null

Ogłoszenie o naborze na stanowisko: specjalista/specjalistka ds. doradztwa zawodowego

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Ogłoszenie o naborze nr 12/2024 dyrektora Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń z 13 maja 2024 r.

1. Nazwa i adres jednostki

Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych Szkoleń, ul. Stara 4, 
00 - 231 Warszawa

2. Określenie stanowiska

Specjalista/specjalistka ds. doradztwa zawodowego

3. Warunki pracy

Umowa na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony. Praca w systemie zadaniowego czasu pracy.
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił mniej niż 6 proc.

4. Liczba etatów, na które trwa nabór

2 etaty

5. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem

Wymagania niezbędne:

  1. obywatelstwo polskie; o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 550);
  2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych; niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; 
  3. nieposzlakowana opinia;
  4. wykształcenie wyższe magisterskie;
  5. kwalifikacje doradcy zawodowego (wykształcenie wyższe kierunkowe lub ukończone studia podyplomowe z doradztwa zawodowego);
  6. znajomość aktów prawa krajowego i miejscowego dotyczących systemu oświaty i systemu doskonalenia nauczycieli;
  7. co najmniej 5 letnie udokumentowane doświadczenie w pracy w obszarze doradztwa zawodowego na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły ponadpodstawowej;
  8. doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego w ostatnich 5 latach;
  9. dyspozycyjność i mobilność;
  10. umiejętność posługiwania się narzędziami TIK;
  11. umiejętność pracy w zespole.

Praca na stanowisku związana jest ze znajomością zagadnień dotyczących m.in. następujących aktów prawnych: ustawa Prawo oświatowe i aktów wykonawczych do ustawy oraz   Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK).

Wymagania dodatkowe:

  1. umiejętność posługiwania się komputerem, ze szczególnym uwzględnieniem pakietu Office 365, w tym aplikacji Teams, Excel;
  2. doświadczenie w tworzeniu i/lub wdrażaniu wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły ponadpodstawowej;
  3. doświadczenie w zakresie opracowania pakietów edukacyjnych i/lub ofert szkoleniowych w obszarze doradztwa edukacyjno-zawodowego;
  4. doświadczenie w pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
  5. doświadczenie w pracy z uczniem cudzoziemskim;
  6. znajomość co najmniej jednego z wymienionych języków na poziomie B2: język angielski/rosyjski/ukraiński;
  7. umiejętność przygotowywania materiałów zgodnie ze standardami VCAG;
  8. wysokie umiejętności interpersonalne i komunikacyjne oraz kompetencje w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą; identyfikacja z WCIES/m.st. Warszawa, dążenie do rezultatu; współpraca, sumienność.

6. Zakres obowiązków:

  1. przeprowadzenie diagnozy stanu doradztwa zawodowego we wskazanych szkołach;
  2. opracowanie modelu wsparcia szkół w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego na podstawie przeprowadzonej diagnozy;
  3. bieżące wspieranie rozwoju szkoły w realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego;
  4. budowanie sieci współpracy szkoły z otoczeniem społeczno-gospodarczym;
  5. upowszechnianie informacji w obszarze doradztwa edukacyjno-zawodowego;
  6. prowadzenie rad pedagogicznych;
  7. prowadzenie zebrań z rodzicami;
  8. prowadzenie szkoleń dla nauczycieli;
  9. indywidualne konsultacje dla uczniów;
  10. prowadzenie warsztatów grupowych dla uczniów;
  11. przygotowanie paneli z ekspertami ds. rynku pracy;
  12. przygotowanie scenariuszy zajęć;
  13. organizacja spotkań w szkołach i innych placówkach edukacyjnych;
  14. inne zadania wynikające z diagnozy stanu doradztwa zawodowego w szkołach;
  15. współpraca z doradcami zawodowymi z Centrum Rozwoju Doradztwa Zawodowego;
  16. wykonanie innych poleceń służbowych, nie objętych niniejszym zakresem czynności, pozostających w związku z zakresem zadań przypisanych do zajmowanego stanowiska oraz wykonywanie w razie potrzeby innych poleceń Dyrektora pozostających w związku z zatrudnieniem, zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami.

7. Wymagane dokumenty:

  1. życiorys — podpisany odręcznie;
  2. oświadczenie RODO;
  3. kserokopia dokumentów poświadczających staż pracy i doświadczenie zawodowe;
  4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
  5. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa; 
  6. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
  7. oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  8. oryginał oświadczenia kandydata/kandydatki z danymi osobowymi.

8. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku

Miejsce pracy: praca w budynku WCIES (ul. Stara 4 oraz ul. Złota 60) i poza budynkiem jednostki m.in. w lokalizacjach placówek oświatowych z terenu Warszawy. Budynek wyposażony w podjazdy umożliwiające poruszanie się osobom o obniżonej mobilności na wybranych poziomach budynku. Drzwi, korytarze, toalety umożliwiające poruszanie się wózkiem inwalidzkim.

Stanowisko pracy: Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze, prowadzeniem rozmów telefonicznych, udziałem w spotkaniach, prowadzeniem spotkań. Na stanowisku pracy brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym. Lokalizacja przy ul. Złotej 60 dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. 

9. Termin i miejsce składania dokumentów

Wymagane dokumenty należy dostarczyć do 23.05.2024 roku, w spakowanym zaszyfrowanym folderze za pomocą ZIP/7Zip-na adres: mwiniarz@eduwarszawa.pl. Należy używać hasła składającego się z co najmniej 8 znaków, zawierającego małe i wielkie litery oraz cyfry lub znaki specjalne. Hasło należy wysłać na adres: kmalczyk@eduwarszawa.pl  a wiadomość email zatytułować: „Nabór — Specjalista/specjalistka ds. doradztwa zawodowego”. Dokumenty przesłane po podanym wyżej terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
 

Załączniki: