null

Edukacja w kontekście migracji | bezpłatne studia podyplomowe dla warszawskich nauczycieli

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Sytuacja geopolityczna i związane z nią procesy migracyjne powodują nieodwracalne zmiany w szkołach. Edukacja coraz częściej staje się areną pracy z grupami różnojęzycznymi i różnokulturowymi. Wzrasta zapotrzebowanie na nauczycieli prowadzących zajęcia z języka polskiego jako obcego i drugiego oraz nauczycieli poszczególnych przedmiotów, potrafiących pracować z uczącymi się, dla których język polski nie jest językiem ojczystym.

Zapraszamy warszawskich nauczycieli szkół i przedszkoli do do podjęcia bezpłatnych dwusemestralnych studiów podyplomowych - Edukacja w kontekście migracji. Organizowanych przez Wszechnicę Polską” Akademię Nauk Stosowanych w Warszawie

Nowoczesne kształcenie i doskonalenie nauczyciela to rozwijanie jego kompetencji w obszarze pracy z innym człowiekiem. To rozbudzanie jego kreatywności i zachęcanie do ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych i kompetencji społecznych. Tak sformułowana filozofia przyświeca właśnie tym studiom podyplomowym.  

Proponujemy dwie specjalizacje:

 • Praca z grupą wielokulturową w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Otwarcie na język i kulturę
 • Praca z klasą wielokulturową na zajęciach przedmiotowych. Uwrażliwianie językowo-kulturowe

 


Informacje o specjalnościach: 

1. Praca z grupą wielokulturową w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Otwarcie na język i kulturę (25 miejsc) 

 • Adresaci: nauczyciele przedszkolni i wczesnoszkolni chcący rozszerzyć swoje kompetencje o nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego oraz umiejętności dydaktyczne niezbędne w pracy z grupami różnojęzycznymi i różnokulturowymi. 
 • Cel: przygotowanie do pracy w środowisku różnojęzycznym i różnokulturowym; wykształcenie i doskonalenie warsztatu pracy refleksyjnych praktyków, czerpiących przyjemność z wykonywania pracy nauczyciela przedszkolnego i wczesnoszkolnego w kontekście migracji. 

W trakcie studiów:

 • nauczycie się efektywnego nauczania języka polskiego jako obcego i drugiego dzieci z doświadczeniem migracji oraz poznają metody i techniki wspierania ich rozwoju osobistego.
 • dowiecie się, jak realizować proces nauczania w kontekście integracji  i inkluzji, traktujący zastaną rzeczywistość edukacyjną jako potencjał wychowawczy i dydaktyczny.
 • poznacie zasady kształcenia zintegrowanego w pracy z uczącymi słabo posługującymi się polszczyzną.  

W programie studiów znajdą się między innymi następujce obszary:

 • Metodyka nauczania języka polskiego jako drugiego dzieci: warsztat;
 • Rozwój językowy dziecka;
 • Wczesna edukacja językowa w warunkach wielokulturowości;
 • Dobrostan i potencjał edukacyjny dzieci z doświadczeniem migracji. 

Informacje organizacyjne 

 • Opłata za studia: brak, studia są finansowane ze środków WCIES 

 • Termin rozpoczęcia studiów: 14 października 2023 r. 

 • Czas trwania studiów podyplomowych: dwa semestry 

Tryb studiów i częstotliwość zjazdów: 14 zjazdów weekendowych (soboty i niedziele w godz. 9.00-14.30). 

Terminy zjazdów:  

 • październik 2023 r.: 14, 15 oraz 28, 29

 • listopad 2023 r.: 4 i 5 oraz 25 i 26

 • grudzień 2023r.: 9 i 10 oraz 16 i 17

 • styczeń 2024 r.: 13 i 14 

 • luty 2024 r.: 10 i 11

 • marzec 2024 r.: 9 i 10 oraz 23 i 24 

 • kwiecień 2024 r.: 13 i 14, 27 i 28

 • maj 2024 r.: 18 i 19 oraz 25 i 26  

W edycji 2023/2024 zajęcia będą odbywać się w trybie mieszanym.

 • Część warsztatowa zajęć (50 godzin) będzie realizowana stacjonarnie w budynku Wszechnicy Polskiej Akademii Nauk Stosowanych w Warszawie, plac Defilad 1 (Pałac Kultury i Nauki).
 • część wykładowa (120 godzin) będzie realizowana zdalnie (za pomocą platformy ZOOM).  

Kadra dydaktyczna składa się z najwyższej klasy wykładowców (badaczy i praktyków w obszarze dydaktyki, metodyki, migracji oraz integracji) reprezentujących środowisko akademickie, instytucje państwowe i publiczne, a także organizacje pozarządowe i migranckie.  
Wykładowcami są między innymi:

Sposób zaliczania studiów: obecność na minimum 80% zajęć, aktywny udział w zajęciach oraz przygotowanie i prezentacja empirycznego projektu dydaktycznego.  

Tytuł ukończenia studiów podyplomowych: Wszechnicy Polskiej Akademii Nauk Stosowanych w Warszawie 

Kontakt:  

Rejestracja: w systemie WCIES od 19.06.2023 https://kursy2023-2024.wcies.edu.pl/pl/a/Edukacja-w-kontekscie-migracji-Praca-z-grupa-wielokulturowa-w-edukacji-przedszkolnej-i-wczesnoszkolnej-Otwarcie-na-jezyk-i-kulture-studia-podyplomowe?podglad=bnkvhjkf7hrjksd7fdhsvkxcvxckvx 

Warunki rekrutacji:

2. Praca z klasą wielokulturową na zajęciach przedmiotowych. Uwrażliwianie językowo-kulturowe (25 miejsc) 

 • Adresaci: nauczyciele różnych przedmiotów szkolnych, starszych klas szkół podstawowych i  szkół ponadpodstawowych, chcący rozszerzyć swoje kompetencje o nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego oraz zdobyć umiejętności dydaktyczne niezbędne w realizacji procesu dydaktycznego w oddziałach przygotowawczych i klasach, w których uczą się cudzoziemcy i osoby z doświadczeniem migracji. 

 • Cel: przygotowanie do nauczania przedmiotowego na różnych etapach edukacyjnych w oddziałach przygotowawczych i klasach regularnych, w których uczą się cudzoziemcy i osoby z doświadczeniem migracji; wykształcenie i doskonalenie warsztatu pracy refleksyjnych praktyków, czerpiących przyjemność z wykonywania pracy nauczyciela przedmiotowego w kontekście migracji. 

W trakcie studiów:

 • nauczyciele się, jak efektywnie łączyć nauczanie specjalistycznego języka edukacji szkolnej z kształceniem przedmiotowym;
 • dowiecie się, jak realizować proces nauczania przedmiotowo-językowego w kontekście integracji i inkluzji, traktujących zastaną rzeczywistość edukacyjną jako potencjał społeczny, kulturowy i dydaktyczny;
 • poznacie zasady zintegrowanego nauczania przedmiotowo-językowego (CLIL) w odniesieniu do różnych przedmiotów szkolnych i różnych etapów edukacyjnych.   

W programie studiów znajdą się m.in:

 • Nauczanie przedmiotowo-językowe (CLIL): warsztaty; 
 • Język polski na zajęciach przedmiotowych;
 • Zasoby i mocne strony: jak budować osobisty potencjał edukacyjny i zawodowy?
 • Sesje tutoringu grupowego.

Informacje organizacyjne 

Opłata za studia: brak, studia są finansowane z środków WCIES 

Termin rozpoczęcia studiów: 7 października 2023 r.  

Czas trwania studiów podyplomowych: dwa semestry 

Tryb studiów i częstotliwość zjazdów: 14 zjazdów weekendowych (soboty i niedziele w godz. 9.00-14.30).

Terminy zjazdów:  

październik 2023 r.: 7 i 8 oraz 21 i 22 

listopad 2023 r.: 4 i 5 oraz 18 i 19 

grudzień 2023 r.:2 i 3 oraz 16 i 17

styczeń 2024 r.: 13 i 14 

luty 2024 r.: 3 i 4

marzec 2024 r.: 2 i 3 oraz 16 i 17

kwiecień 2024 r.: 6 i 7 oraz 20 i 21 

maj 2024 r.: 11 i 12 oraz 25 i 26

W trakcie edycji 2023/2024 zajęcia będą odbywać się w trybie mieszanym.

 • Część warsztatowa zajęć (50 godzin) będzie realizowana stacjonarnie w budynku Wszechnicy Polskiej Akademii Nauk Stosowanych w Warszawie, plac Defilad 1 (Pałac Kultury i Nauki).
 • Pozostałe zajęcia (120 godzin) będą realizowane zdalnie (za pomocą platformy ZOOM).  

Kadra dydaktyczna składa się z najwyższej klasy wykładowców (badaczy i praktyków w obszarze dydaktyki, metodyki, migracji oraz integracji) reprezentujących środowisko akademickie, instytucje państwowe i publiczne, a także organizacje pozarządowe i migranckie.

Wykładowcami są między innymi:

Sposób zaliczania studiów: obecność na minimum 80% zajęć, aktywny udział w zajęciach oraz przygotowanie i prezentacja empirycznego projektu dydaktycznego.  

Kontakt: 

Rejestracja: w systemie WCIES od 19.06.2023 - https://kursy2023-2024.wcies.edu.pl/pl/a/Edukacja-w-kontekscie-migracji-Praca-z-klasa-wielokulturowa-na-zajeciach-przedmiotowych-Uwrazliwienie-jezykowo-kulturowe-studia-podyplomowe?podglad=bnkvhjkf7hrjksd7fdhsvkxcvxckvx 

Warunki rekrutacji: