null

Tutoring jako metoda pracy z uczniem zdolnym, stopień I | KURS DOSKONALĄCY | online

Drukuj otwiera się w nowej karcie
WCIES zaprasza

Zapraszamy nauczycieli na szkolenie, którego celem jest poznanie zasad pracy tutorskiej, jej wad i zalet oraz przybliżenie zastosowania tej metody pracy z uczniami o wyższych oczekiwaniach i potrzebach edukacyjnych.

Kurs doskonalący obejmuje 48 godzin  sześć dni szkoleniowych. Zajęcia będą realizowane w formie online.

część I kursu: 11-13 grudnia 2021 r. (sobota, niedziela, poniedziałek), w godzinach: 9.00 – 15.30

część II kursu: 14-16 stycznia 2022 r. (piątek, sobota, niedziela), w godzinach:  9.00 – 15.30


Adresatami zajęć są przedstawiciele placówek należących do warszawskiej sieci szkół wspierających uzdolnionych, które chciałyby wdrożyć w szkole tutoring, jako formę pracy z uczniem w nurcie edukacji spersonalizowanej. W tak rozumianym tutoringu chodzi o pełny rozwój potencjału młodego człowieka, o jego integralny wzrost opierający się na relacji mistrz – uczeń.

Poruszane na szkoleniu zagadnienia to:

  • tutoring jako forma wspierania procesu uczenia się;
  • kompetencje tutora;  zastosowanie tutoringu;  
  • doświadczenia z tutoringiem – przykłady dobrej praktyki;
  • planowanie, organizacja, realizacja i ewaluacja tutoringu w szkole.

Warsztatowa forma zajęć  posłuży doskonaleniu umiejętności w zakresie wykorzystania tutoringu w pracy z uczniami.

W związku z sytuacją pandemiczną, kurs w całości realizowany będzie zdalnie (praca w aplikacji Zoom).

Decyzja o udziale w kursie wiąże się z obecnością i aktywnym udziałem w zajęciach we wszystkich ww. dniach. Nie jest możliwe wybiórcze uczestniczenie w proponowanych zajęciach (dopuszczalne 10% nieobecności).

Mimo pracy/nauki w sieci zajęcia będą miały interaktywny charakter, dlatego uczestnicy zobowiązani są w czasie ich trwania, do posiadania i używania sprawnej kamery i mikrofonu, pomocny w pracy będzie również dostęp do  programu Word lub darmowego Libre Office.

 Osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniu otrzymają link do zajęć.

Zapisy w elektronicznym systemie rejestracji: https://kursy.wcies.edu.pl/pl/a/Tutoring-jako-metoda-pracy-z-uczniem-zdolnym-stopien-1