, jej wad i zalet oraz przybliżenie zastosowania tej metody pracy z uczniami o wyższych oczekiwaniach i potrzebach edukacyjnych.

Adresaci:

 • nauczyciele poszukujący skutecznych sposobów pomocy uczniom w zakresie ich indywidualnych potrzeb,
 • przedstawiciele placówek należących do warszawskiej sieci szkół wspierających uzdolnionych, które chciałyby wdrożyć w szkole tutoring, jako formę pracy z uczniem w nurcie edukacji spersonalizowanej. 

Treści:

 • Tutoring jako forma wspierania procesu uczenia się; kompetencje tutora. 
 • Zastosowanie tutoringu. 
 • Doświadczenia z tutoringiem – przykłady dobrej praktyki.
 • Planowanie, organizacja, realizacja i ewaluacja tutoringu w szkole.

Sztuka motywowania siebie i innych | 16 godz. kurs doskonalący, dwa dni szkoleniowe: 27 października i 17 listopada 2023 r., w godz. 12.00 – 18.30

Cel:

 • rozwój własny w zakresie wzmacniania motywacji i zaangażowania w realizację zadań zawodowych (przeciwdziałanie wypaleniu),
 • wzmacnianie motywacji uczniów.

Adresaci: zainteresowani nauczyciele, wychowawcy, psychologowie szkolni, pedagodzy szkolni.

Treści szkolenia:

 • Motywacja i jej rodzaje,
 • Czynniki zewnętrzne i wewnętrzne regulujące kierunek i  siłę motywacji,
 • Techniki i metody kształtowania postawy proaktywnej, praca nad osobistą zmianą
 • Samopoznanie - wewnętrzne uwarunkowania kierunku i siły motywacji
 • Planowanie zmian w rozwoju osobistym - poszukiwanie indywidualnych sposobów samo motywowania
 • Wzmacnianie motywacji uczniów - przełożenie zdobytych wiadomości i umiejętności na wzmacnianie motywacji uczniów.

Wspieranie harmonijnego rozwoju ucznia uzdolnionego | 16 godz. kurs doskonalący realizowany hybrydowo, 4 spotkania online: 23 listopada, 14 grudnia 2023 r, 8 lutego, 29 lutego 2024 r., w godz. 15.00 – 17.00 oraz 1 spotkanie stacjonarne: 14 marca 2024 r., w godz. 15.00 -18.00

Cel: Dostarczenie wiedzy i kompetencji w obszarze wsparcia ucznia uzdolnionego (zadbanie o jego specyficzne potrzeby, o rozwój emocjonalny, twórczy oraz gotowość ucznia uzdolnionego do nauki i rozwoju).

Adresaci: Nauczyciele szkół warszawskiej sieci wspierania uzdolnionych (realizatorzy WARSA i SAWY) oraz inni zainteresowani

Treści szkolenia:

 • Potrzeby dziecka zdolnego i skutki ich zaniedbania.
 • Dostosowanie i indywidualizacja w procesie edukacyjnym - ich istota w pracy z uzdolnionymi.
 • Przeciwdziałanie niepożądanym zachowaniom dziecka zdolnego.
 • Emocje - czemu służą i czy możemy mieć na nie wpływ?
 • Wsparcie, pomoc dziecku zdolnemu w radzeniu sobie z emocjami.
 • Reagowanie na emocje dziecka.
 • Uczeń zdolny w społeczności szkolnej - pomoc nauczyciela w pozytywnym zaistnieniu.
 • Syndrom Nieadekwatnych Osiągnięć Szkolnych.
 • Sposoby wzmacniania gotowości dzieci zdolnych do osiągnięć na miarę ich możliwości. Jak prowadzić rozmowę motywującą?
 • Zdolności twórcze – rozpoznanie i wzmacnianie rozwoju.
 • Praktyka szkolna wspierania rozwoju ucznia uzdolnionego.
 • Wybrane elementy pracy z uczniem zdolnym - przykłady dobrych praktyk.

Nauczycielskie sposoby rozpoznawania uczniowskich zdolności |  7 godz. warsztaty metodyczne, 23 lutego 2024 r., w godz. 9.00 -14.00

Cel: 

 • zdobycie wiedzy na temat metod i technik niezbędnych do efektywnej diagnozy uczniów uzdolnionych;
 • nabycie praktycznych umiejętności adaptowania istniejących narzędzi i technik oraz projektowania własnych narzędzi umożliwiających identyfikację uzdolnień.

Adresaci: zainteresowani nauczyciele

Treści szkolenia:

 • Wprowadzenie, przypomnienie najważniejszych założeń niezbędnych do skutecznego i trafnego diagnozowania uczniów zdolnych.
 • Nominacje rodzicielskie.
 • Nominacje nauczycieli i ekspertów.
 • Nominacje kolegów.
 • Autonominacje.

Seminaria na temat efektywnych technik kształcenia | Cykl 5 seminariów online, realizowany od lutego do maja 2024 r., w godz. 15.00 -18.00

Kontynuacja edukacji w obszarze efektywnych technik nauczania i uczenia się. Seminaria tematyczne uzupełniają/rozszerzają treści nt. temat poruszane podczas szkolenia pt. Efektywne nauczanie i uczenie się - badania naukowe a praktyka

Cykl stanowią pojedyncze spotkania, których treści skoncentrowane są wokół określonego obszaru – konkretnej techniki nauczania, można uczestniczyć również w pojedynczych zajęciach.

 • luty 2024 r. | Quizy, fiszki i testy formatywne – przykładem technik  „retrival practice"
 • marzec 2024 r. | Techniki sprawnego rozwiązywania problemów i nauczania nowego materiału – rusztowania myślowe, schematy rozwiązań, szczegółowe omówienia i kodowanie dualne
 • kwiecień 2024 r. | Mechanizmy procesu nauki oraz retencji wiedzy – powtarzanie w odstępach i przeplatanie materiału
 • maj 2024 r. | Urozmaicona edukacja - organizowanie pracy w grupie, eksperymenty, innowacje, nauczanie zdalne, „odwrócona klasa” oraz Fake newsy i krytyczne myślenie.

Cel: wzrost wiedzy i kompetencji w obszarze efektywnych technik nauczania opierających się o wyniki badań naukowych i ich praktyczne zastosowanie/wykorzystanie w pracy

Adresaci: zainteresowani nauczyciele

Tutoring jako metoda pracy z uczniem zdolnym, stopień II | 48 godz. kurs doskonalący, sześć dni szkoleniowych: cz. I - 9 i 10 lutego,
cz. II – 1 i 2 marca , cz. III -  5 i 6 kwietnia 2024 r., w godz.: 12.00-18.30 i 9.00-15.00

Cel: wsparcie nauczycieli-tutorów w praktyce zawodowej i jej doskonaleniu

Adresaci: zainteresowani nauczyciele posiadający podstawową wiedzę na temat tutoringu oraz prowadzący tutoring szkolny (sprawującym opiekę tutorską nad uczennicami/uczniami). W pierwszej kolejności to uczestnicy organizowanych przez WCIES w ostatnich latach szkoleń bazowych (tzw. I stopień, min. 21 godz.), które dostarczały wiedzy i kompetencji w obszarze pracy z uczniami metodą tutoringu.

Treści kursu: 

 • Nowe narzędzia możliwe do wykorzystania w pracy tutorskiej i ich dobór do zrealizowania zaplanowanych celów.
 • Samoświadomość w roli tutora
  • Analiza własnego potencjału, na którym można bazować w pracy tutorskiej;
  • Diagnoza trudnych sytuacji w pracy tutorskiej - analiza źródeł trudności, szukanie istoty problemu, dochodzenie do nowych rozwiązań;
  • Poddanie refleksji własnych emocji, które wywołuje praca tutorska.
 • Katalog strategii interwencyjnych.
 • Rola otrzymywania i udzielania informacji zwrotnej w pracy tutorskiej.
 • Dylematy etyczno-moralne pojawiające się w pracy.
 • Stres związany z pracą w roli tutora – konstruktywne sobie z nim radzenie.
 • Określanie obszarów wymagających  rozwijania i wzbogacania wiedzy oraz umiejętności.
 • Rozwijanie umiejętności korzystania z profesjonalnych form wspierania rozwoju.

Wymiana doświadczeń, nawiązanie współpracy między szkołami, które mają osiągnięcia w pracy
z uczniem zdolnym

Spotkania w ramach Kreatywnych Biesiad u WARSA i SAWY | wiosna 2024 r., realizacja uzależniona od gotowości    organizacji wydarzenia przez konkretną szkołę

Cele:

 • wymiana doświadczeń między nauczycielami w zakresie wdrażania i realizacji szkolnego programu wspierania uczniów uzdolnionych;
 • aktywny udział zaproszonych nauczycieli w panelach dyskusyjnych lub zajęciach warsztatowych;
 • doskonalenie własnego warsztatu pracy nauczyciela;
 • poznanie nowych dziedzin nauki i obszarów wiedzy związanych z pracą z uczniem zdolnym;
 • integracja warszawskiego środowiska nauczycieli szkół podstawowych w ramach programu WARS i SAWA.