null

Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Główny specjalista/główna specjalistka ds. finansowych

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Ogłoszenie o naborze nr 12/2023 dyrektora Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń z dnia 14.09.2023 r.

Ogłoszenie o naborze nr 12/2023 dyrektora Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno Społecznych i Szkoleń

1. Nazwa i adres jednostki

Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń, ul. Stara 4, 00-231 Warszawa

2. Określenie stanowiska

Główny specjalista/ główna specjalistka ds. finansowych

3. Warunki pracy

Umowa na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił mniej niż 6 proc.

4. Liczba etatów, na które trwa nabór

1/1 etat

5. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem

Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie; o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 530);
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych; niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; 
 3. nieposzlakowana opinia;
 4. wykształcenie wyższe I stopnia, II stopnia ekonomia/administracja;
 5. bardzo dobra znajomość pakietu MS Office 365.

Wymagania dodatkowe:

 1. co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe w pracy w jednostkach samorządu terytorialnego, w szczególności oświaty;
 2. doświadczenie w opracowywaniu materiałów statystycznych i analitycznych z obszaru oświaty;
 3. doświadczenie w sporządzaniu pism urzędowych; komunikatywność, samodzielność, umiejętność pracy w zespole;
 4. logiczne i koncepcyjne myślenie;
 5. sumienność, systematyczność i konsekwencja w działaniu.

6. Zakres obowiązków

 1. Obsługa systemu rejestracji umów i zakupów zawieranych w ramach działalności WCIES;
 2. Obsługa finansowo-księgowa faktur i rachunków do umów;
 3. Przygotowywanie umów, aneksów, porozumień i innych dokumentów zawieranych w ramach działalności WCIES; 
 4. Wykonywanie innych prac służbowych zleconych przez dyrektora WCIES lub upoważnionego przez niego pracownika nie objętych niniejszym zakresem czynności, pozostających w związku z zakresem zadań przypisanych do zajmowanego stanowiska oraz wykonywanie w razie potrzeby innych poleceń Dyrektora pozostających w związku z zatrudnieniem, zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami.

Praca na stanowisku związana jest ze znajomością zagadnień dotyczących ww. zadań oraz m.in. następujących aktów prawnych: ustawa prawo zamówień publicznych, ustawa kodeks cywilny, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy, ustawy o dostępie do informacji publicznej, ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

7. Wymagane dokumenty

 1. Życiorys — podpisany odręcznie wraz z listem motywacyjnym;
 2. Oryginał kwestionariusza osobowego z klauzulą RODO;
 3. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 4. Kserokopia dokumentów poświadczających staż pracy i doświadczenie zawodowe;
 5. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 6. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
 7. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

8.  Informacje o warunkach pracy na danym stanowisku

Miejsce pracy: Praca w budynku WCIES. Budynek wyposażony w podjazdy umożliwiające poruszanie się osobom o obniżonej mobilności na wybranych poziomach budynku. Drzwi, korytarze, toalety umożliwiające poruszanie się wózkiem inwalidzkim.

Stanowisko pracy: Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze, prowadzeniem rozmów telefonicznych, udziałem w spotkaniach, prowadzeniem spotkań. Na stanowisku pracy brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym.

9. Termin i miejsce składania dokumentów

Wymagane dokumenty należy dostarczyć do dnia 25.09.2023 roku , w  spakowanym zaszyfrowanym folderze za pomocą ZIP/7Zip-na adres: miroslawa.winiarz@wcies.edu.pl 

Należy używać hasła składającego się z co najmniej 8 znaków, zawierającego małe i wielkie litery oraz cyfry lub znaki specjalne. Hasło należy wysłać na adres: karolina.malczyk@wcies.edu.pl, a wiadomość email zatytułować: „Nabór — główny specjalista/główna specjalistka ds. finansowych” lub dostarczyć do dnia 25.09.2023 r. w godzinach pracy sekretariatu 8.00-16.00 (decyduje data wpływu do WCIES) osobiście lub za pośrednictwem poczty/ kuriera na adres: WCIES, ul. Stara 4, 00-231 Warszawa. 

Dokumenty przesłane po podanym wyżej terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
 

Załączniki: