null

Ogłoszenie o naborze 4/2022 Dyrektora Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń z dnia 27 kwietnia 2022 r. w związku z realizacją projektu WARSZAWA TALENTÓW | Koordynator doradztwa zawodowego

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Ogłoszenie o naborze 4/2022 Dyrektora Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń z dnia 27 kwietnia 2022 r. w związku z realizacją  Projektu WARSZAWA TALENTÓW
rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

 

1. Nazwa i adres jednostki:

Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń, ul. Stara 4, 00-231 Warszawa

 2. Określenie stanowiska:

Koordynator doradztwa zawodowego

Stanowisko związane jest z bezpośrednią obsługą klienta, pracą przy komputerze, rozmowami telefonicznymi, praca wymagać będzie przemieszczania się pomiędzy budynkami/instytucjami. Na stanowisku brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, słabowidzącym i niesłyszącym.

3. Warunki pracy:

1 etat/40 godzin tygodniowo, umowa o pracę na okres próbny 3 miesięcy, z mozliwością przedłużenia na czas realizacji projektu tj. od 1 czerwca 2022 roku do 31 lipca 2023 roku (16 miesięcy). Praca w systemie zadaniowego czasu pracy.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił mniej niż 6 proc.

4. Ilość etatów na które trwa nabór:

W ramach projektu planowane jest zatrudnienie koordynatorów doradztwa zawodowego w ramach 5 etatów.

5. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:

Wymagania niezbędne:

 1. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;

 2. niekaralność za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;

 3. wykształcenie wyższe;

 4. kwalifikacje doradcy zawodowego (wykształcenie wyższe kierunkowe lub ukończone studia podyplomowe z doradztwa zawodowego);

 5. co najmniej 3 letnie doświadczenie w pracy w obszarze doradztwa zawodowego na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły ponadpodstawowej;

 6. doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego w ostatnich 5 latach;

 7. dyspozycyjność i mobilność;

 8. umiejętność posługiwania się narzędziami TIK;

 9. umiejętność pracy w zespole.

Wymagania dodatkowe:

 1. doświadczenie w tworzeniu i/lub wdrażaniu wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły ponadpodstwowej;

 2. doświadczenie w zakresie opracowania pakietow edukacyjnych i/lub ofert szkoleniowych w obszarze doradztwa edukacyjno-zawodowego;

 3. doświadczenie w pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;

 4. doświadczenie w pracy z uczniem cudzoziemskim;

 5. Znajomość co najmniej jednego z wymienionych języków na poziomie B2: język angielski/rosyjski/ukraiński

Praca na stanowisku związana jest ze znajomością zagadnień dotyczących m.in. następujących aktów prawnych: ustawa Prawo oświatowe i aktów wykonawczych do ustawy, ustawa o pracownikach samorządowych, ustawa o dostępie do informacji publicznej, ustawa kodeks cywilny, ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

6. Zakres obowiązków:

 1. przeprowadzenie diagnozy stanu doradztwa zawodowego we wskazanych szkołach

 2. opracowanie modelu wsparcia szkół w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego
  na podstawie przeprowadzonej diagnozy;

 3. bieżące wspieranie rozwoju szkoły w realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego;

 4. budowanie sieci współpracy szkoły z otoczeniem społeczno-gospodarczym;

 5. upowszechnianie informacji w obszarze doradztwa edukacyjno-zawodowego;

 6. prowadzenie rad pedagogicznych;

 7. prowadzenie zebrań z rodzicami;

 8. indywidualne konsultacje dla uczniów;

 9. prowadzenie warsztatów grupowych dla uczniów;

 10. przygotowanie paneli z ekspertami ds. rynku pracy;

 11. organizacja spotkań w szkołach kształcących w zawodowych;

 12. inne zadania wynikające z diagnozy stanu doradztwa zawodowego w szkołach;

 13. wsparcie organizacyjne działań Centrum Rozwoju Doradztwa Zawodowego;

 14. inne działania zlecone przez dyr. WCIES oraz Biuro Urzędu m.st. Warszawy.

7. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys zawodowy – podpisany odręcznie;

 2. kserokopie dokumentów poświadczających staż pracy i doświadczenie zawodowe opisane w wymaganiach niezbędnych i dodatkowych;

 3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;

 4. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe [załącznik nr 2];

 5. oryginał kwestionariusza osobowego z oświadczeniem o zapoznaniu się z informacją dotyczącą przetwarzania danych [załącznik nr 1];

 6. złożenie dodatkowych dokumentów ponad wymagane przez prawo oznacza jego zgodę na ich przetwarzanie [art.6 ust.1 lit. a RODO].

8. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń, ul. Stara  4, Warszawa, w godzinach 8.00-16.00 w nieprzekraczalnym terminie do dnia  13.05.2022 r. wyłącznie w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz adresem do korespondencji i numerem telefonu kandydata, z dopiskiem „Nabór na stanowisko: Koordynator doradztwa zawodowego”. W przypadku dokumentów przesłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego, przy czym dokumenty te muszą wpłynąć do WCIES do dnia 13.05.2022 r. Dokumenty przesłane lub dostarczone po podanych wyżej terminach nie będą rozpatrywane. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Załączniki: