null

Nasze projekty

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Aktualnie realizowane projekty

„Warszawa Talentów – rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy”

Regionalny Programy Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Oś priorytetowa X, Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.3 Doradztwo edukacyjno-zawodowe w ramach ZIT.

Planowany termin realizacji projektu: wrzesień 2021– sierpień 2023

Lider: m.st. Warszawa (Biuro Edukacji)

Partner: Uniwersytet Warszawski

Uczestnicy: 52 szkoły podstawowe m.st. Warszawy

Dofinansowanie projektu z UE: 2 364 381,60

Celem głównym projektu jest podniesienie wśród co najmniej 90% uczestniczących w projekcie uczniów klas 7 i 8 ( co najmniej 3240 uczniów) szkół podstawowych z terenu ZIT WOF (m.st. Warszawa) kompetencji kluczowych w zakresie budowania ścieżki kariery edukacyjno-zawodowej i poruszania się po rynku pracy, a poprzez to zwiększenie ich zdolności do zatrudnienia dzięki realizacji działań w obszarze rozwoju i poprawy jakości doradztwa zawodowego prowadzonego w szkołach podstawowych z m.st. Warszawy w okresie 1.09.2021 r. – 31.08.2023 r.

Cel główny zostanie osiągnięty dzięki realizacji następujących zadań:

 1. utworzenie Stołecznego Punktu Informacji i Kariery,
 2. stworzenie Punktów Informacji i Kariery w szkołach podstawowych objętych wsparciem (52 PIKI),
 3. podnoszenie kwalifikacji i kompetencji nauczycieli realizujących zadania z zakresu doradztwa zawodowego,
 4. działania na rzecz intensyfikacji współpracy szkół z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Wsparcie w projekcie jest skierowane do 3600 uczniów (1800 K,1800 M) kl.7 i 8, 52 szkół podstawowych z obszaru ZIT WOF oraz 230 nauczycieli wyznaczonych do realizacji zadań z zakresu doradztwa zawodowego w szkołach. Projekt uwzględnia w systemie Doradztwa Zawodowego potrzeby lokalnego/regionalnego rynku pracy. Działania realizowane w projekcie pozwolą zorientować uczniów na oczekiwania rynku pracy i określenie własnej drogi zawodowej zgodnej z indywidualnymi predyspozycjami i zainteresowaniami zawodowymi a w konsekwencji przyczynią się do zwiększenia zdolności do zatrudnienia USzOW.


”Sięgnij po więcej! – rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy”

Regionalny Programy Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Oś priorytetowa X, Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.3 Doradztwo edukacyjno - zawodowe w ramach ZIT

Planowany termin realizacji projektu: grudzień 2019 – kwiecień 2022

Lider: m.st. Warszawa

Partner: Uniwersytet Warszawski

Uczestnicy: 110 szkół podstawowych z 18 dzielnic m.st. Warszawy

Celem projektu jest podniesienie wśród min. 90% uczestniczących w projekcie uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych z terenu ZIT WOF (m.st. Warszawa), kompetencji kluczowych w zakresie budowania ścieżki kariery edukacyjno-zawodowej i poruszania się po rynku pracy, a poprzez to zwiększenia ich zdolności do zatrudniania, dzięki realizacji działań w obszarze rozwoju i poprawy jakości doradztwa zawodowego prowadzonego w 110 szkołach podstawowych m.st. Warszawy

Link do strony SPW https://spw.edu.pl/ (strefa Open oraz Rekrutacja nie wymagają logowania)


Zrealizowane projekty

„Bliżej rynku pracy – Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF”

Projekt był realizowany przez Biuro Edukacji Miasta Stołecznego Warszawa w okresie 09.2017-09.2019 roku. Uczestniczyło w nim 71 szkół gimnazjalnych z 10 gmin: Warszawy, Grodziska Mazowieckiego, Łomianek, Marek, Milanówka, Otwocka, Nadarzyna, Pruszkowa, Ząbek, Zielonki.

Celem projektu było systemowe wzmocnienie doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach poprzez:

 1. podniesienie wśród uczniów klas gimnazjalnych kompetencji kluczowych w zakresie budowania ścieżki kariery edukacyjno-zawodowej,
 2. przygotowanie nauczycieli do udzielania pomocy w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego poprzez zorganizowanie studiów podyplomowych, szkoleń certyfikowanych oraz szkoleń dla rad pedagogicznych,
 3. utworzenie Punktów Informacji i Kariery (PIK 1, PIK 2),
 4. zainicjowanie i rozwijanie współpracy szkół z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

 W ramach projektu zostały zrealizowane m.in. następujące działania:

 1. powstało 71 Punktów Informacji i Kariery (14 PIK 1 i 38 PIK 2), które zostały wyposażone m.in. w laptopy, urządzenia wielofunkcyjne, programy multimedialne, książki, gry oraz inne pomoce dydaktyczne wspierające realizację doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkole,
 2.  4445 uczniów klas II i III gimnazjum wzięło udział w 12 godzinnych warsztatach z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego,
 3.  48 nauczycieli ukończyło 3 semestralne studia podyplomowe z zakresu doradztwa edukacyjno- zawodowego na Uniwersytecie Warszawskim
 4. 30 nauczycieli ukończyło kurs certyfikowany z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego,
 5. powstała aplikacja mobilna na telefony komórkowe WOF NEWS dla uczniów, rodziców i nauczycieli,
 6. został przeprowadzony konkurs „Strategiczny klucz do mazowieckiego rynku pracy”,
 7. odbyło się 31 wycieczek studyjnych dla około 600 uczniów – miejscem wizyt były: Cyfrowy Polsat, Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, PB Technik, SEMICON, Radio Zet, Centrum e-sport, Jacks CINEMA.

Dofinansowanie projektu z UE: 1 904 883 zł.


Zawodowa droga do przyszłości 

Projekt był realizowany w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Oś priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów w okresie od 01.07.2016 do 30.06.2018.

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane we współpracy firmy ECORYS Polska Sp. z o.o. z Biurem Edukacji Urzędu m.st. Warszawy oraz Centrum Kształcenia Praktycznego w Warszawie.

Projekt był skierowany do 400 uczniów z 26 warszawskich gimnazjów oraz 30 nauczycieli kształcenia zawodowego i instruktorów praktycznej nauki zawodu.

Celem projektu było lepsze dopasowywanie systemu kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia, rozwój systemu uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami.

 W ramach projektu zostały zrealizowane m.in. następujące działania:

 1. warsztaty dla nauczycieli kształcenia zawodowego i instruktorów praktycznej nauki zawodu dotyczące wspierania uczniów w zakresie doradztwa zawodowego;
 2. indywidualne doradztwo zawodowe dla nauczycieli kształcenia zawodowego i instruktorów praktycznej nauki zawodu; 
 3. indywidualne konsultacje dla uczniów dotyczące planowania kariery edukacyjno-zawodowe;
 4. warsztaty dla uczniów w 4 pracowniach zawodowych: mechatronicznej, budowlanej, cukierniczej i stolarskiej; 
 5. warsztaty rozwijające kompetencje miękkie dla uczniów;
 6. wizyty studyjne u pracodawców. 

Wartość projektu: 766 025 zł; dofinansowanie projektu z UE: 681 705 zł.