null

Tutoring jako metoda pracy z uczniem zdolnym | kurs doskonalący | stopień I

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Logotyp Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń. Grafika przedstawia szary skrót WCIES, w którym litera C jest pomarańczowa i nawiązuje kształtem do syrenki

Zapraszamy nauczycieli na szkolenie, którego celem jest poznanie zasad pracy tutorskiej, jej wad i zalet oraz przybliżenie zastosowania tej metody pracy z uczniami o wyższych oczekiwaniach i potrzebach edukacyjnych.

  • 48 godz. kurs doskonalący, sześć dni szkolenia stacjonarnego we WCIES
  • cz.1 – 3 i 4 listopada,
  • cz.2 – 17 i 18 listopada,
  • cz.3 -  1 i 2 grudnia 2023 r.,
  • w piątki zajęcia w godz. 12.00 – 18.30, w soboty w godz. 9.00 – 15.30.

Zaproszenie kierujemy szczególnie do nauczycieli poszukujących skutecznych sposobów pomocy uczniom w zakresie ich indywidualnych potrzeb, gotowych w tutoringu znaleźć narzędzie pozwalające odnieść się do każdego z uczniów z osobna i przyczynić do poprawy ich osiągnięć szkolnych (podnoszenie umiejętności i wiedzy, oraz rozwijające kompetencje społeczne).

Adresatami zajęć są przedstawiciele placówek należących do warszawskiej sieci szkół wspierających uzdolnionych, które chciałyby wdrożyć w szkole tutoring, jako formę pracy
z uczniem w nurcie edukacji spersonalizowanej. W tak rozumianym tutoringu chodzi o pełny rozwój potencjału młodego człowieka, o jego integralny wzrost opierający się na relacji mistrz – uczeń.

Poruszane na szkoleniu zagadnienia to: tutoring jako forma wspierania procesu uczenia się; kompetencje tutora;  zastosowanie tutoringu;   doświadczenia z tutoringiem – przykłady dobrej praktyki; planowanie, organizacja, realizacja i ewaluacja tutoringu w szkole. Warsztatowa forma zajęć  posłuży doskonaleniu umiejętności w zakresie wykorzystania tutoringu w pracy z uczniami.

Szkolenie obejmie sześć dni: 3 i 4 listopada , 17 i 18 listopada oraz 1 i 2 grudnia 2023 r.

Decyzja o udziale w kursie wiąże się z obecnością i aktywnym udziałem w zajęciach we wszystkich ww. dniach. Nie jest możliwe wybiórcze uczestniczenie w proponowanych zajęciach (dopuszczalne 10% nieobecności)

Zapisy w elektronicznym systemie rejestracji: https://kursy.wcies.edu.pl/pl/a/Tutoring-jako-metoda-pracy-z-uczniem-zdolnym-stopien-1