null

WARS i SAWA

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Znak graficzny projektu. Napis WARS i SAWA

W ramach warszawskiego systemu spierania uzdolnionych WCIES wspiera szkoły
i placówki w realizacji działań adresowanych do ucznia uzdolnionego, w tym zadań wynikających z realizacji projektu WARS i SAWA.
W naszej ofercie znajdziecie formy doskonalenia skierowane do przedstawicieli szkół posiadających jak i ubiegających się o Certyfikat WARS i SAWA oraz do wszystkich zainteresowanych nauczycieli z warszawskich szkół.

Szkolenia dla liderów, członków szkolnych zespołów wspierania uzdolnionych ze wszystkich typów szkół wszystkich edycji WARS i SAWA (przedstawiciele placówek należących do warszawskiej sieci szkół wspierających uzdolnionych)

Szkolny Program Wspierania Uzdolnionych. WARS i SAWA w praktyce | kurs doskonalący; 40 godzin; 12 cyklicznych spotkań online (od października 2022 r. do maja 2023 r.)

Cel: analiza głównych idei, założeń Programu WARS i SAWA oraz ich adaptacja do Szkolnego Programu Wspierania Uzdolnionych.

Adresaci: szczególnie osoby spoza Szkolnych Zespołów Wspierania Uzdolnionych, dotychczas mniej zaangażowanym w szkole w realizację WARS i SAWA, chcący poznać strukturę/budowę szkolnego programu wspierania uzdolnionych, przyjrzeć się sposobom realizacji jego najważniejszych elementów i wdrożyć je w swojej pracy.

Treści i moduły poruszane w trakcie kursu:

 • Systemowe rozwiązania pracy z uczniami uzdolnionymi, program WARS i SAWA - założenia a realizm.
 • Różne ujęcia zdolności i nauczycielskie sposoby ich rozpoznawania i wzmacniania rozwoju.
 • Wspieranie harmonijnego rozwoju dziecka zdolnego poprzez zadbanie o jego specyficzne potrzeby.
 • Wspieranie rozwoju emocjonalnego ucznia zdolnego.
 • Wspieranie gotowości dziecka uzdolnionego do nauki i rozwoju.
 • Współpraca szkoły z różnymi podmiotami działającymi na rzecz uczniów uzdolnionych – przykłady  i zakres współpracy.
 • Postawy nauczycieli wobec kształcenia uczniów zdolnych.
 • Programy stypendialne dla uczniów zdolnych.
 • Wybrane elementy metodyki pracy z uczniem zdolnym.
 • Rola krytycznego myślenia w edukacji.
 • Rola ewaluacji w Programie WARS i SAWA.
 • Forum wymiany doświadczeń – przykłady dobrych praktyk w realizacji SPWU.

Laboratorium Ewaluacji. Ewaluacja w programie WARS i SAWA | kurs oskonalący online; 28 godzin; 4 spotkania zdalne, praca własna uczestników, konsultacje (od listopada do grudnia 2022 r.)

Cel:

 • przygotowanie przedstawicieli szkół do przeprowadzenia ewaluacji wewnętrznej 4-letniego programu wspierania uzdolnionych;
 • przybliżenie poszczególnych etapów procesu ewaluacji programu edukacyjnego.

Adresaci: przedstawiciele placówek należących do warszawskiej sieci szkół wspierających uzdolnionych (realizatorzy WARS i SAWA) odpowiedzialni za ewaluację spwu.

Treści szkolenia:

 • Proces ewaluacyjny i jego logika: rozumienie ewaluacji, ewaluacja kontra akredytacja, historia ewaluacji.
 • Fazy procesu ewaluacyjnego (aktorzy sceny ewaluacyjnej; rodzaje ewaluacji; modele ewaluacji; zależność pomiędzy procesem a projektem ewaluacji).
 • Funkcje i znaczenie projektowania ewaluacji: elementy projektu ewaluacyjnego; typowe błędy i pułapki projektowania (z odwołaniem do przykładów).
 • Metody badań społecznych: ankieta,  wywiad,  obserwacja, analiza dokumentów.
 • Analiza danych ilościowych zebranych w procesie ewaluacji: konstruowanie bazy danych, kodowanie danych, prezentacja danych.
 • Analiza danych jakościowych zebranych w procesie ewaluacji: kodowanie danych.
 • Raport z ewaluacji: formułowanie wniosków, funkcje raportu i jego rodzaje,  struktura raportu, wskazówki dla piszących raporty.

Przedłużenie Certyfikatu Prezydenta m. st. Warszawy WARS i SAWA | szkolenie instruktażowo-informacyjne; 7 godzin; kwiecień 2023 r.

Cel: zwiększenie wiedzy na temat zasad ubiegania się o przedłużenie Certyfikatu WiS, nabycie umiejętności wypełniania wniosku.

Adresaci: przedstawiciele szkół, które zakończyły realizację czteroletniego programu wspierania uzdolnionych i będą aplikować o Certyfikat bezterminowy.

Treści szkolenia:

 • Wymogi formalne związane z przedłużeniem Certyfikatu WARS i SAWA.
 • Podstawowe rodzaje ewaluacji i strategie postępowania związanego z jej opracowaniem.
 • Zasady wypełniania wniosku podsumowującego ewaluację szkolnego programu wspierania uzdolnionych.

Przedłużenie Certyfikatu Prezydenta m. st. W-wy WARS i SAWA –  4 godz. konsultacje zbiorowe (czerwiec 2023 r.)

Cel: analiza i praca wokół problemów powstałych w trakcie przygotowania dokumentacji wymaganej w procedurze ubiegania się o przedłużenie Certyfikatu WARS i SAWA.

Adresaci: reprezentanci szkół (realizatorzy WARS i SAWA) ubiegających się o przedłużenie Certyfikatu.

Treści szkolenia: Zebranie problemów wymagających omówienia, ich analiza, wymiana doświadczeń, prezentacja przykładów dobrej praktyki.

Letnie seminarium dla nauczycieli  WARSA i SAWY |  seminarium; 7 godzin; czerwiec 2023 r.

Cel:

 • poznanie nowych obszarów wiedzy pomocnych w pracy z uczniami uzdolnionymi;
 • innowacyjne sposoby łączenia treści  z różnych dziedzin nauki i warsztatu pracy nauczyciela ucznia zdolnego;
 • prezentacja przykładów dobrej praktyki/wymiana doświadczeń między placówkami realizującymi szkolne programy wspierania uzdolnionych;
 • sieciowanie szkół.

Adresaci: zainteresowani nauczyciele, przedstawiciele szkół z warszawskiej sieci wspierania uzdolnionych.

Treści seminarium: wykorzystanie zasobów/doświadczeń CNK oraz innych podmiotów w pracy na rzecz warszawskiego środowiska oświatowego, nauczycieli/szkół z projektu WARS i SAWA – zajęcia wokół nowej wystawy CNK.


Doskonalenie/wsparcie dla przedstawicieli szkół aplikujących w roku szkolnym 2022/2023 o Certyfikat Prezydenta m.st. Warszawy WARS i SAWA (XIV edycja)

Szkolny program wspierania uzdolnionych -  20 godz. kurs doskonalący, trzydniowe szkolenie (styczeń – luty 2023 r.)

Cele:

 • przygotowanie do opracowania SPWU;
 • zwiększenie wiedzy na temat zasad ubiegania się o Certyfikat Prezydenta m.st. WARS i SAWA;
 • nabycie wiedzy na temat minimalnej zawartości Szkolnego Programu Wspierania Uzdolnionych;
 • nabycie umiejętności formułowania najważniejszych elementów Szkolnego Programu Wspierania Uzdolnionych.

Adresaci: przedstawiciele placówek, które będą ubiegać się o Certyfikat WARS i SAWA, w ramach kolejnej XIV edycji WiS.

Treści:

 • idea Warszawskiego Systemu Wspierania Uzdolnionych;
 • sylwetka ucznia zdolnego;
 • formy pracy z uczniem zdolnym;
 • współpraca szkoły z różnymi podmiotami działającymi na rzecz uczniów zdolnych;
 • projekt a program;
 • cechy programu;
 • oczekiwania wobec szkolnego programu wspierania uzdolnionych;
 • oczekiwania wobec szkoły uczestniczącej w programie;
 • ramowy układ informacji w programie WARS i SAWA.

Szkolny program wspierania uzdolnionych | konsultacje grupowe; 4 godziny; marzec 2023 r.

Cel: weryfikacja przygotowywanychzapisów elementów szkolnego programu wspierania uzdolnionych.

Adresaci: przedstawiciele placówek, które będą ubiegać się o Certyfikat WARS i SAWA, w ramach kolejnej XIV edycji WiS.

Treści szkolenia: Zebranie problemów wymagających omówienia, ich analiza, wymiana doświadczeń, prezentacja przykładów dobrej praktyki.


Szkolenia tematyczne dla wszystkich zainteresowanych rozwojem zawodowym i wsparciem w pracy z uzdolnionymi uczniami

Laboratorium twórczego myślenia – ćwiczenia kreatywności.  Cykl warsztatów twórczości (realizowany od października 2022 r. do czerwca 2023 r.)

 • Dziewięć warsztatów stanowiących spójną całość. Jednocześnie każdy z nich jest samodzielnym modułem skoncentrowanym wokół określonego obszaru - można więc uczestniczyć również
 • w pojedynczych spotkaniach. Każdy warsztat kończy poszukiwanie możliwości wykorzystywania proponowanych ćwiczeń w praktyce szkolnej lub/i przedszkolnej.  
 • Ostatni warsztat - Podaj dalej - jest przygotowaniem do samodzielnego prowadzenia treningów twórczości i jest skierowany do tych uczestników, którzy znają już techniki twórcze.

Tytuły warsztatów:

 • październik 2022 r. | Laboratorium twórczego myślenia – ćwiczenia kreatywności. Uwolnij umysł  
 • listopad 2022 r.Laboratorium twórczego myślenia – ćwiczenia kreatywności. Rozwiń zdolności
 • grudzień 2022 r. | Laboratorium twórczego myślenia – ćwiczenia kreatywności. Poznawaj i zmieniaj  
 • styczeń 2023 r.Laboratorium twórczego myślenia – ćwiczenia kreatywności. Pisać każdy może cz. I. Pisz odważnie
 • luty 2023 r.Laboratorium twórczego myślenia – ćwiczenia kreatywności. Pisać każdy może cz. II. Pisz z fantazją
 • marzec 2023 r.Laboratorium twórczego myślenia – ćwiczenia kreatywności. Wyobraź sobie
 • kwiecień 2023 r. | Laboratorium twórczego myślenia – ćwiczenia kreatywności. Zawsze jest jakieś wyjście. Rozwiąż problem
 • maj 2023 r. | Laboratorium twórczego myślenia – ćwiczenia kreatywności. Wyrażaj siebie. Poznaj siebie
 • czerwiec 2023 r. | Laboratorium twórczego myślenia – ćwiczenia kreatywności. Podaj dalej. Twórczość w szkole

Cel: praktyczne doskonalenie umiejętności związanych z rozbudzaniem kreatywności, promowaniem postawy twórczej wśród uczniów oraz wykorzystaniem metod twórczych w realizacji programów szkolnych.

Adresaci: nauczyciele, pedagodzy, psychologowie zainteresowani rozwojem osobistym w zakresie myślenia twórczego, poszukiwaniem inspiracji do innowacyjnych działań, modyfikacją i wzbogacaniem własnego warsztatu pracy.

Treści:

 • Twórczość jako podstawowa aktywność człowieka.
 • Przezwyciężanie ograniczeń.
 • Podstawowe zdolności twórcze.
 • Myślenie pytajne.
 • Osobowość twórcza, postawa twórcza.
 • Wyobraźnia, analogia i metafora jako narzędzia poznania.
 • Transformacje.
 • Wprawki w pisaniu opowiadań, wierszy z wykorzystaniem skojarzeń, analogii i metafor.
 • Piramida Skojarzeń Janusza Kujawskiego.
 • Strategie rozwiązywania problemów. Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem wybranych metod i technik twórczych.
 • Wykorzystanie technik twórczych do zrozumienia siebie i ludzi, wyrażania własnych przeżyć.
 • Zasady prowadzenia zajęć z twórczości.
 • Planowanie lekcji przedmiotowych z wykorzystaniem technik twórczych. Inne sposoby szerzenia idei kreatywności wśród uczniów.

Efektywne nauczanie i uczenie się – badania naukowe a praktyka | szkolenie online; 12 godzin; trzy spotkania od października do listopada 2022 r.

Cel: wrost wiedzy i kompetencji w obszarze efektywnych technik nauczania opierających się o wyniki badań naukowych z zakresu psychologii poznawczej, neurobiologii, a także badań metod stosowanych przez najbardziej efektywnych nauczycieli.

Adresaci: nauczyciele zainteresowani pogłębianiem wiedzy na temat efektywnych metod nauczania, popartych badaniami naukowymi.

Treści:

 • Wnioski z badań empirycznych na temat tego, jak funkcjonuje mózg i w jaki sposób się uczymy.
 • Popularne ale niepoparte badaniami naukowymi poglądy dotyczące edukacji.
 • Dowody naukowe dotyczące tego, w jaki sposób można poprawić skuteczność nauczania.

Moduły zajęć to: 

 • Fakty i mity w edukacji. Jakie metody nauczania mają poparcie w badaniach naukowych?
 • Jak stymulować motywację i uczyć skutecznie?
 • Wykorzystanie skutecznych technik nauczania w prowadzeniu lekcji.

Adresaci: nauczyciele zainteresowani pogłębianiem wiedzy nt. efektywnych metod nauczania, popartych badaniami naukowymi

Treści: Wnioski z badań empirycznych na temat tego, jak funkcjonuje mózg i w jaki sposób się uczymy. Popularne ale niepoparte badaniami naukowymi poglądy dotyczące edukacji. Dowody naukowe, dot. tego w jaki sposób można poprawić skuteczność nauczania. Moduły zajęć to:  Fakty i mity w edukacji. Jakie metody nauczania mają poparcie w badaniach naukowych?,  Jak stymulować motywację i uczyć skutecznie? oraz  Wykorzystanie skutecznych technik nauczania w prowadzeniu lekcji

Tutoring jako metoda pracy z uczniem zdolnym, stopień I | kurs doskonalący; 48 godzin, sześć dni szkoleniowych w trybie hybrydowym, cz. I – zajęcia online (listopad 2022 r.), cz. II – zajęcia stacjonarne (grudzień 2022 r.)

Cel: poznanie zasad pracy tutorskiej, jej wad i zalet oraz przybliżenie zastosowania tej metody pracy z uczniami o wyższych oczekiwaniach i potrzebach edukacyjnych.

Adresaci:

 • nauczyciele poszukujący skutecznych sposobów pomocy uczniom w zakresie ich indywidualnych potrzeb,
 • przedstawiciele placówek należących do warszawskiej sieci szkół wspierających uzdolnionych, które chciałyby wdrożyć w szkole tutoring, jako formę pracy z uczniem w nurcie edukacji spersonalizowanej. 

Treści:

 • Tutoring jako forma wspierania procesu uczenia się; kompetencje tutora. 
 • Zastosowanie tutoringu. 
 • Doświadczenia z tutoringiem – przykłady dobrej praktyki.
 • Planowanie, organizacja, realizacja i ewaluacja tutoringu w szkole.

Nauczycielskie sposoby rozpoznawania uczniowskich zdolności | warsztaty metodyczne; 7 godzin; luty 2022 r.

Cel: 

 • zdobycie wiedzy na temat metod i technik niezbędnych do efektywnej diagnozy uczniów uzdolnionych;
 • nabycie praktycznych umiejętności adaptowania istniejących narzędzi i technik oraz projektowania własnych narzędzi umożliwiających identyfikację uzdolnień.

Adresaci: zainteresowani nauczyciele

Treści szkolenia:

 • Wprowadzenie, przypomnienie najważniejszych założeń niezbędnych do skutecznego i trafnego diagnozowania uczniów zdolnych.
 • Nominacje rodzicielskie.
 • Nominacje nauczycieli i ekspertów.
 • Nominacje kolegów.
 • Autonominacje.

Sztuka motywowania siebie i innych | kurs doskonalący; 16 godzin; luty, ferie zimowe 2022 r.

Cel: rozwój własny w zakresie wzmacniania motywacji i zaangażowania w realizację zadań zawodowych (przeciwdziałanie wypaleniu), wzmacnianie motywacji uczniów.

Adresaci: zainteresowani nauczyciele, wychowawcy, psychologowie szkolni, pedagodzy szkolni.

Treści szkolenia: motywacja i jej rodzaje; czynniki zewnętrzne i wewnętrzne regulujące kierunek i  siłę motywacji. Techniki i metody kształtowania postawy proaktywnej, praca nad osobistą zmianą. Samopoznanie - wewnętrzne uwarunkowania kierunku i siły motywacji. Planowanie zmian w rozwoju osobistym - poszukiwanie indywidualnych sposobów samo motywowania. Wzmacnianie motywacji uczniów - przełożenie zdobytych wiadomości i umiejętności na wzmacnianie motywacji uczniów.

Seminaria na temat efektywnych technik kształcenia. Cykl 5 seminariów online (realizowany od lutego do maja 2023 r.)

Kontynuacja edukacji w obszarze efektywnych technik nauczania i uczenia się. Seminaria tematyczne uzupełniają/rozszerzają treści nt. temat poruszane podczas szkolenia pt. Efektywne nauczanie i uczenie się - badania naukowe a praktyka

Cykl stanowią pojedyncze spotkania, których treści skoncentrowane są wokół określonego obszaru – konkretnej techniki nauczania, można uczestniczyć również w pojedynczych zajęciach.

 • luty 2023 r. | Quizy, fiszki i testy formatywne – przykładem technik  „retrival practice"
 • marzec 2023 r. | Techniki sprawnego rozwiązywania problemów i nauczania nowego materiału – rusztowania myślowe, schematy rozwiązań, szczegółowe omówienia i kodowanie dualne
 • kwiecień 2023 r. | Mechanizmy procesu nauki oraz retencji wiedzy – powtarzanie w odstępach i przeplatanie materiału
 • maj 2023 r. | Urozmaicona edukacja - organizowanie pracy w grupie, eksperymenty, innowacje, nauczanie zdalne, „odwrócona klasa” oraz Fake newsy i krytyczne myślenie.

Cel: wzrost wiedzy i kompetencji w obszarze efektywnych technik nauczania opierających się o wyniki badań naukowych i ich praktyczne zastosowanie/wykorzystanie w pracy

Adresaci: zainteresowani nauczyciele

Tutoring jako metoda pracy z uczniem zdolnym, stopień II | kurs doskonalący; 48 godzin; 6 dni szkoleniowych w trybie hybrydowym (od marca do kwietnia 2023 r.)

Cel: wsparcie nauczycieli-tutorów w praktyce zawodowej i jej doskonaleniu

Adresaci: zainteresowani nauczyciele posiadający podstawową wiedzę na temat tutoringu oraz prowadzący tutoring szkolny (sprawującym opiekę tutorską nad uczennicami/uczniami). W pierwszej kolejności to uczestnicy organizowanych przez WCIES w ostatnich latach szkoleń bazowych (tzw. I stopień, min. 21 godz.), które dostarczały wiedzy i kompetencji w obszarze pracy z uczniami metodą tutoringu.

Treści kursu: 

 • Nowe narzędzia możliwe do wykorzystania w pracy tutorskiej i ich dobór do zrealizowania zaplanowanych celów.
 • Samoświadomość w roli tutora
  • Analiza własnego potencjału, na którym można bazować w pracy tutorskiej;
  • Diagnoza trudnych sytuacji w pracy tutorskiej - analiza źródeł trudności, szukanie istoty problemu, dochodzenie do nowych rozwiązań;
  • Poddanie refleksji własnych emocji, które wywołuje praca tutorska.
 • Katalog strategii interwencyjnych.
 • Rola otrzymywania i udzielania informacji zwrotnej w pracy tutorskiej.
 • Dylematy etyczno-moralne pojawiające się w pracy.
 • Stres związany z pracą w roli tutora – konstruktywne sobie z nim radzenie.
 • Określanie obszarów wymagających  rozwijania i wzbogacania wiedzy oraz umiejętności.
 • Rozwijanie umiejętności korzystania z profesjonalnych form wspierania rozwoju.

Projektowanie gier edukacyjnych | kurs doskonalący; 20 godzin; 4 spotkania od marca do czerwca 2023 r.

Cel: podniesienie kompetencji nauczycieli z zakresu wykorzystania gier w edukacji oraz rozwój warsztatu pracy dotyczących tworzenia własnych narzędzi/gier.

Adresaci: zainteresowani grami edukacyjnymi nauczyciele, pedagodzy, wychowawcy, chcący bądź mający gotowość tworzenia własnych narzędzi, gier na wysokim poziomie. Zajęcia adresujemy szczególnie do absolwentów realizowanego od kilku lat we WCIES cyklu dotyczącego poznawania i wykorzystywania gier w edukacji. 

Treści kursu:

 • Wykorzystanie gier w edukacji - wprowadzenie teoretyczne.
 • Prowadzenie gier w szkole.
 • Pierwsze kroki w tworzeniu gier - pomysł osadzony w metodyce gry.
 • Projektowanie mechaniki rozgrywki.
 • Tworzenie prototypu gry.
 • Testowanie i poprawianie gry.

Spotkania z grami. Zagrajmy edukacyjnie | forum/rozgrywka; 5 godzin; czerwiec 2023 r.

Cel:

 • podniesienie kompetencji nauczycieli z zakresu wykorzystania gier w pracy dydaktycznej i wychowawczej; 
 • wzrost wiedzy o najciekawszych grach edukacyjnych i zainspirowanie do ich wykorzystania w pracy.

Adresaci: nauczyciele, wychowawcy zainteresowani wykorzystaniem gier na zajęciach lekcyjnych i pozaszkolnych, gotowi uczestniczyć w rozgrywce z omówieniem.

Treści:

 • Specyfika gier dotyczących wybranych obszarów,m.in. historii,  języka polskiego, przyrody, matematyki itp.
 • Zakres przedmiotowy, ograniczenia i szanse na efektywną pracę z ich wykorzystaniem.

Przykłady dobrej praktyki – rozgrywka wybranych tytułów z omówieniem.


Wymiana doświadczeń, nawiązanie współpracy między szkołami, które mają osiągnięcia w pracy z uczniem zdolnym

Spotkania w ramach Kreatywnych Biesiad u WARSA i SAWY | wiosna 2023 r., realizacja uzależniona od gotowości organizacji wydarzenia przez konkretną szkołę)

Cele:

 • wymiana doświadczeń między nauczycielami w zakresie wdrażania i realizacji szkolnego programu wspierania uczniów uzdolnionych;
 • aktywny udział zaproszonych nauczycieli w panelach dyskusyjnych lub zajęciach warsztatowych;
 • doskonalenie własnego warsztatu pracy nauczyciela;
 • poznanie nowych dziedzin nauki i obszarów wiedzy związanych z pracą z uczniem zdolnym;
 • integracja warszawskiego środowiska nauczycieli szkół podstawowych w ramach programu WARS i SAWA.

Szkolenia w zakresie Warszawskiego Systemu Wspierania Uzdolnionych

Procedura uzyskania certyfikatu WARS i SAWA