null

Oferta dla nauczycieli

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Oferta szkoleń Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleńdla nauczycieli pracujących z dziećmi z doświadczeniem migracyjnym, dziećmi cudzoziemskimi, dziećmi uchodźczymi w szkole

 

30 marca - 6 lipca | Podstawy nauczania języka polskiego jako obcego/drugiego

Celem zajęć jest zwiększenie kompetencji nauczycieli pracujących z uczniami, którzy nie znają języka polskiego na poziomie umożliwiającym im naukę. Uporządkowanie wiedzy z zakresu podstaw języka polskiego jako obcego. Upowszechnianie materiałów do pracy z uczniem z doświadczeniem migracyjnym.

Zagadnienia:

 • Regulacje prawne dotyczące nauczania języka polskiego jako obcego/drugiego, dokumentacja;
 • Elementy pedagogiki wielokulturowej;
 • Swoistość nauczania języka polskiego jako obcego/drugiego dzieci i młodzież;
 • Język polski jako obcy/drugi w praktyce;
 • Multimedia w nauczaniu języka polskiego jako obcego/drugiego;
 • Ćwiczenia praktyczne.

Kurs doskonalący (40 godzinny) realizowany w trakcie 10 spotkań szkoleniowych online i w realu. Zajęcia będą odbywały się w dniach:  30 marca, 6 kwietnia, 20 kwietnia, 4 maja, 18 maja, 1 czerwca, 15 czerwca, 29 czerwca, 4 lipca 2022 r., 6 lipca 2022 r., w godzinach 16.00 – 19.00.

Konsultacje indywidualne

Wsparcie nauczycieli w zakresie planowania pracy z uczniem z doświadczeniem migracyjnym, rozwiązań prawnych
w organizowaniu procesu nauczania dzieci cudzoziemskich  w polskim systemie edukacyjnym, materiałów poszerzających kompetencje nauczycieli
w pracy z uczniem cudzoziemskich, materiałów wspierających pracę z rodzicem dziecka przybywającego z innego kraju, weryfikacji dostępnych podręczników – kursów nauczania języka polskiego jako obcego, weryfikacja materiałów dodatkowych do nauki języka polskiego w formie online, diagnozy językowej, dostosowanie form i metod pracy nauczyciela do językowych umiejętności ucznia oraz jego stanu psychofizycznego w obliczy traumy przeżyć wojennych.

Konsultacje online / telefoniczna – w każdy czwartek miesiąca w godz. 16.00- 17.00,

Konsultacje osobista w godzinach: 16.00 – 18.00 (17 marca, 28 kwietnia, 26 maja, 23  czerwca 2022 r.)

Konsultacja jest możliwa także w innym terminie po wcześniejszym umówieniu się: adres do kontaktu: malgorzata.wysokinska@wcies.edu.pl; tel. do kontaktu: 723 248 621

Dyżury doradczyń metodycznych w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej online i raz w miesiącu stacjonarnie:

Urszula Klimkowicz: urszula.klimkowicz@wcies.edu.pl  

Agnieszka Kowalczyk: agnieszka.kowalczyk@wcies.edu.pl

Anna Podgórska: anna.podgorska@wcies.edu.pl

Agnieszka Wardak: agnieszka.wardak@wcies.edu.pl

Można też zgłaszać drogą mailową zapotrzebowanie do doradczyń metodycznych z Pracowni na konsultacje grupowe w zakresie wsparcia nauczycieli, specjalistów, dzieci i młodzieży w sytuacji kryzysowej.

 

Oferta szkoleń Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń dla nauczycieli pracujących z dziećmi z doświadczeniem migracyjnym, dziećmi cudzoziemskimi, dziećmi uchodźczymi w szkole (marzec – czerwiec 2022 r.) dokument do pobrania (plik pdf) 


Działania zakończone

3 marca (część 1) i 9 marca (część 2) w godzinach: 17.00-19.30 | Jak wspierać dzieci-uchodźców z Ukrainy w polskiej szkole?

Platforma TEAMS

Adresaci: wszyscy zainteresowani nauczyciele, specjaliści, dyrektorzy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych

Celem  webinarium jest rozwinięcie kompetencji osób pracujących z dziećmi w środowisku szkolnym w zakresie specyfiki, potrzeb i wsparcia potrzebnego dzieciom, które doświadczyły przymusowej migracji.

3 marca 

 • Zasoby i straty dziecka z doświadczeniem przymusowej migracji.
 • Etapy kształtowania wrażliwości kulturowej.
 • Objawy silnego stresu charakterystyczne dla poszczególnych etapów rozwojowych.
 • Co mówić, czego nie mówić w rozmowie z dzieckiem oraz jak rozmawiać z klasą.
 • Budowanie w dziecku poczucia sprawczości.

Prowadząca: Beata  Staniszewska, psycholog, pedagog specjalny,  Polskie Forum Migracyjne 

Jak wspierać dzieci-uchodźców z Ukrainy w polskiej szkole? (3 marca)

9 marca

 • Psychologiczne i społeczne skutki migracji u dzieci.
 • Potrzeby emocjonalne, społeczne i edukacyjne.
 • Wpływ traumy na funkcjonowanie dziecka w środowisku szkolnym.
 • Wsparcie psychologiczne mimo bariery językowej.

Prowadząca: Marta Piegat-Kaczmarczyk, psycholożka międzykulturowa, Polskie Forum Migracyjne.  

Jak wspierać dzieci-uchodźców z Ukrainy w polskiej szkole? (9 marca) 

Oferta Pracowni Wychowania i Profilaktyki

2 marca, w godzinach: 17.30 – 19.30 |„Pomoc dziecku po doświadczeniu wojennym i lęku przed wojną" | dr Alfred Walter
(spotkanie w języku niemieckim, tłumaczenie na język polski)

3 marca 2022 lub 10 marca, w godzinach 16.00 – 19.00 | „Dzieci które przeżyły zbyt wiele....”Jak pomagać?

 • Projekcja filmu o ośrodku terapii dla dzieci w Jerozolimie (koncepcja Chezziego Cohena) – ok. 40 min.;
 • Krótko i długoterminowe reakcje dzieci na przeżycia obciążające;
 • Jak rozmawiać z dzieckiem o traumie?
 • Objawy które powinny niepokoić;
 • Co jeśli dziecko nie chce rozmawiać?
 • Znaczenie roli dorosłych/opiekunów;
 • Dyskusja w grupie /pytania.

10 marca, w godzinach: 9.30 - 16.00 | Warsztat Pierwszej Pomocy Psychologicznej dla osób (profesjonalistów i nieprofesjonalistów) zajmujących się wspieraniem innych | dr Lidia Chylewska-Barakat

Osoby, które zgłoszą się na warsztat będą mogły poznać własny styl reagowania na cudze problemy, podstawy wiedzy o stresie pourazowym i interwencji w kryzysie oraz poznać i przećwiczyć poszczególne elementy udzielania Pierwszej Pomocy Psychologicznej.
Pierwsza Pomoc Psychologiczna to kompendium wiedzy i umiejętności dla wszystkich, którzy mają kontakt z osobami w kryzysie lub znajdujących się w trudnej sytuacji (śmierć bliskich, utrata pracy, zmiana miejsca zamieszkania, doświadczenia traumatyczne, etc.) zarówno dorosłych, jak i dzieci w różnym wieku. To odpowiednik pierwszej pomocy medycznej na poziomie psychologicznym.

Zagadnienia:

 • Przygotowanie się do udzielania pomocy;
 • Nawiązanie kontaktu;
 • Budowanie zaufania;
 • Przywracanie równowagi emocjonalnej;
 • Zbieranie informacji na temat pilnych potrzeb i problemów;
 • Udzielanie podstawowego wsparcia i informowanie;
 • Kierowanie do odpowiednich/miejsc/instytucji;
 • Budowanie sieci wsparcia; osób
 • Zakańczanie relacji;

Spotkanie ma charakter warsztatowy z elementami odgrywania ról i analizy sytuacji oraz samopoznania.

9 marca, 10 marca | Jak pracować z uczniem cudzoziemskim w oddziale przygotowawczym?

              (12 godzin dydaktycznych, konsultacja zbiorowa)

Celem zajęć jest wsparcie nauczycieli pracujących z uczniami z doświadczeniem migracyjnym w oddziałach przygotowawczych w organizowaniu i planowaniu pracy. Odbyły się już dwa spotkania w dwóch placówkach, trzecie z nich poświęcone będzie wprowadzeniu i ćwiczeniu technik dostosowania materiałów tekstowych do umiejętności językowych uczniów z doświadczeniem migracyjnym oraz ocenianiu  postępów w nauce.

2 marca, w godzinach: 17.00-19.15 |Techniki redukcji stresu - online | Urszula Klimkowicz

4 marca, w godzinach: 17.30 - 20.30 |Nauczyciel w kryzysie emocjonalnym – sygnały świadczące o problemie i formy pomocy | Agnieszka Kowalczyk - psycholog

22 marca, w godzinach: 13.30 - 16.00 | Uczeń w kryzysie emocjonalnym - sygnały świadczące o problemie i formy pomocy | Agnieszka Kowalczyk - psycholog

24 marca | Dzieci które przeżyły zbyt wiele.... Jak pomagać?

Szkolenie skierowane jest do kadry pedagogicznej warszawskich szkół i placówek oświatowych.

Celem zajęć jest omówienie zagadnień dotyczących traumy i lęku związanego z przeżyciami wojennymi.
Wskazanie sposobów wsparcia dzieci i młodzieży po przeżyciach traumatycznych.

26 marca | Uodparnianie dzieci doświadczających uchodźctwa na traumę

Cele szkolenia:

 • dostarczenie wiedzy na temat tego jak współdziałają AUN i układ sensomotoryczny;
 • nauka dostrzegania/obserwowania stanu własnego układu nerwowego, własnych wzorców napięcia, ucisku, rozluźnienia i stabilizacji.
 • rozwijanie umiejętności uczenia się, które pomagają w regulacji/samoregulacji.
 • poznanie czynności, które sprawiają, że dzieci czują się bardziej bezpieczne i odporne.
 • poznanie reakcji przetrwania (walka(/ucieczka/zamrożenie), możliwości regulacji i uzupełniania reakcji niepełnych.

18 marca -7 kwietnia| Kompetencje międzykulturowe – czym są, po co i jak je rozwijać w szkole  

Celem kursu jest rozwinięcie przez nauczycielki i nauczycieli własnych kompetencji międzykulturowych oraz zdobycie bądź poszerzenie konkretnych umiejętności i wiedzy niezbędnych w rozwijaniu kompetencji międzykulturowych swoich podopiecznych - dzieci i młodzieży.

Zagadnienia:

 • Kompetencje międzykulturowe – czym są, ich rola we współczesnym świecie – jak w edukacji szkolnej wspierać ich rozwój (w tym w edukacji zdalnej)
 • Kultura i jej wpływ na funkcjonowanie człowieka;
 • Dziecko z doświadczeniem migracyjnym w czasach pandemii/jak rozmawiać o wojnie - wyzwania szkoły.

Kurs doskonalący (32 godziny) realizowany hybrydowo: 18 marca, godz. 9.00-15.00 (zajęcia stacjonarne), 19 marca godz. 09.00-15.00 (zajęcia stacjonarne), 22 marca, godz. 15.30 – 18.30  (zajęcia online); konsultacje – 5 kwietnia; 7 kwietnia, godz. 15.30-18.30 (zajęcia online).

31 marca – 25 kwietnia | Oddział przygotowawczy - teoria i praktyka

Celem zajęć jest przekazanie wiedzy i wzmocnienie umiejętności przydatnych nauczycielom do pracy z dziećmi cudzoziemskimi, w tym poznanie zasad i dobrych praktyk w zakresie pracy w szkole oddziałów przygotowawczych oraz przygotowanie do powołania i pracy w oddziale przygotowawczym.

Warsztaty odbędą się: 31 marca, 11 kwietnia, 25 kwietnia, w godz. 15.00 – 18.00.

2 kwietnia, w godzinach: 9.00 – 15.00 | Wsparcie psychologiczne i dobrostan uczniów z doświadczeniem migracji

Celem zajęć je rozwinięcie wiedzy  na temat procesu adaptacji kulturowej i wpływu szkoły, klasy i pracy wychowawczej nauczyciela, na właściwy jego przebieg, w kontekście dobrostanu psychicznego uczniów z doświadczeniem migracyjnym. Poznanie oraz wzrost kompetencji w zakresie technik oraz narzędzi wzmacniających dobrostan uczniów cudzoziemskich (m.in. wzmocnienie działań wsparciowych związanych z wojną na Ukrainie).

6 kwietnia, 12 maja | Pakiet powitalny - konsultacja zbiorowa

(12 godzin dydaktycznych, spotkanie szkoleniowe/konsultacja)

Celem spotkań jest wsparcie grona pedagogicznego w przygotowaniu pakietu powitalnego dla uczniów z doświadczeniem migracyjnym. Zajęcia dostosowane są do potrzeb konkretnej placówki, w trakcie których dokonywana jest analiza/praca w oparciu o przykładowe pakiety powitalne stworzone/wypracowane przez warszawskie i berlińskie placówki edukacyjne, w tym określenie jego celów, stworzenie planu, poszczególnych stron, weryfikacja i testowanie stworzonego materiału.

7 kwietnia w godz. 16.00 – 18.00 | Jak radzić sobie z trudnymi emocjami wynikającymi z doświadczeń migracyjnych | Jak przygotować się do prowadzenia rozmów/zajęć wspierających uczniów i uczennice w czasach wojny 

Wsparcie i przygotowanie nauczycieli do prowadzenia rozmów/zajęć z uczniami, które pomogą im rozpoznawać i świadomie radzić sobie szczególnie z trudnymi emocjami, wynikającymi z ich doświadczeń migracyjnych (w tym zw. z wojną w Ukrainie).

            

25 maja | Praca z uczniem cudzoziemskim – szkoleniowa rada pedagogiczna 

(4 godziny, spotkanie szkoleniowe z radą pedagogiczną danej placówki)            
Celem jest wsparcie grona pedagogicznego w planowaniu  i organizacji pracy z uczniem z doświadczeniem migracyjnym. Szczegółowa tematyka spotkania ustalana jest w oparciu o potrzeby zgłoszone przez zespół szkolny.