null

Warszawski Model Wspomagania

Drukuj otwiera się w nowej karcie
uścisk dwóch dłoni: męskiej i kobiecej

Wspomaganie placówek to kompleksowe wsparcie kierowane do wszystkich publicznych placówek oświatowych funkcjonujących na terenie m.st. Warszawy.

Kompleksowe wspomaganie pracy szkół i placówek oświatowych

Kompleksowe Wspomaganie Pracy Szkoły/Placówki to 2-letni cykl różnorodnych form doskonalenia realizowanych na terenie placówki. Szczegółowe cele i zakres działań ustalany jest po przeprowadzeniu wstępnej diagnozy potrzeb rozwojowych szkoły/placówki. Diagnozę przeprowadza wspólnie z Radą Pedagogiczną Warszawski Animator Wspomagania, który następnie zajmuje się organizacją procesu wspomagania.

Jeśli jesteście zainteresowani możliwościami, jakie oferuje nowy model wspomagania, prosimy o wypełnienie przez dyrektora placówki Deklaracji wstępnej oraz podpisanie warunków formalnych uczestnictwa (załącznik nr 2) i dostarczenie oryginału/przesłanie skanu do WCIES. Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: teresa.prochowska@wcies.edu.pl

Pytania prosimy kierować do Teresy Prochowskiej – kierowniczki Pracowni Kompleksowego Wspomagania Pracy Szkół i Placówek na podany wyżej adres e-mail lub tel.: 885 52 42 39

Warszawski Animator Wspomagania skontaktuje się, odpowie na wszelkie pytania, omówi z dyrekcją placówki specyfikę wspomagania oraz przeprowadzi spotkanie informacyjne i diagnostyczne dla rady pedagogicznej danej placówki.

Ostateczna decyzja o przystąpieniu do wspomagania zapadnie po zapoznaniu się nauczycieli z założeniami modelu i głosowaniu.

Zapraszamy do zapoznania się z Warszawskim Modelem Wspomagania (załącznik nr 1).

Kompleksowy rozwój szkół

Kompleksowy rozwój szkół to innowacyjny cykl szkoleń dla Rady Pedagogicznej lub grupy zainteresowanych nauczycielek i nauczycieli o tematyce uwzględniającej propozycje działań sprzyjających rozwojowi placówki. Obejmuje różnorodne formy doskonalenia, m.in. warsztaty stacjonarne (lub on-line) oraz konsultacje dostosowane do potrzeb uczestników.

Cały cykl przewidziany jest na jeden rok szkolny i obejmuje około 20 godzin dydaktycznych różnych form doskonalenia.

Proponowany przez WCIES zestaw tematów dostępnych w otwartej ofercie WCIES jest przygotowany na podstawie analizy treści ankiet ewaluacyjnych, a także na podstawie corocznej ankiety diagnozującej potrzeby szkoleniowe kadry kierowniczej warszawskich szkół i placówek oświatowych. Szczegółowy zakres zagadnień uzgadniany jest z dyrekcją placówki lub zainteresowanymi nauczycielami i dostosowany do ich potrzeb.

Dyrektor szkoły/placówki lub lider WDN po zapoznaniu się z ofertą w zakładce Kompleksowy rozwój szkół na stronie kursy.wcies.edu.pl wybiera jeden temat, następnie Warszawska Animatorka Wspomagania kontaktuje się z dyrektorem szkoły/placówki i wspólnie uzgadniają harmonogram szkoleń.

 

Załączniki: