null

Ogłoszenie o naborze na stanowisko głównego specjalisty ds. doskonalenia kadr kierowniczych oświaty

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Ogłoszenie o naborze nr 11/2022 Dyrektora Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń dnia 21 listopada 2022 roku

 1. Nazwa i adres jednostki:

Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń, ul. Stara 4, 00-231 Warszawa

 1. Określenie stanowiska:

Główny specjalista ds. doskonalenia kadr kierowniczych oświaty.

 1. Warunki pracy:

Umowa na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił mniej niż 6 proc.

 1. Ilość etatów na które trwa nabór:

1 etat

 1. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:

Wymagania niezbędne:

  1. obywatelstwo polskie; o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 z późn. zm.);

  2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych; niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

  3. nieposzlakowana opinia;

  1. wykształcenie wyższe I stopia;

  2. znajomość aktów prawa krajowego i miejscowego dotyczących systemu oświaty i systemu doskonalenia nauczycieli;

  3. co najmniej 10 letnie udokumentowane doświadczenie w pracy w oświacie.

Wymagania dodatkowe:

  1. umiejętność posługiwania się komputerem, ze szczególnym uwzględnieniem pakietu Office 365, w tym aplikacji Teams, Exel;

  2. doświadczenie w opracowywaniu materiałów statystycznych i analitycznych z obszaru oświaty;

  3. doświadczenie w sporządzaniu pism urzędowych;

  4. doświadczenie w prowadzeniu projektów edukacyjnych o zasięgu miejskim;

  5. wysokie umiejętności interpersonalne i komunikacyjne oraz kompetencje w zakresie nauczania dorosłych; identyfikacja z WCIES/m.st. Warszawa, dążenie do rezultatu, współpraca, sumienność.

 1. Zakres obowiązków:
  1. projektowanie i kierowanie realizacją form doskonalenia zawodowego podnoszących kompetencje kadry kierowniczej szkół i placówek oświatowych, nauczycieli dydaktyków, psychologów, pedagogów, doradców metodycznych m.st. Warszawy oraz przedstawicieli organu prowadzącego; znajomość języka angielskiego na poziomie C (poziom zaawansowany);
  2. uczestniczenie w działaniach organizacyjnych związanych z realizacją przedsięwzięć zlecanych przez Biuro Edukacji m.st. Warszawy, Dyrektora WCIES;

  3. udzielanie konsultacji indywidualnych i grupowych w zakresie swoich kwalifikacji i kompetencji; organizacja;

  4. wykonanie innych poleceń służbowych, nie objętych niniejszym zakresem czynności, pozostających w związku z zakresem zadań przypisanych do zajmowanego stanowiska oraz wykonywanie w razie potrzeby innych poleceń Dyrektora pozostających w związku z zatrudnieniem, zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami.

Praca na stanowisku związana jest ze znajomością zagadnień dotyczących ww. zadań oraz m.in. następujących aktów prawnych: ustawa prawo zamówień publicznych, ustawa kodeks cywilny, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy, ustawy o dostępie do informacji publicznej.

7. Wymagane dokumenty:

  1. życiorys — podpisany odręcznie;

  2. oświadczenie RODO;

  3. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;

  4. kserokopia dokumentów poświadczających staż pracy i doświadczenie zawodowe;

  5. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;

  6. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;

  7. oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

  8. oryginał kwestionariusza osobowego.

 1. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Miejsce pracy: Praca w budynku WCIES i poza budynkiem jednostki. Budynek wyposażony w podjazdy umożliwiające poruszanie się osobom o obniżonej mobilności na wybranych poziomach budynku. Drzwi, korytarze, toalety umożliwiające poruszanie się wózkiem inwalidzkim.

Stanowisko pracy: Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze, prowadzeniem rozmów telefonicznych, udziałem w spotkaniach, prowadzeniem spotkań. Na stanowisku pracy brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym.

 1.  
 2. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy dostarczyć do dnia 02 grudnia 2022 roku , w spakowanym zaszyfrowanym folderze za pomocą ZIP/7Zip-na adres: mirosława.winiarz@wcies.edu.pl Należy używać hasła składającego się z co najmniej 8 znaków, zawierającego małe i wielkie litery oraz cyfry lub znaki specjalne. Hasło należy wysłać na adres: karolina.malczyk@wcies.edu.pl , a wiadomość email zatutułować: „Nabór — doskonalenie kadr kierowniczych”. Dokumenty przesłane po podanym wyżej terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie powiadmieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Załączniki: